Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Малій Наталія Юріївна – в.о. завідувача кафедри логопедії та спеціальної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила дефектологічний факультет СДПІ за спеціальністю “дефектологія” та отримала кваліфікацію “Вчитель допоміжної школи, логопед”.

1997-2007 рр. – вихователь допоміжної школи-інтернат № 2 м. Слов’янська.

У 2003 році отримала у СДПУ другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”, присвоєна кваліфікація “Психолог”.

Із 2005 р. – асистент кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету СДПУ.

Із метою захисту дисертаційного дослідження була прикріплена здобувачем на кафедру загальної психології СДПУ. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: „Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (науковий керівник – доктор психол. наук, професор О.В. Мамічева).

У 2011 року обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету СДПУ.

У 2012 році – доцент кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету ДДПУ.

Із 2013 року – доцент кафедри логопедії та спеціальної психології дефектологічного факультету ДДПУ.

У 2016 році отримала звання доцента кафедри логопедії та спеціальної психології факультету спеціальної освіти ДДПУ.

З 1 вересня 2020 року виконуюча обовʼязки завідувача кафедри логопедії та спеціальної психології.

Дисципліни, які викладає: «Новітні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з мовленнєвими та інтелектуальними порушеннями», «Психологія мовлення», «Спеціальна психологія» «Спеціальна психодіагностика», «Клініка інтелектуальних порушень», «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення».

Публікації: Опубліковано 45 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм, навчально-методичних посібників.

Член Вченої Ради факультету, профорг факультету спеціальної освіти, керівник студентського наукового гуртка кафедри логопедії та спеціальної психології. Член волонтерського та науково-консультативного центру з питань організації освітнього простору, логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого навчання, створеного на базі кафедри ЛіСП.

mamicheva

Мамічева Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, профессор, декан факультету спеціальної освіти.

У 1996 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю „олігофренопедагогіка і логопедія”.

Із 1996 року за призначенням працювала асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Слов’янського державного педагогічного інституту.

Із 1997 року по 2000 рр. – навчання у цільовій аспірантурі Інституту дефектології АПН України (науковий керівник – Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України (м. Київ)).

У 2000 році достроково захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: „Психологічні особливості формування навичок самообслуговування в учнів молодших класів допоміжної школи” за спеціальністю 19.00.08 – „спеціальна психологія”.

У 2008 р. з метою захисту докторської дисертації прикріплена здобувачем кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (науковий консультант – Вісковатова Тетяна Павлівна, доктор психологічних наук, професор, академік УАН України, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).

У червні 2010 року Мамічева О.В. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за темою: „Психологічні основи розвитку педагогічних здібностей викладачів гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів” зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Із грудня 2010 року дотепер працює на посаді декана факультету спеціально Донбаського державного педагогічного університету.

Із 2012 року Мамічева О.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.450.02 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України з 2014 року.

2012-2015 роки – завідувач кафедри логопедії та спеціальної психології Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет”.

Дисципліни, які викладає: „Спеціальна психологія”, „Логопсихологія”, „Спеціальна психодіагностика”, „Основи наукових досліджень”,  «Спеціальна психологія з методикою викладання”, «Сучасні технології дослідження», «Сучасний напрям психокорекції», «Методологічні основи наукових досліджень» та ін.. Кожна дисципліна забезпечена навчальним посібником, методичними рекомендаціями для проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Навчальна дисципліна „Корекційна педагогіка та спеціальна психологія з методикою викладання” базується на авторських матеріалах монографії.

Публікації: є автором 160 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 5 навчальних програм, 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України, монографія, навчально-методичні та наукові посібники і підручники, статті в наукових журналах та збірниках наукових праць, матеріали конференцій і тез та ін..

Керує розробкою й вдосконаленням навчальних програм з дисциплін кафедри, опрацюванням навчальних підручників, науково-методичних посібників та ін., приймає участь у підготовці висновків до навчальних програм, складених іншими кафедрами. Постійно надає консультативну допомогу молодим колегам, розвиває і зміцнює зв'язки між кафедрами Донбаського державного педагогічного університету, що відображається в одноосібних та сумісних науково-методичних публікаціях викладачів кафедр. Здійснює керівництво безвідривною та виробничою практикою студентів.

Керівник волонтерського та науково-консультативного центру з питань організації освітнього простору, логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого навчання, створеного на базі кафедри ЛіСП.

Із 2012 року була обрана членом правління Асоціації психологів Донбасу.

Бере активну участь у координації системи розвитку психологічної допомоги населенню, популяризації необхідності й значення психологічних послуг спрямованих, на залучення уваги до психофізичного здоров’я дітей з різними нозологіями (із затримкою психічного розвитку, з мовленнєвими порушеннями, розумовою відсталістю, комплексними порушеннями), як однієї з важливих складових здоров’я підростаючого покоління і майбутньої нації.

Керівник студентського наукового гуртка з теми дослідження «Психологічні особливості мотиваційного компоненту комунікативної діяльності».

Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів, наукових досліджень здобувачів вищої освіти.

Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною грамотою міського відділу освіти м. Словʼянська, Подякою МОН України, 12 грамот,  20 подяк.

sylchenko

Сильченко (Липа) Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя старших класів загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи, логопеда. Диплом з відзнакою.

У 2006 році прийнята асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології.

У 2006 році була зарахована до аспірантури (з відривом від виробництва) кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації та успішно склала кандидатський мінімум. Науковий керівник – директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного університету ім. М. Драгоманова, доктор пед. наук, професор, дійсний член АПН України Синьов В.М. (м. Київ).

Із 30.09.2009 продовжила працювати асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Слов’янського державного педагогічного університету та з 30.10.2010 прийнята на посаду асистента кафедри логопедії.

У 2010 році була обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри логопедії.

Тема наукового дослідження: «Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у школі».

20.01.2011 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. За цей час опубліковано понад 20 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм, навчально-методичних посібників.

У 2015 році була обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри логопедії та спеціальної психології.

У 2016 році отримала звання доцента кафедри логопедії та спеціальної психології факультету спеціальної освіти ДДПУ.

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Сучасний стан розвитку проблеми логопедичної корекції», «Логопедичні технології», «Логопсихологія».

Публікації: Опубліковано понад 30 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм, 2 навчально-методичних посібника.

Член Вченої ради факультету. Член волонтерського та науково-консультативного центру з питань організації освітнього простору, логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого навчання, створеного на базі кафедри ЛіСП. Керівник студентського наукового гуртка.

Кордонець (Іванченко) Вікторія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури. Диплом з відзнакою.

У 2005 році отримала другу вищу освіту на спец. факультеті логопедії СДПУ і здобула кваліфікацію «Логопед шкільних та дошкільних закладів»

Із 2003 року прийнята старшим лаборантом на кафедру логопедії, за сумісництвом виконує обов’язки методиста спец. факультету дефектології.

Із 2009 за сумісництвом працює асистентом кафедри логопедії та спеціальної психології. Із 2012 року – аспірант заочного відділення аспіртантури ДДПУ (науковий керівник – проф. Мамічева О.В.).

2016 року успішно захистила дисертацію на звання кандидата психологічних  наук в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за темою «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення» (наук. керівник – доктор психол. наук, професор кафедри логопедії та спеціальної психології ДВНЗ «ДДПУ» Мамічева О. В.).

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Логоритміка», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Системний підхід до організації та планування логопедичної роботи» та ін..

Публікації: опубліковано 37 наукових статей у фахових виданнях, 2 навчально-методичних посібника, робочі та навчальні програми.

Член Вченої ради факультету. Керівник студентського наукового гуртка.

Могильова Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 2002 році закінчила СДПІ дефектологічний факультет за спеціальністю “Олігофренопедагогіка і логопедія” та отримала кваліфікацію “Вчитель-логопед, психолог».

У 2003 році закінчила СДПУ магістратуру дефектологічного факультету за спеціальністю “Олігофренопедагогіка і логопедія” та отримала кваліфікацію “Викладач корекційної педагогіки”.

По закінченню працювала логопедом в ДНЗ № 15, 66 м. Слов’янська. У 2008 році отримала кваліфікацію «Вчитель-логопед І категорії». Із 2004 року – викладач-сумісник з погодинною оплатою на кафедрі логопедії.

2004-2007 рр. – асистент кафедри логопедії. 2009-2011 рр. – асистент кафедри методик корекційного навчання.

Із 2010 року – аспірант очного відділення аспіртантури ДДПУ

Із 2013 року – асистент кафедри логопедії та спеціальної психології.

21 листопада 2014 року захистила дисертацію на звання кандидата психологічних  наук.

У 2015 році обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри логопедії та спеціальної психології.

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Основи психокорекції та консультування осіб з ТПМ».

Публікації: опубліковано 14 наукових статей.

Дяченко Лариса Олександрівна – старший викладач

У 1974 році закінчила Донецький медичний інститут, педіатричний факультет та отримала кваліфікацію “Лікар-педіатр”.

Після закінчення працювала лікарем-педіатром міській лікарні № 3 м. Слов’янська.

У 1991 році була прийнята на посаду доцента кафедри психопатології та логопедії.

У 1996 р. – старший викладач кафедри валеології та корекційної медицини.

Із 2013 року – старший викладач кафедри логопедії та спеціальної психології

Дисципліни, які викладає: «Психопатологія», «Невропатологія», «Клініка розумової відсталості», «Гігієна дітей та підлітків», «Неврологічні основи логопедії», «Основи генетики в дефектології».

Публікації: Опубліковано понад 30 наукових статей у фахових виданнях, методичні рекомендації, робочі та навчальні програми.

Член Вченої Ради факультету. Керівник студентського наукового гуртка.

Боброва Ганна Юріївна – асистент.

У 2015 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)» та здобула кваліфікацію «Логопед. Спеціальний психолог дошкільних і шкільних закладів».

У 2014 році була прийнята на посаду секретаря-друкарки дефектологічного факультету.

У 2016 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету спеціальної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та здобула кваліфікацію «Логопед. Викладач спеціальної психології».

Із 2015 року працює старшим лаборантом кафедри логопедії та спеціальної психології.

З 1 жовтня 2019 року зарахована аспірантом очної форми навчання ДДПУ (науковий керівник – проф. О. В. Мамічева).

Публікації: Опубліковано 5 наукових статей у фахових виданнях.

goncharova 

Гончарова Олександра Сергіївна – старший лаборант кафедри.

У 2018 році вступила до Донбаського державного педагогічного університету на спеціальність 016 Спеціальна освіта.

У 2019 році була прийнята на посаду секретаря-друкарки факультету спеціальної освіти.

Із 2020 року працює старшим лаборантом кафедри логопедії та спеціальної психології.

Кафедра змінюється й розвивається разом із модернізацією освітянської сфери, шляхом надання якісних освітніх послуг задля подальшої практичної реалізації.

Візією кафедри є: створення середовища досвідчених фахівців у галузі спеціальної освіти; індивідуальний підхід до кожного студента та створення умов для формування, розкриття і реалізації як загальних, так і фахових компетентностей, необхідних для самореалізації здобувачів вищої освіти, їх здатності до навчання з високим рівнем самостійності, критичного мислення, творчості й ініціативності, працевлаштування за фахом, становленню активної громадянської позиції. Здатність розв’язувати практичні проблеми формується шляхом набуття відповідних умінь і навичок на практичних  заняттях, під час проходження практичної підготовки.

Діяльність членів науково-педагогічного складу кафедри ведеться за такими чинниками:

  • соціальні – організація навчально-виховної роботи університету в контексті соціальних пріоритетів розвитку української держави;
  • технологічні - впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій щодо реформування системи освіти в Україні;
  • економічні - орієнтування на грантові програми у сфері надання освітніх послуг з відповідним економічним ефектом;
  • політичні - визначення політичної стратегії університету у ракурсі основних політичних напрямів розвитку суспільства.

 

Навчальна робота

Кафедра є випусковою з галузі знань 01/Освіта, спеціальності 016 Спеціальна освіта (РВО перший (бакалаврський), другий магістерський).

Викладання та навчання: партнерська співпраця викладачів та студентів, особистісно-орієнтовано підхід до освіти, аналітико-синтетична професійно-спрямована діяльність студента.

Форми освітнього процесу: традиційні лекції, практичні індивідуальні заняття, самостіна робота, консультації; наукова робота; практична підготовка, написання наукових публікацій.

Оцінювання: рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза аудиторної освітньої діяльності (поточний, підсумковий контроль); презентації, модульні контрольні роботи, тестування, звіт про практичну підготовку, заліки, усні та письмові екзамени.

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою логопедії та спеціальної психології 

 

№ п/п

Назва дисципліни

Шифр і назва напряму, спеціальності

Курс

Шифр плану

1

Основи генетики в дефектології

016 Спеціальна освіта

2

 

2

Психопатологія

016 Спеціальна освіта

2

 

3

Клініка інтелектуальних порушень

016 Спеціальна освіта

2

 

4

Спеціальна психологія

016 Спеціальна освіта

3

 

5

Логопедія з практикумом

016 Спеціальна освіта

3

 

6

Логопедія з практикумом

016 Спеціальна освіта

4

 

7

Спеціальна психодіагностика

016 Спеціальна освіта

4

 

8

Логопсихологія

016 Спеціальна освіта

4

 

9

Спеціальна психологія з методикою викладання

016 Спеціальна освіта

1 М

(1,4 рік)

 

10

Сучасний стан розвитку проблеми логопедичної корекції

016 Спеціальна освіта

1 М

(1,4 рік)

 

11

Логопедична діагностика та корекція системних порушень мовлення

016 Спеціальна освіта

2 М

 

12

Системний підхід до організації та планування логопедичної роботи

016 Спеціальна освіта

2 М

 

13

Основи дефектології та логопедії

ДОПО+ДОПП

3

 

14

Невропатологія

016 Спеціальна освіта

1

 

15

Неврологічні основи логопедії, гігієна дітей та підлітків

016 Спеціальна освіта

2

 

16

Логопедія з практикумом

016 Спеціальна освіта

2

 

17

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

016 Спеціальна освіта

2

 

18

Основи наукових досліджень

016 Спеціальна освіта

3

 

19

Логоритміка

016 Спеціальна освіта

4

 

20

Психологія мовлення

016 Спеціальна освіта

4

 

21

Новітні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з мовленнєвими та інтелектуальними порушеннями

016 Спеціальна освіта

1 М (1,4 рік)

 

22

Основи психокорекції та консультування осіб з ВПМ

016 Спеціальна освіта

2 М

 

24

Сучасні напрямки психокорекції

Психологія

1 Асп.

 

25

Теоретико-методологічні проблеми

Психологія

1 Асп.

 

26

Сучасні технології дослідження

Психологія

1 Асп.

 

27

Сучасні напрямки психокорекції

Психологія

2 Асп.

 

28

Теоретико-методологічні проблеми

Психологія

2 Асп.

 

29

Логопедичні технології

016 Спеціальна освіта

1 М

(1,10 рік)

 

30

Методологічні основи наукових досліджень

016 Спеціальна освіта

1 М

(1,10 рік)

 

31

Спеціальна психологія з методикою викладання

016 Спеціальна освіта

1 М

(1,10 рік)

 

 Обсяг навчальної роботи, норми часу для планування та обліку методичної, наукової, організаційної роботи виконуються згідно індивідуального плану науково-педагогічного працівника, затвердженого на засіданні кафедри.

 

Методична робота

Відповідність обраних форм та методів навчання і викладання програмним результатам навчання в контексті кожного окремого освітнього компоненту ОНП відображена в комплексах навчально-методичного забезпечення дисциплін (КНМЗД), силабусах, розміщених у системі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) ЗВО, навчально-методичних і навчальних посібниках, методичних рекомендаціях, альбомах обстеження та ін.

 

Наукова робота

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми «Інноваційні технології в логопедичній і психологічній практиці».

Основні положення й результати досліджень постійно висвітлюються на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

«Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку»

Кафедра постійно враховує інтереси роботодавців, оскільки здійснює підготовку спеціаліста з розвиненими фаховими та дослідницько-інноваційними компетентностями, здатного здійснювати  практичну й науково-педагогічну діяльності, підвищувати свій фаховий рівень та захищати інтереси осіб з особливими освітніми потребами.

Постійно ведеться робота з удосконалення та підтримки дистанційного навчання на платформі MOODLE та ін. до навчальних дисциплін кафедри.

Це дає змогу координувати діяльність, оперативно вирішувати актуальні проблеми перепідготовки педагогічних кадрів, запроваджувати досягнення науки і передового досвіду у практичну діяльність.

Викладачі кафедри постійно навчаються самі, опановують нові освітні технології, щоб бути компетентними і передавати нові знання освітянам регіону, області тощо.

Викладачі кафедри активно займаються освітньо просвітницькою, профорієнтаційною та рекламно-інформаційною діяльністю під час конференцій, постійних зустрічей з фахівцями та  науковцями зі спеціальної освіти.

Придатність до працевлаштування

Сфера працевлаштування: заклади системи МОН, МОЗ, Міністерства соціальної політики (заклади загальної, середньої та дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої та дошкільної освіти, позашкільні навчальні заклади, лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, заклади вищої освіти).

Кращі випускники можуть продовжити навчання на науковому рівні вищої освіти в аспірантурі для здобуття ступеня кандидата наук.

- вихователями-дефектологами в спеціальних загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для дітей різних категорій, соціально-реабілітаційних (абілітаційних) закладах, дитячих будинках;

- вихователями в спеціальних дошкільних навчальних закладах (або групах) для дітей різних категорій (з вадами в мовленнєвого та психофізичного розвитку);

- логопедами в дошкільних, шкільних, медичних закладах та навчально-реабілітаційних центрах, приватними логопедами;

- спеціальними психологами державних та приватних закладів освіти (будинки інтернатного типу, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, психологічна служба відділу освіти);

- викладачами спеціальної психології у вищих навчальних закладах;

- консультантами психолого-медико-педагогічних комісії.

 

Інформаційні канали зв’язку:

Адреса: 84121, м. Слов’янськ, Донецька область, вул. Г. Батюка, 19, ауд. 811-А.

Телефон (06262)32198, 099 41 79 446.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.