Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Гаврілова Людмила Гаврилівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Педагогічний стаж у вищій школі – 28 років.

У 1993 році року у спеціалізованій Вченій раді Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з мистецтвознавства. Тема дисертації: “Символістські тенденції у російському камерному музичному театрі початку ХХ століття” (спеціальність 17.00.02 – Музичне мистецтво).

У 2015 році у спеціалізованій Вченій раді НПУ імені М. П. Драгоманова захистила докторську дисертацію на тему «Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Л. Г. Гаврілова має вчене звання професора.

За роки педагогічної діяльності Л. Г. Гаврілова опублікувала більше 200 наукових робіт, з них 3 монографії, 4 навчально-методичних посібника, 9 статей у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Основні фундаментальні наукові праці:

  1. Українська духовна музика : навч. посіб. з курсу «Історії української музики» для студентів спеціальності «Початкова освіта», спеціалізація – «Музика» / Л. Гаврілова, В. Сипченко, І. Удовенко. – Слов’янськ, 2013. – 196 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrspiritmuz.net.ua/index.html. Посібник схвалено до виготовлення з грифом «Рекомендовано МОН України». Наказ МОН України за №1/11-14140 від 18.09.2013 р.
  2. История музыкального искусства: от древнейших времен до начала ХХвека. Мультимедийный учебник для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] /Л. Г. Гаврилова, В. П. Сергиенко. – Славянск: «ПКМастер», 2011. – Электрон. текст. дан. (2 GB). – 2 DVD-ROM. Підручник схвалено до виготовлення з грифом «Рекомендовано МОНМС України». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за №1/11-5116 від 13.04.2012 р.
  3. Influence of Music Art Multimedia Productionon Professional Competence of the Future Music Teachers // Communicationsin Computer and Information Science. Volume 347, Springer-VerlagBerlinHeidelberg. 2013, pp. 195 – 211 (Scopus). - Access: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-35737-4_12#page-1
  4. Гаврілова Л. Г. Комп’ютерне тестування як засіб моніторингу професійної компетентності майбутніх учителів музики в початковій школі [Електронний ресурс] / Л. Г. Гаврілова // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 51. – № 1 (2016). – С. 67 – 76. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1320 (Web of Science).
  5. Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : монографія / Л. Г. Гаврілова // Слов’янськ : Видавництво «Друкарський двір», 2016. – 432 с.
  6. Педагогічні умови застосування мультимедійних навчальних засобів у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів / Л. Гаврілова // Наукові записки. – Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 8. – Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 166 – 171.
  7. Методичні рекомендації до державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Початкова освіта» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету ПВПК / Упоряд. Л. Г. Гаврілова, О. В. Кузьміна, І. А. Хижняк. – Видання друге, доповнене. – Слов’янськ: Підприємець Маторін Б. І., 2016. – 94 с.
  8. Використання форм і методів дистанційного навчання у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів / Л. Г. Гаврілова // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ТОВ Поліграфіст, 2016. – Вип. 5. – С. 15 – 21.

Гаврілова Л.Г. є заступником голови Спеціалізованої вченої ради К12.112.01 ДВНЗ «ДДПУ», постійно здійснює опонування, рецензування дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій. Під її науковим керівництвом працюють аспіранти.

Гаврілова Л. Г. також є головним редактором електронного наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» ДВНЗ «ДДПУ». – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk; членом редакційної наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: «Гуманізація навчально-виховного процесу» : зб. наук. праць / за заг. ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : ДДПУ.

Гаврілова Людмила Гаврилівна за сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами Слов’янського (Донбаського) державного педагогічного університету та Донецької обласної державної адміністрації.

Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету ПВПК.

Коло наукових інтересів: електронна лінгвометодика, інформаційно-комунікаційні технології формування лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи; теоретико-практичні проблеми моніторингу лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя та ін.

Пашко Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми викладання сучасної української мови, інноваційні технології в мовній підготовці майбутніх учителів початкових класів, формування каліграфічних умінь і навичок майбутнього вчителя та ін.

Сиротенко Валерій Павлович – кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: особливості розвитку української літератури ХХ століття, осмислення проблемно-жанрових пошуків у прозі цього періоду, дослідження творчості письменників Донеччини; практичні аспекти літературного аналізу, літературознавчої пропедевтики в початкових класах, методики літературного читання та ін.

Федь Ірина Євгенівна кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: проблема формування працелюбства в учнів початкових класів у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина 19 – початок 20 століття).

 

Помирча Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: проблеми формування комунікативної компетентності студентів факультету підготовки вчителів початкових класів, удосконалення в майбутніх учителів стилістичних умінь і навичок роботи над текстом, риторичної вправності мовлення, відпрацювання засобів професійно-педагогічної комунікації та ін.

Ябурова Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: новітні технології в системі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів англійської мови в початкових класах, проблеми соціалізації студентської молоді засобами іншомовної комунікації та ін.

Вікторенко Ірина Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: дослідження дискусійних проблем теорії і методики професійної освіти майбутніх спеціалістів за наступними напрямками: концептуальні основи професійної підготовки майбутнього вчителя в антропологічному вимірі; педагогічна майстерність як складова професійного розвитку майбутнього вчителя.

Лобачова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, лексико-семантичні відношення в словниковому складі української мови, лінгвоаналіз художнього тексту, культура мовлення, інноваційні технології у викладанні іноземної мови в початковій школі та ін.

Бескорса Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: дидактичні умови формування іншомовних мовленнєвих умінь і навичок учнів початкової школи, формування пізнавальної активності молодшого школяра на уроках англійської мови, комп’ютерна підтримка навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Хващевська О.А. - кандидат педагогічних наук, доцент.

Другов Михайло Сергійович - кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Ляшова Н.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: ефективність новітніх технологічних підходів до навчання та виховання майбутніх вчителів початкових класів.освіти.

Ішутіна О.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: якість підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, моніторинг лінгводидактичної підготовки вчителя-філолога, тестові лінгводидактичні середовища та ін.х закладах, моніторинг лінгводидактичної підготовки вчителя-філолога, тестові лінгводидактичні середовища та ін.

Сидоркіна І.С. – старший лаборант кафедри.
Меркулова Ю.Ю. – лаборант кафедри.