Підтримка від держави!

Шановні випускники ДДПУ!

Згідно з наказом № 1588 від 19.12.2019 Міністерства освіти та науки України надається одноразова адресна грошова допомога випускникам, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

Випускникам (магістратура грудень 2020 та бакалавріат червень 2021), які виконують умови надання одноразової адресної грошової допомоги необхідно надати документи та договір у термін до 13 жовтня 2021 року Федоренко Олені Георгіївні (050-428-11-81).

Перелік необхідних документів та копій:

  1. копія паспорта
  2. копія ідентифікаційного коду
  3. копія трудової книжки
  4. довідка, що підтверджує працевлаштування
  5. копію довідки за реквізитами банку
  6. копія диплому про вищу освіту
  7. договір у трьох екземплярах

Державна атестація випускників ОП «Початкова освіта»

17 грудня 2020 на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулася державна атестація випускників освітньої програми «Початкова освіта» магістерського рівня вищої освіти. На державні іспити було запрошено стейкхолдера - І.М. Литвинову, головного спеціаліста сектору роботи з експертами Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області, яка оцінила якість знань випускників факультету з позицій роботодавця і надала слушні рекомендації щодо напрямів та конкретних позицій удосконалення освітньої програми.

Засідання робочої групи ОПП "Середня освіта (Інформатика)"

10 листопада 2020 року відбулося засідання робочої групи, відповідальної за створення та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», на фізико-математичному факультеті ДДПУ. Гарант ОПП Стьопкін А.В., зовнішній стейкхолдер Зима Г.С. (заступник директора Райгородоцької ЗОШ I-III ст. Слов’янської районної ради), фахівець-практик Іваненко Ю.І. (вчитель інформатики Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради), Федоренко О.Г. - керівник відділу сприяння працевлаштування студентів та випускників «Центр кар’єри» ДВНЗ «ДДПУ», викладачі кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики ДВНЗ «ДДПУ» Величко В.Є., Глазова В.В., Кайдан Н.В., Турка Т.В. та здобувач 2 курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) Кракова А.І. обговорили проєкт освітньо-професійної програми.

Під час обговорення учасники зазначили, що метою навчання за ОПП виступає створення цілісної системи підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в галузі 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика), здатних розв’язувати актуальні проблеми сучасної педагогічної науки, та практично їх реалізовувати відповідно до набутої академічної (професійної) кваліфікації фахівця. Окрім того необхідно прагнути до формування у здобувачів загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі 01 Освіта/педагогіка та здатності до реалізації практичних результатів навчання в самостійній професійній діяльності у сфері освіти. Гарант зазначив, що ОПП містить вибірковий освітній компонент, представлений для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності в закладах вищої освіти.

Під час засідання Іваненком Ю.І. та Зимою Г.С. було наголошено про важливість практичної підготовки майбутніх учителів інформатики, можливість проведення аудиторних занять безпосередньо в закладах середньої освіти та запропоновано теми проведення оглядових лекцій з практичної роботи вчителя інформатики. Цікавим і корисним був виступ Кракової А.І., яка висловила побажання до варіативної частини програми і зокрема до навчальних дисциплін широкого вибору (для набуття соціальних навичок "soft skills").

Підсумкова атестація на філологічному факультеті

 Підсумкова атестація - гарний привід актуалізувати співпрацю із зовнішніми стейкхолдерами. Сьогодні здобувачі магістерського рівня вищої освіти, майбутні фахівці з української та англійської філології заочної форми навчання склали комплексний  кваліфікаційний екзамен.

 

Зустріч зі стейкхолдерами

23 вересня 2020 року на базі XXVIII щорічної всеукраїнської конференції Асоціації керівників закладів освіти “Відроджені гімназії України”, що проходила на базі КЗ Билбасівський опорний ЗЗСО I-III ст. відбулася зустріч зі стейкхолдерами керівника центру карєри ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Олени Федоренко. Плідний та конструктивний діалог дозволив окреслити напрями співпраці, механізми реалізації спільних проектів та участь у розробці моделей усіх зацікавлених сторін.