Історія факультету

Історія факультету гуманітарної та економічної освіти бере свій початок з 1991 року (наказ № 1062 від 12.10.1991 року). Очолила цей факультет к.е.н., доц. О. М. Карасик.

Відповідно до наказу № 693 від 20.07.1994 року був утворений факультет нових спеціальностей (ФНС), до складу якого увійшли відділення «Психологія» та «Економіка».

Перейменування Факультету нових спеціальностей на Факультет управління гуманітарної інфраструктурою відбулося у 1997 році (наказ №600 від 04.07.1997р.). До його складу увійшли відділення «Економіка» та «Психологія».

Факультет очолила доктор психологічних наук, професор О. Г. Солодухова. У цей період були створені такі кафедри:

  • ● 1998 рік – кафедра економіко-математичних дисциплін.
  • ● 2000 рік - кафедра маркетингу, кафедра менеджменту, кафедра обліку і аудиту.
  • ● 2001 рік – кафедра фундаментальних економічних дисциплін.

15 вересня 2005 року Вченою радою університету для підвищення потреби регіону у фахівцях відповідних напрямів було прийнято рішення про реорганізацію ФУГІ і створення на його базі факультету економіки і управління (ФЕУ) та психологічного факультету (наказ №1044 від 19.09.2005 р.).

За рекомендацією Вченої ради університету та керівництва ФУГІ ректор СДПУ док.фіз.-мат.н, проф. В. І. Рукасов призначив виконуючим обов’язки декана ФЕУ к.фіз.-мат.н, доц. С. О. Чайченка, який очолював цю посаду протягом 2005-2006 рр., а у 2006 році його було призначено на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

Важливу роль у розвитку факультету відіграла д.пед.н., проф. О. Г. Набока, яку у 2007 р. Вченою радою факультету економіки і управління було обрано деканом факультету.

У 2012 році О. Г. Набоку було призначено першим проректором ВНЗ Донбаського державного педагогічного університету. Водночас наказом ректора ДДПУ док. пед. н., проф. С. О. Омельченко виконуючою обов’язки декана факультету призначено к. е. н, доц. Л. В. Гончар.

Деканом психологічного факультету з 2006 року по 2011 рік була к. психол. н., доц. І. В. Сергєєва, а з 2011 року по 2013 рік факультет очолювала доктор психологічних наук, професор О. Г. Солодухова.

У вересні 2013 року відповідно до наказу № 729 від 27.06.2013 р. було реорганізовано факультет економіки і управління та психологічний факультет шляхом злиття у факультет психології, економіки та управління (ФПЕУ), в структурі якого об’єдналося сім кафедр: кафедра психології, кафедра прикладної психології, кафедра обліку і аудиту, кафедра менеджменту, кафедра фундаментальних економічних дисциплін, кафедра управління навчальними закладами та кафедра педагогіки.

Факультет очолював доктор економічних наук, доцент Д. О. Лазаренко. За рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» від 28.08.2019 р. (протокол № 1) факультет психології, економіки та управління реорганізовано та змінено назву на факультет гуманітарної та економічної освіти. Деканом факультету обрано С. А. Саяпіну, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки вищої школи. Заступником декана призначено Г. В. Попову, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри менеджменту.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ була створена у 1978 році на базі кафедри педагогіки і психології Слов’янського державного педагогічного інституту. Першим завідувачем кафедри психології був професор І. М. Яровий. За його ініціативою була організована лабораторія з інженерної психології, на базі якої захистилася не одна кандидатська дисертація.

З 1983 року завідує кафедрою психології кандидат психологічних наук, доцент О. Г. Солодухова. Із захистом у 1998 р. О. Г. Солодуховою докторської дисертації значно зросли обсяги науково-дослідної роботи кафедри.

З 2000 року на кафедрі починається помітне зростання кількості спеціалістів з науковими ступенями та вченими званнями. Значну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів з психології, підвищенні їхнього кваліфікаційного рівня відіграє відкрита при кафедрі психології у 2000 році аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, яку очолює професор О. Г. Солодухова. За цей час під її керівництвом захистили 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

КАФЕДРА прикладної психології створена у 2003 році на підставі наказу ректора Слов’янського державного педагогічного університету (№ 729 від 20 червня 2003 року).

З 2007 року по теперішній час завідувач кафедри прикладної психології – кандидат психологічних наук, професор А. Е. Мелоян.

Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах з психології в Чехії, Венгрії, Ізраїлі, Кіпрі.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну практичну діяльність у напрямку глибинної психотерапії, гештальт-терапії та трансактного аналізу. Викладачі кафедри є членами Національної психологічної асоціації України, Інститута клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, Всеукраїнської спілки психологів, що практикують гештальт-підхід «Український гештальт-інститут» та Європейської асоціації трансактного аналізу.

У вересні 2013 році до факультету психології, економіки та управління була приєднана КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, яка має давню історію.

До 1964 року кафедру педагогіки та психології очолював І. К. Деркач, який був першим ректором Слов’янського учительського інституту.

У 1964–1969 роках кафедру педагогіки та психології очолював кандидат педагогічних наук, доцент Б. І. Коротяєв.

У 1969–1980 рр. кафедрою педагогіки та психології керував А. Г. Глущенко, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник народної освіти, який багато уваги приділив проблемі підготовки майбутнього вчителя до організації виховної роботи.

У 1988-89 роках кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент В. І. Капацина, робота якої сприяла активізації педагогічної практики студентів.

З 1989 по 1994 рік кафедру педагогіки очолює В. І. Мудрак, кандидат педагогічних наук, доцент.

На кафедрі педагогіки створюється кабінет педагогічної майстерності, розпочинає роботу науково-дослідна лабораторія із проблем профорієнтації.

У 1994 році у зв’язку зі вступом В. І. Мудрака до докторантури, кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент І. П. Внукова. За цей період (1994 – 1996 рр.) було здійснено багато організаційних заходів, спрямованих на наукову організацію праці, на підвищення наукового потенціалу кафедри педагогіки. Завдяки зусиллям і наполегливості завідуючої на кафедрі було відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.01. – теорія та історія педагогіки, яка успішно діє й сьогодні.

За ініціативи І. П. Внукової і доцента В. І. Сипченка на кафедрі було започатковано випуск збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу», проводилися виїзні засідання кафедри педагогіки в школах міста та району.

З 1997 року кафедру педагогіки очолив В. І. Сипченко  кандидат педагогічних наук (1991), професор (2002), Заслужений працівник освіти України (2019).

У січні 2013 року кафедру педагогіки було реорганізовано: виокремлено групу науковців на чолі з професором В. І. Сипченко, який очолив новостворену кафедру педагогіки вищої школи, кафедру педагогіки очолила доктор педагогічних наук, професор О. В. Кузьміна.

За ініціативи професора О. В. Кузьміної кафедрою започатковано випуск кафедрального збірника наукових праць «Актуальні питання сучасної педагогіки». В якому мають можливість ділитися своїми науковими досягненнями як викладачі так і студенти. У 2018 році силами колективу була написана колективна монографія, яка вийшла у Німеччині. З 2020 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Цибулько Л.Г.

Витоки кафедри менеджменту беруть свій початок з 1993 року, коли до Слов’янського державного педагогічного інституту вперше прийшли студенти, які бажали отримати вищу економічну освіту. Згідно наказу №693 від 20.07.1994р. у Слов’янському державному педагогічному інституті було створено на госпрозрахунковій основі Факультет нових спеціальностей, на якому існувала кафедра історії, економічної теорії, етики та естетики.

Згідно рішення Вченої Ради Слов’янського державного педагогічного інституту від 12.09.2000 р. для підготовки фахівців за напрямом підготовки «Менеджмент», шляхом реорганізації кафедри менеджменту, маркетингу, обліку та аудиту, на економічному відділенні факультету управління гуманітарної інфраструктури була створена кафедра менеджменту.

Першим завідувачем кафедри менеджменту з 2000 до 2003 р. був кандидат економічних наук, доцент В. О. Зекун.

З 2003 року по 2013 рік завідував кафедрою кандидат економічних наук, доцент О. О. Пелих.

З 2013 року кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент О. С. Пилипенко.

Всьогоденні кафедру очолює доктор економічних наук, професор С. В. Коверга.

Історія кафедри обліку і аудиту пов’язана з новітньою економічною історією України. Становлення української держави, перехід на нові умови господарювання, реформування економіки, було причиною виникнення потреби в сучасних фахівцях з новим економічним мисленням. Для забезпечення державних і регіональних програм економічного реформування рішенням Ради СДПУ від 18 вересня 2000 року створено кафедру обліку і аудиту.

Першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор М. Н. Скворцов.

Для підвищення наукового рівня кафедри і вдосконалення науково-дослідної роботи у жовтні 2001 року на кафедрі створено денну аспірантуру за фахом облік, аналіз і аудит (08.06.04).

З 23 лютого 2001 р. завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Н. М. Гончарова.

З 1 вересня 2003 р. на посаду завідувача кафедри обрано доцента кафедри обліку і аудиту Д. О. Лазаренка. При кафедрі строюється лабораторія бухгалтерського обліку, лабораторія курсового та дипломного проектування, кабінет автоматизації бухгалтерського обліку, методичний кабінет.

З 2016 р. кафедру очолює академік АЕН України, доктор економічних наук, професор Л. М. Бражнікова. На даний час очолює кафедру – кандидат економічних наук, доцент Л.В.Гончар

Наказом ректора Донбаського державного педагогічного університету № 111 від 31.01.2013 року «Про виконання рішень Вченої ради» було створено нову кафедру – ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, яка виокремилась зі складу загальноуніверситетської кафедри педагогіки.

Кафедра працює над науковою проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (Державний реєстраційний номер 0114U001251), що зареєстрована в УкрІНТЕІ 14.02.2014 р. та постійно діючий методологічний семінар. У її межах захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук біля 100 викладачів.

Творчий колектив однодумців об’єднаний спільністю наукових інтересів, принципів і методичних засад її розв’язання, забезпечує створення оригінального наукового напряму, який є основою для перманентного розвитку нового наукового напряму у галузі педагогічних знань.

З 1 березня 2018 р. завідувачем кафедри була доктор педагогічних наук, професор С. А. Саяпіна.

З 1 вересня 2019 р. завідувачем кафедри є доктор педагогічних наук, професор Я. В. Топольник.

З моменту створення кафедри КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ЕСТЕТИКИ ТА ІСТОРІЇ і до 2013 року завідувачем кафедри був доктор філософських наук, професор А. М. Федь. З 2013 кафедру очолює доктор філософських наук, професор В. А. Федь.

Науково-дослідна робота кафедри здійснювалася в межах визначеної загальнокафедральної теми «Культуротворче буття людини початку ХХІ ст.». Результатами цієї роботи є виступи на науково-методичних семінарах кафедри, наукових українських та міжнародних конференціях та публікації у фахових виданнях.

Члени кафедри виходять із класичного положення загальної педагогіки: навчаючи виховувати, виховуючи навчати. На лекціях, практичних і семінарських заняттях, у повсякденному спілкуванні, на засіданнях кафедри викладачі виховують інтерес до культурної спадщини українського народу, його минувшини, вивчення формування державотворчих ідей і становлення незалежної держави на сучасному історичному етапі, відчуття громадянина, відповідальність за майбутнє своєї держави, любов і повагу до рідної української мови.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАУК забезпечує можливість студентам, магістрантам, аспірантам мати змогу пояснити складні актуальні явища сьогодення, оволодіти ефективними стратегіями мислення та прийняття рішення в складних ситуаціях, адекватно реагувати на виклики глобалізації.

З червня 1991 року кафедру очолив кандидат філософських наук, доцент Л. І. Мозговий.

У 1991 році кафедра змінила назву на кафедру філософії, соціології та права, а в 2007 – кафедру філософії, соціально-політичних і правових наук.

З 1998 року на кафедрі здійснювався разовий набір до аспірантури зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. А в 2012 році було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. За час існування аспірантури на кафедрі було захищено 19 кандидатських дисертацій.

Наказом ректора Донбаського державного педагогічного університету № 1060 від 26.12.2019 р. «Про затвердження рішень вченої ради університету» було реформовано кафедру філософії,соціально політичних і правових наук шляхом приєднання до кафедри культурології,естетики та історії.

Всьогоденні КАФЕДРУ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН очолює доктор філософських наук, професор В. А. Федь.