Реєстр основної нормативної бази системи управління якістю діяльності

Назва документу

Посилання на документ

Загальна нормативна база

Стратегія розвитку ДДПУ на 2021-2025 Посилання
Кодекс честі та гідності ДДПУ Посилання
Положення про комісії з питань етики та академічної доброчесності в "ДДПУ" Посилання 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДПУ

Положення про академічну доброчесність педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти у "ДДПУ" Посилання

Питання кадрового забезпечення та підготовки науково-педагогічних кадрів

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позащкільної, професійної освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у "ДДПУ" Посилання
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр в цілому у "ДДПУ" Посилання

Вибори ректора університету

Положення про прядок проведення виборiв ректора Посилання
Положення про виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора Посилання
Порядок органiзацiї роботи спостерiгачiв на виборах ректор Посилання
Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних працiвникiв, якi не є науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками Посилання
Положення про порядок обрання предстаникiв з числа студентiв для участi у виборах ректора Посилання
Порядок аредитацiї представникiв засобiв масової iнформацiї на виборах ректора Посилання

Посадові інструкції

Формування контингенту студентів

Рух контингенту

Положення про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведенння осіб, які здобувають в.о., та надання акад.відпустки у "ДДПУ" Посилання

Навчальна діяльність

Положення про організацію освітнього процесу у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії у "ДДПУ"

Посилання

Положення про написання та оформлення курсових робіт у "ДДПУ"

Посилання

Положення про контрольні заходи у "ДДПУ"

Посилання

Положення про апеляційну комісію у "ДДПУ"

Посилання

Положення про дистанційне навчання у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок підготовки і видання навчально-методичної та наукової літератури у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про Центр дистанційного навчання "ДДПУ" Посилання
Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії студента "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження силабусу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення навчальних планів та реалізацію вибірковості варіативної складової навчальних планів підготови здобувачів ступенів вищої освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у "ДДПУ" Посилання
Положення про освітні програми у "ДДПУ" Посилання
Правила прийому та його організація
Положення про приймальну комісію у "ДДПУ"
Посилання
Положення про апеляційні комісії у "ДДПУ"
Посилання
Положення  про функціональні обов'язки членів приймальної комісії у "ДДПУ" Посилання
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДДПУ в 2020 році Посилання

Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України для здобуття вищої освіти у "ДДПУ"

Посилання

Інтеграційні зв'язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Працевлаштування випускників.

Положення про Центр кар'єри "ДДПУ" Посилання
Положення про практичну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у "ДДПУ" Посилання

Документи про освіту

Положення про порядок виготовлення, видачу й облік документів про вищу освіту у "ДДПУ"  Посилання

Структурні підрозділи, що забезпечують навчальний процес, та надання ними послуг

Наукова та науково-навчальна діяльність

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у "ДДПУ"
Посилання
Положення про Раду молодих учених у "ДДПУ" Посилання
Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу у "ДДПУ" Посилання
Положення про І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у "ДДПУ" Посилання
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у "ДДПУ" Посилання

Міжнародна діяльність. Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність "ДДПУ"  Посилання 

Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування

Бібліотечна діяльність

Загальні питання соціального спрямування

Стипендіальне забезпечення

Гуртожитки

Адміністративно-господарча та виробнича діяльність

Фінансово-економічна діяльність (загальні питання)

Матеріально-ресурсне забезпечення

Загальноорганізаційні питання

Діловодство та архівне зберігання документів

Режим та охорона праці

Позабазові структурні підрозділи

Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»