Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії: проведення науково-практичного семінару, підготовка публікацій

У грудні місяці 2021р. було залучено стейкхолдерів до освітнього процесу кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, відбулося надання кваліфікованої та методичної допомоги роботодавцям (практичним працівникам спеціального закладу освіти) на підставі консультування щодо організації та впровадження інклюзивної форми навчання у спеціальні та загальноосвітні заклади освіти, ознайомлення із сучасними технологіями, питаннями складання індивідуальними програмами розвитку дитини з особливими потребами, знайомство з новітніми публікаціями викладачів кафедри.
Було проведено науково-практичний семінар «Сучасний погляд на підготовку фахівців в галузі спеціальної освіти з урахуванням новітніх вимог і попитів суспільства», в процесі якого було обговорено підготовку фахівців бакалаврського рівня на підставі оновленої ОП 016- Спеціальна освіта. За результатами семінару підготовлено сумісні зі стейкхолдерами публікації у кафедральну монографію, у науково-методичний Альманах кафедри «Від науки – до практики» (видання заплановано на березень-квітень 2022р.).
На семінарі були присутні: викладачі кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії; Бондарчук А.В., студентка 4-го курсу факультету спеціальної освіти; Ушкалова Н.В., директорка Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради; Козлова О.В., Заслужена вчителька України, вчителька вищої категорії, вчителька-методист цієї школи; Свідлова Т.Є., завідувачка спеціального дошкільного навчального закладу компенсуючого типу № 16 «Рушничок» Слов’янської міської ради; Єрофєєва Д.І., директорка Комунального закладу «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»; Медяник Н.В., в.о. директора ЗЗСО № 17. Стейкхолдери виступили з доповідями стосовно практичного аспекту навчання і виховання дітей з особливими потребами.

Атестаційний екзамен

28 та 29 грудня 2021 року на факультеті фізичного виховання відбувся атестаційний екзамен на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (Біологія та здоров’я людини), денної та заочної форми навчання.
Голова атестаційної комісії доктор біологічних наук, професор Сумського державного педагогічного університета імені А.С. Макаренка Віталій Ілліч Шейко (представник зовнішних стейкхолдерів). Члени атестаційної комісії: директор Слов’янської загальноосвітньої школи № 8, вчитель вищої кваліфікаційної категорії Світлана Валентинівна Дєлєскє (представник зовнішних стейкхолдерів); доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології Владислав Вікторович Дичко; кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Валеріївна Кушакова; екзаменатор: кандидат біологічних наук, доцент Ірина Юріївна Курільченко.
Відповіді більшості студентів характеризувались логічністю, самостійністю, умінням використовувати міжпредметні зв’язки, застосовувати практичний досвід, обґрунтовувати свої висновки та судження як з наукової точки зору, так і з боку потреб сучасної практики учителя біології та основ здоров’я.
Щиро вітаємо наших випускників!

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ ПРОЙШЛА УСПІШНО

Впродовж 13-29 грудня на факультеті гуманітарної та економічної освіти проводилась державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Дистанційне навчання внесло свої корективи у графік навчального процесу і випускників магістратури, тому й атестація проходила на платформі Zoom, яка давно та успішно протестована під час дистанційного навчання.
За результатами атестації затверджено звіт голови ДЕК д.е.н., проф. О.Ю. Попової (зав. кафедри управління і фінансово-економічної безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», зовнішній стейкхолдер-представник наукової спільноти) та обговорення результатів досягнень магістрантів, у якому прийняли участь зовнішні стейкхолдери-роботодавці А.М. Лісничий – генеральний директор ТОВ Інтербізнес-Інвест (м. Київ), Н. О. Островська - головний бухгалтер ТОВ Компанія Еврорезерв (м. Київ) та Р. О. Згоденко – голова правління ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (м. Слов’янськ). Експертами було зазначено високий рівень підготовки здобувачів, про що свідчать результати випробувань. Було наголошено на необхідності посилення практико-орієнтованої частини навчального плану ОП «Менеджмент», а також на необхідності проведення підсумкової атестації у формі виконання кваліфікаційної роботи згідно вимог Стандарту вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Гарант ОП Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. Коверга С.В. запропонував орієнтовний перелік тем магістерських досліджень які були обговорені та схвалені представниками стейкхолдерів.
Колектив кафедри менеджменту щиро вітає випускників з успішною державною атестацією та здобуттям ступеня вищої освіти «Магістр» та кваліфікації «Магістр менеджменту».

Державна атестація здобувачів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

6, 7 та 29 грудня 2021 року на факультеті гуманітарної та економічної освіти відбулась державна атестація здобувачів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр з освітніх, педагогічних наук» та професійної кваліфікації «Викладач закладу вищої освіти». 13 здобувачів денної форми навчання та 35 здобувачів заочної форми навчання складали атестаційний екзамен у дистанційній формі. Атестаційна комісія на чолі з доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри теорії та практики початкової освіти Гавриловою Людмилою Гаврилівною та у складі екзаменатора д.пед.н., проф., завідувача кафедри педагогіки вищої школи Топольник Яни Володимирівни, стейкголдера к.пед.н., доц., в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) Бурцевої Юлії Олександрівни та секретаря к.пед.н., доц. Коркішко Олени Геннадіївни відмітила високий рівень організації підготовки та проведення державної атестації. Під час складання атестаційного екзамену здобувачі продемонстрували ґрунтовне володіння теоретичними знаннями, вміннями їх практичного застосування та підтвердили досягнення програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою. Комісія розглянула матеріали складання атестаційного екзамену, виконання навчального плану й ухвалила присвоїти кваліфікацію «Магістр з освітніх, педагогічних наук. Викладач закладу вищої освіти» і видати дипломи магістра та сертифікати, що засвідчують вивчення дисциплін вибіркових блоків «Основи андрагогіки», «Тьюторські технології», «Позашкільна освіта» та здобуття додаткових компетентностей.

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЗА УЧАСТЮ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

13.12.21р. та 29.12.21р. за участю стейкголдера Є. А. Луганцової, методиста Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, було проведено Атестаційний екзамен зі спеціальності для здобувачів ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Є. А. Луганцовою було відзначено належний рівень сформованості загальних та фахових компетентностей, знань здобувачів вищої освіти, здобутих за період навчання на відповідній ОП. Дякуємо нашому шановному стейкголдеру за плідну співпрацю!