Діяльність кафедри

Основними напрямами діяльності кафедри є:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота;
 • міжнародна діяльність.

Кафедра педагогіки бере участь в організації та проведенні навчального процесу зі студентами денної та заочної форми навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні та практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійну роботу, контрольні заходи) з навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів.

Навчально-методична робота на кафедрі організована у відповідності з вимогами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Усі навчальні дисципліни забезпечено навчально-методичними комплексами, які відображають специфіку фахової підготовки студентів кожного факультету. Викладачі кафедри впроваджують у педагогічний процес сучасні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, пізнавальної активності, самостійності за рахунок використання інтерактивних методів (лекції-презентації, лекції-візуалізації, проблемні лекції, бінарні лекції, семінари в активній формі, ділові ігри, КВК, конкурси творчих робіт, круглі столи, прес-конференції, тощо).

Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, вони складають та поліпшують структурно-логічні схеми і окремі методики викладання навчальних дисциплін, знаходять нові об’єкти творчої праці студентів. Відповідно до плану роботи кафедри проводяться методичні семінари з актуальних питань методики викладання педагогічних дисциплін. Для удосконалення навчального процесу викладачами кафедри надається увагу підготовці і виданню методичних розробок та рекомендацій для студентів, викладачів та практичних працівників.

У навчальному процесі застосовуються сучасні засоби навчання, розроблено авторські методичні рекомендації з окремих предметів, постійно поповнюється бібліотечний фонд кафедри та удосконалюється з урахуванням сучасних досягнень теорії та технології освіти.

Розробкою інформаційних технологій навчання, матеріалів для дистанційного навчання активно займаються доценти кафедри, зокрема Білецький О. А., Лях Г.Р.

Велика увага при викладанні навчальних дисциплін приділяється самостійній роботі студентів. Завдання для самостійної роботи студентів розробляються відповідно до змісту тем, що вивчаються, і включають завдання різних рівнів складності, різних видів (репродуктивні і творчі). Індивідуальні завдання передбачають також індивідуально-диференційований підхід у виборі змісту завдань.

Колектив кафедри працює над удосконаленням методів перевірки і оцінювання якості навчального процесу: організацію іспитів, заліків, інших контрольних навчальних заходів – як важливого інструменту об’єктивної оцінки знань та практичних навичок студентів. Значна увага викладачами кафедри надається організації всіх видів контролю і оцінки якості знань студентів з педагогічних дисциплін.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво педагогічною практикою студентів відповідно до спеціальності кожного факультету та змісту розділу практики з педагогіки.

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є співпраця з науковими та загальноосвітніми закладами. Кафедра педагогіки активно реалізує наукові та творчі зв’язки в межах укладених договорів про творчу співпрацю із Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, Харківським державним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Слов’янським педагогічним ліцеєм, загальноосвітніми школами м. Слов’янська.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Кафедра педагогіки забезпечує невід’ємну складову навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної й методичної підготовки майбутнього вчителя ‒ педагогічну практичну підготовка, яка пов’язує теоретичне навчання у ВНЗ з його майбутньою самостійною роботою в школі. Кафедрою педагогікою систематично проводяться курси підготовки вожатих до роботи у дитячих таборах.

Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри педагогіки працюють над комплексною темою наукового дослідження «Проектування життєвої компетентності учнівської молоді» – науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кузьміна Олена Володимирівна.

На кафедрі працює 2 док. пед. наук, та 3 канд. пед. Наук. Загальний процент викладачів, які мають науковий ступінь складає 80%. Персонал кафедри здійснює свою діяльність згідно з затвердженими в установленому порядку функціональними обов’язками.

Проф. Кузьміна О. В., проф. Цибулько Л.Г. постійно здійснюють опанування, рецензування

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари, присвячені проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати, самовдосконалюватися.

Щорічно відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» ДВНЗ «ДДПУ».

За матеріалами конференції регулярно здійснюється випуск збірника. Також кафедрою започатковано випуск кафедрального збірника «Актуальні проблеми сучасної педагогіки». Збірка видається двічі на рік за такими напрямками:

 1. Вища школа.
 2. Загальна школа.
 3. Початкова школа.
 4. Дошкільна педагогіка.
 5. Історія педагогіки.
 6. Соціальна педагогіка.
Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

Наукова діяльність здобувачів ступеня вищої освіти

На кафедрі педагогіки активно проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно викладачі кафедри педагогіки приймають активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» ДВНЗ «ДДПУ», в рамках якої проводяться засідання секцій за різними напрямками , в роботі яких беруть участь не тільки викладачі кафедри, а й вчителі шкіл, аспіранти, здобувачі з наукових гуртків та проблемних груп. Останні роки активізована робота по опублікуванню матеріалів досліджень студентів окремо та разом з викладачами кафедр в збірках наукових праць.

Кожен рік кафедрою педагогіки проводиться перший та другий тури Всеукраїнської олімпіада з педагогіки серед студентів 2-4 курсів. Метою олімпіади є виявлення педагогічно обдарованих студентів, орієнтованих на науково-пошукову діяльність, здатних приймати креативні рішення, створення умови для розкриття педагогічного потенціалу учасників. Переможці стають учасниками третього туру Всеукраїнської олімпіада з педагогіки.