Діяльність кафедри

Наказом ректора Донбаського педагогічного університету № 111 від 31.01.2013 року «Про виконання рішень Вченої ради» було створено нову кафедру – педагогіки вищої школи, яка виокремилась зі складу загальноуніверситетської кафедри педагогіки.

Кафедра працює над науковою проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (Державний реєстраційний номер 0114U001251), що зареєстрована в УкрІНТЕІ 14.02.2014 р. та постійно діючий методологічний семінар. У її межах захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук біля 100 викладачів.

Творчий колектив однодумців об’єднаний спільністю наукових інтересів, принципів і методичних засад її розв’язання, забезпечує створення оригінального наукового напряму, який є основою для перманентного розвитку нового наукового напряму у галузі педагогічних знань.

Інтегрування української педагогічної освіти в загальноєвропейський та світовий освітній простір вимагає усвідомлення засад і принципів сучасної професійно-педагогічної підготовки вчителів та викладачів вищих навчальних закладів.

Потреба в підготовці викладачів вищих навчальних закладів у Донецькій області зумовлюється структурою і чисельністю системи вищої освіти Донеччини та необхідністю випереджальних темпів забезпечення висококваліфікованими кадрами вищих навчальних закладів як І-ІІ рівнів, так і ІІІ-IV рівнів акредитації для здійснення статутної діяльності (навчально-виховної, науково-методичної, наукової, інформаційної, організаційно-педагогічної тощо).

Вказане підтверджується тим, що серед основних шляхів реалізації регіональної програми «ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. 2017-2020 РОКИ» (розпорядження від 20.07.2017 р. N 840 Донецька ОДА) пропонується «запровадити: дієву модель індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників регіону в контексті стратегії «навчання впродовж життя»; сучасні підходи щодо форм, методів, технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, методичних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку; нові моделі організації неперервного навчання педагогів області» (с. 8).

Кандидатами на навчання в магістратурі за спеціальністю спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізації: педагогіка вищої школи) є здобувачі, які мають базову або повну вищу освіту (тобто здобули ОР бакалавра, спеціаліста, магістра) будь-якого напряму підготовки та володіють фаховою іноземною мовою за програмою вищого навчального закладу.

Для здобувачів освітнього рівня магістр були укладені методичні рекомендації для вивчення основних курсів професійної підготовки.

Вся навчальна та виховна робота спрямована на формування у майбутніх викладачів професійної компетентності, педагогічної майстерності, комп’ютерно-інформаційної та педагогічної культури.