Засідання робочої групи освітньої програми «Середня освіта (Математика)»

28 січня 2021 року на фізико-математичному факультеті ДДПУ відбулося чергове засідання робочої групи, відповідальної за перегляд та оновлення освітньої програми «Середня освіта (Математика)» підготовки здобувачів вищої освіти (денної форми навчання) на першому (бакалаврському) рівні в межах ліцензованої спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Кадубовський О.А. – гарант ОП, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за кафедрою геометрії та методики викладання математики), декан фізико-математичного факультету ДДПУ, доцент кафедри математики та інформатики;

Мелешко Лілія Анатоліївна – кандидат історичних наук, директор комунального закладу «Билбасівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради Донецької області (роботодавець),

Воробйова Світлана Іванівна – завідувач відділу математики Донецького обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти (представник роботодавця, випускниця);

Баляса Наталія Петрівна – головний спеціаліст сектору з питань науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації (представник роботодавця, випускниця);

Чайченко С.О. – керівник групи забезпечення спеціальності, доктор фізико-математичних наук; професор (за кафедрою математики та інформатики); проректор з науково-педагогічної роботи ДДПУ, професор кафедри математики та інформатики;

Чуйко С.М. – доктор фізико-математичних наук, професор (за кафедрою математики); професор, завідувач кафедри математики та інформатики;

Величко В.Є. – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних; доцент (за кафедрою алгебри); доцент, в.о. завідувача кафедри МНМ та МНІ;

Беседін Б.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент (за кафедрою геометрії та методики викладання математики); доцент кафедри МНМ та МНІ

Соколова О.В. – здобувачка 3 курсу (денної форми навчання) на бакалаврському РВО за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)» обговорили проєкт зазначеної освітньо-професійної програми.

Під час обговорення учасники зазначили, що метою ОП є створення цілісної системи підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), здатних розв’язувати актуальні проблеми сучасної педагогічної науки та практично їх реалізовувати відповідно до набутої академічної (професійної) кваліфікації фахівця.

Гарантом було представлено обов’язкову та вибіркову складові освітнього компоненту, покликанням якого є забезпечення формування відповідних компетентностей і програмних результатів навчання та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій студентів під час професійно-практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти.

Під час засідання роботодавці та представники роботодавців наголосили на доцільності збільшення практичної підготовки майбутніх фахівців (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

Цікавим був виступ Соколової О.В., яка висловила побажання щодо вибіркової складової освітнього компоненту програми та запропонувала декілька навчальних дисциплін широкого вибору для набуття соціальних навичок "soft skills" (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

Крім того, гарант звернув увагу на нову редакцію Національної рамки кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів) та доцільність і необхідність врахування (нового) «Професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".

Викладачами випускових кафедр було внесено також ряд пропозицій щодо перерозподілу дисциплін між обов’язковою та вибірковою складовими освітнього компоненту ОП (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

Щиро дякуємо усім учасникам засідання за участь і плідну співпрацю та сподіваємося на подальші конструктивні діалоги!

Зустріч з роботодавцями та стейкхолдерами: обговорення ОПП «Філософія»

27 січня 2021 року відбулося засідання роботодавців, стейкхолдерів, здобувачів та робочої проєктної групи освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня спеціальності 033 - «Філософія». Учасники засідання зазначили, що важливими партнерами для закладу освіти на сьогодні є роботодавці, тому одним із завдань ДВНЗ «ДДПУ» є задоволення потреб роботодавця у кваліфікованих фахівцях.

Було заслухано інформацію про актуальні питання сучасного ринку праці, проблему підготовки ініціативних, конкурентоздатних та професійно-компетентних випускників педагогічного університету. Сучасний ринок праці диктує свої умови – якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам суспільства й роботодавця. Педагогічні навчальні заклади мають адаптуватися не лише до вимог часу та інноваційних технологій, але й до стратегічних напрямів розвитку регіону. Роботодавець повинен бути впевнений, що навчальні педагогічні заклади підготують потрібних йому кваліфікованих робітників, які будуть здатні ефективно формувати комунікативну стратегію; здатні швидко приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві обраній спеціалізації тощо.

Під час виступів було наголошено ще на тому, що для реалізації потреби випускників у працевлаштуванні, слід також налагодити тісну співпрацю з державною службою зайнятості, установами та організаціями, що є потенційними роботодавцями для випускників.

Спільна взаємодія роботодавців, стейкхолдерів, здобувачів та робочої проєктної групи, сприяє більшій популяризації спеціальності 033- Філософія, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції роботодавців щодо професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, сприяє швидкій адаптації випускників.

Засідання робочої групи та стейкхолдерів освітньої програми Психологія для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

21 січня 2021 року на платформі Zoom відбулося online-засідання робочої групи, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів щодо обговорення освітньої програми Психологія для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Роботу засідання розпочала Мелоян А.Е. – гарант освітньої програми, завідувач кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук, професор ДДПУ. Анаіт Едуардівна представила присутнім членів робочої групи: к.п.н., доцента кафедри психології Сергєєву І.В., к.п.н., доцента кафедри прикладної психології Осику О.В., к.п.н., доцента кафедри психології Свіденську Г.М. та стейкхолдерів: Кадук О.М. – завідувача відділу соціально–психологічного супроводу розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Кайоткіну Т.А. – завідувача психологічного центру та соціальної роботи управління освіти Костянтинівської територіальної громади; Глущенко С.І. – начальника відділу профорієнтації Слов’янського МЦЗ; Канзюбу О.М. – директора Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Гаражу М.В. – голову ГО «Точка рівноваги» (психосоціальна підтримка вразливим категоріям населення області); Кравцову О.К. – старшого спеціаліста проекта по психосоціальній підтримці населення Чеської гуманітарної організації «Людина в біді»; Садчікову О.Г. – аспіранта кафедри психології ДДПУ.

У ході роботи були обговорені питання унікальності освітньої програми, її особливості та концептуальний підхід, що забезпечить високу фахову підготовку магістрів психології. У освітній програмі визначені цілі, завдання, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, програмні компетентності, що формуються в результаті вивчення дисциплін. Визначені програмою компетентності забезпечують високий рівень професійної підготовки випускників, забезпечують достатньо широке поле їх професійної діяльності та високу конкурентоспроможність на ринку праці. Ефективність освітнього процесу забезпечується його логічною побудовою, чітко продуманою та збалансованою структурою програми, раціональним поєднанням теоретичного навчання та практичної підготовки. Особливу увагу звернули на практичну підготовку студентів, оскільки у сьогоденні дуже важливо надавати високопрофесійну психологічну допомогу різним категоріям населення. Обговорювали план роботи зі стейкхолдерами на 2021 рік. Результатами обговорення стали пропозиції щодо проведення спільних науково-практичних заходів для підвищення рівня фахової підготовки здобувачів та забезпечення виконання програмних результатів навчання освітньої програми, а також спільні публікації стейхолдерів зі здобувачами в наукові видання.

Засідання кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології зі стейкхолдерами

27 січня відбулося засідання кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології зі стейкхолдерами – представниками роботодавців: директором ТОВ «Медінвест Консалт», онкологічної клініки Св. Пантелеймона у м. Слов’янську Яковленком Олексієм Вікторовичем, директором Комунального некомерційного підприємства «Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи м. Бахмут» Мілько Наталією Володимирівною, директором Краматорського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Зарубіною Тамарою Іванівною, директором міського методичного кабінету Слов’янської міської ради Донецької області Гореліковою Тетяною Володимирівною, директором навчально-виховного закладу Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Слов’янської міської ради Донецікої області Дєлєскє Світланою Валентинівною. Зустріч проходила офлайн та онлайн на платформі Zoom, обговорювались питання удосконалення освітніх програм 227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалаврського рівня вищої освіти), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Були внесені пропозиції, щодо доповнення переліку компетентостей майбутніх фахівців, обговорювали результати сумісно проведених заходів, та планування подальшої взаємодії.

Зустріч зі стейкхолдерами щодо обговорення ОПП "Педагогіка вищої школи"

29 січня 2021 року відбулося онлайн-засідання робочої групи, відповідальної за створення та оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на факультеті гуманітарної та економічної освіти ДДПУ. Гарант ОПП завідувач кафедри педагогіки вищої школи, д.пед.н., проф. Топольник Я.В., декан факультету ГЕО д.пед.н., проф. Саяпіна С.А., зовнішні стейкхолдери: в.о.ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) к.пед.н., доц. Бурцева Ю.О., директор Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Гусейнов С.Н., завідувач відділення Слов’янського енергобудівного технікуму, фахівець-практик Турка В.М., викладач-методист Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж», представник роботодавця, випускниця спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (2019 р.) Мацокіна Н.Г. та здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за ОПП «Педагогіка вищої школи» Смоляр Є.Д. обговорювали проєкт освітньо-професійної програми.

Гарант звернула увагу учасників засідання, що метою ОПП є опанування магістрами освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» загальними та фаховими компетентностями сучасного викладача, достатніми для продукування нових ідей для вирішення комплексних проблем у професійно-педагогічній, інноваційній діяльності освітнього закладу в галузі 01 Освіта/Педагогіка, а також примноження інтелектуального, творчого і духовного потенціалу особистості, задоволення потреб здобувачів у професійному розвитку, аксіологічних прагнень.

Під час обговорення учасники відмітили, що ОПП включає вибіркові освітні компоненти, представлені для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, що відображено у 3-х вибіркових блоках: «Тьюторські технології», «Основи андрагогіки», «Позашкільна освіта»; та передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності.

Стейкхолдери висловили спільну думку щодо підсилення практико-орієнтованої складової навчального плану ОПП «Педагогіка вищої школи», а також посилення уваги до формування готовності майбутніх викладачів розв’язувати актуальні проблеми освітнього менеджменту та освітньої практики.

Здобувачем Смоляр Є.Д. було внесено пропозицію щодо перенесення написання і захисту курсової роботи з освітньої компоненти «Педагогіка вищої школи» на наступний семестр, після завершення вивчення та складання екзамену за відповідною навчальною дисципліною, з метою реалізації необхідності поглибленого вивчення конкретної наукової проблеми та якісного самостійного наукового пошуку, розвитку умінь аналізувати опрацьовані джерела інформації, формулювати висновки на основі проведених досліджень.

Учасники засідання відмітили важливість проведення постійних засідань щодо обговорення освітньо-професійної програми та висловили побажання до подальшої плідної співпраці.