Засідання робочої групи ОПП "Середня освіта (Інформатика)"

10 листопада 2020 року відбулося засідання робочої групи, відповідальної за створення та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», на фізико-математичному факультеті ДДПУ. Гарант ОПП Стьопкін А.В., зовнішній стейкхолдер Зима Г.С. (заступник директора Райгородоцької ЗОШ I-III ст. Слов’янської районної ради), фахівець-практик Іваненко Ю.І. (вчитель інформатики Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради), Федоренко О.Г. - керівник відділу сприяння працевлаштування студентів та випускників «Центр кар’єри» ДВНЗ «ДДПУ», викладачі кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики ДВНЗ «ДДПУ» Величко В.Є., Глазова В.В., Кайдан Н.В., Турка Т.В. та здобувач 2 курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) Кракова А.І. обговорили проєкт освітньо-професійної програми.

Під час обговорення учасники зазначили, що метою навчання за ОПП виступає створення цілісної системи підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в галузі 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика), здатних розв’язувати актуальні проблеми сучасної педагогічної науки, та практично їх реалізовувати відповідно до набутої академічної (професійної) кваліфікації фахівця. Окрім того необхідно прагнути до формування у здобувачів загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі 01 Освіта/педагогіка та здатності до реалізації практичних результатів навчання в самостійній професійній діяльності у сфері освіти. Гарант зазначив, що ОПП містить вибірковий освітній компонент, представлений для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності в закладах вищої освіти.

Під час засідання Іваненком Ю.І. та Зимою Г.С. було наголошено про важливість практичної підготовки майбутніх учителів інформатики, можливість проведення аудиторних занять безпосередньо в закладах середньої освіти та запропоновано теми проведення оглядових лекцій з практичної роботи вчителя інформатики. Цікавим і корисним був виступ Кракової А.І., яка висловила побажання до варіативної частини програми і зокрема до навчальних дисциплін широкого вибору (для набуття соціальних навичок "soft skills").