Діяльність кафедри

Історія кафедри

Кафедра практичної психології – випускова кафедра педагогічного факультету, що була заснована у 2002 р. Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих практичних психологів не лише в закладах освіти, а також у суспільних установах, на підприємствах, в силових структурах тощо.

Концепція підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності «Психологія. Практична психологія» (термін навчання – 4 роки), 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 6.030103 «Практична психологія» (термін навчання – 4 роки) та спеціальності 7.03010301 «Практична психологія» (термін навчання – 1 рік) на кафедрі практичної психології ґрунтується на основних положеннях соціальної філософії як науки про проблеми суспільства і людини в ньому. Новому осмисленню і пізнанню підлягають: освіта і школа, молодь і суспільство, місто і природа, ринок і бюджет, сучасна сім’я та її кризи, національні та міжособистісні стосунки.

Метою підготовки фахівців за означеними спеціальностями є оволодіння здобувачами вищої освіти фундаментальними знаннями, спеціальними вміннями й навичками, інноваційним досвідом їх застосування у професійній діяльності; продукування нових ідей та знань для вирішення проблемних питань психолого-педагогічної сфери; забезпечення рівня освіти, який дозволить здійснювати професійну діяльність в психолого-педагогічних сферах суспільства у відповідності до вимог європейського та державного стандартів вищої освіти.

Навчання майбутніх фахівців з практичної психології здійснюється на основі дисциплін, які згруповані у три цикли: соціально-гуманітарні дисципліни; фундаментальні дисципліни; фахові дисципліни.

Сьогодення кафедри

Кафедра практичної психології – це потужний колектив однодумців, які мають високий науковий потенціал. На кафедрі практичної психології працюють високопрофесійні, творчі викладачі.

Колективна тема наукового пошуку кафедри практичної психології: «Психологічні проблеми безперервної освіти в Україні». Згідно проблем колективної теми ведеться робота за такими напрямами:

«Підготовка психолога в сучасних умовах модернізації системи вищої освіти України» (проф. Е. А. Панасенко);

«Соціально-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку» (доц. О. П. Аматьєва);

«Глибинна психокорекція як чинник розвитку рефлексивного мислення психолога-практика (на матеріалі АСПН)» (доц. Н. В. Дметерко);

«Психологічна діагностика та корекція інтелектуального розвитку та емоційного стану дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (доц. Н. Г. Піддубна);

«Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх педагогів» (доц. Г. В. Калмиков);

«Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» (на матеріалі підготовки психологів-практиків)» (доц. Н. В. Сивопляс);

«Особливості розвитку самостійності як умови становлення майбутніх практичних психологів» (ст. викл. І. В. Ендеберя);

«Діагностика та корекція емоційного стану вихователів та їх вихованців» (ст. викл. Д. Е. Зубцов);

«Особистісні деформації та шляхи їх нівелювання на етапі професійної підготовки практичних психологів» (асист. С. В. Березка).

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри активно продовжують традиції міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами ближнього зарубіжжя – Могильовським державним університетом, факультет педагогіки і психології дитинства (Республіка Білорусь). У 2015 р. укладено договір про наукове співробітництво з відділом професіології і психолого-педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. У 2016 році укладено міжвузівський договір про співпрацю з Інститутом педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Кафедра практичної психології динамічно розвивається та вдосконалює свою роботу, запроваджуючи інноваційні освітні технології викладання у вищій школі, формуючи потужну інформаційну базу. На кафедрі активно впроваджується інноваційний проект «Ресурсний центр – валеонасичений освітній простір розвитку здобувачів вищої освіти, педагогів, психологів, батьків та дітей». Через роботу в Ресурсному центрі відбувається активне включення здобувачів вищої освіти в науково-професійну діяльність, розвиток їх особистої професійної позиції. Ресурсний центр забезпечує активну популяризацію кращого досвіду психолого-педагогічних розробок, які є необхідними для всебічного розвитку дітей, здобувачів вищої освіти, батьків та педагогів.

Висока якість викладання та рівень наукових досліджень на кафедрі створюють унікальні можливості для підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців у галузі психології та практичної психології.

Під керівництвом викладачів кафедри працюють наукові гуртки, проводяться конкурси наукових робіт. У співавторстві з викладачами кафедри дошкільної освіти, кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здійснюється видання газети «Мудрість виховання», яка презентує науково-методичні розробки викладачів, практичних психологів, здобувачів вищої освіти, вихователів.

Кафедра практичної психології плідно працює із освітніми закладами міст Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Красноармійська, Красного Лиману, Слов’янська та Слов’янського району, педагогічним коледжем (м. Артемівськ), соціальними службами та центрами м. Слов’янська.

Підтвердженням плідної співпраці з органами освіти, психологічними службами міста та регіону, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є проведення спільних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, круглів столів тощо. На базі закладів освіти під науковим керівництвом викладачів кафедри працюють експериментальні майданчики з сучасних проблем практичної психології.

НАША АДРЕСА:

84112, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Калініна, 1.

(06262) 2-65-87 – кафедра практичної психології