Засідання робочої групи та стейкголдерів освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» та освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»

31 січня 2022 року відбулося чергове засідання робочої групи та стейкголдерів ОПП «Педагогіка вищої школи» та ОНП «Освітні, педагогічні науки», на якому обговорювалися питання удосконалення освітньо-професійної та освітньо-наукової програм спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Гарант ОПП проф. Топольник Я.В. зазначила, що особливості освітньо-професійної програми полягають в орієнтації на компетентністну особистісно-орієнтовану парадигму освіти, що забезпечує цілісність фахової підготовки викладача інноваційного типу, який має можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку (як андрагог, тьютор), виявляє здатність до організації студентоцентрованого навчання та здійснення освітньої діяльності з особами різних вікових категорій; вище зазначене забезпечується через поглиблену практичну підготовку, використання інноваційних технологій навчання з інформаційно-комунікаційною підтримкою.

Гарант ОНП проф. Саяпіна С.А. звернула увагу учасників засідання, що освітньо-наукова програма спрямована на здобуття аспірантами теоретичних і практичних знань, умінь, навичок та формування компетентностей, необхідних для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем професійної, науково-дослідницької діяльності у процесі оволодіння методологією наукової діяльності, проведення власного дослідження. Для досліджень прийнятні актуальні теоретичні та експериментальні напрями сучасної педагогіки: загальна педагогіка; розвиток освіти та педагогіки; підготовка до професійної діяльності у вищій школі; наукові дослідження у сфері освіти/педагогіки; теорія навчання; наукова та професійна підготовка фахівця (дослідник-викладач).

Стейкголдери висловили спільну думку щодо доцільності внесення змін до навчального плану ОПП «Педагогіка вищої школи», а також посилення уваги до формування готовності майбутніх викладачів розв’язувати актуальні проблеми розвитку вищої освіти в межах проведення магістерського дослідження. Стейкголдери зазначили, що для удосконалення підготовки здобувачів ОНП «Освітні, педагогічні науки» до роботи за такими видами професійної діяльності як освітня (педагог у сфері освіти, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів) та організаційно-управлінська (менеджер системи освіти) необхідно активізувати сумісну діяльність щодо залучення фахівців-практиків до організації освітнього процесу шляхом проведення семінарів-практикумів, тренінгів та майстер-класів.

Учасники зустрічі відмітили важливість проведення постійних засідань щодо обговорення освітньо-професійної та освітньо-наукової програм та висловили побажання до подальшої плідної співпраці.

Методичний семінар: «Актуальні проблеми викладання технічних дисциплін та технологій у закладах освіти»

28 січня 2022 року на кафедрі теорії і практики технологічної та професійної освіти відбувся семінар на тему «Актуальні проблеми викладання технічних дисциплін та технологій у закладах освіти», в якому прийняли участь стейкхолдери:
Клейно Є. О. – викладач професійного ліцею військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, Донецької області; Борисенко І. В. – директор закладу позашкільної освіти, Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва, м. Слов’янськ; Погорєлов А. І. – директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, Слов’янської міської ради.
Слухали Клейна Євгена Олександровича, який доповів, що на сьогоднішньому етапі в закладах загальної середньої освіти відсутня можливість сучасної підготовки здобувачів освіти відповідно до розвитку технологічної освіти.
Відповідно до оновленого державного стандарту вчитель має академічну свободу, що в свою чергу призводить до звуження професійних навичок вчителя. Вчителі відмовляються урізноманітнювати освітній процес, спираючись на відсутність устаткування та матеріалів. Гостро стоїть проблема набуття професійних навичок вчителя, більшість мають застарілі знання та навички, не володіють сучасними інформаційними технологіями, на незадовільному рівні володіють науково-дослідницькою діяльністю, не вміють трансформувати педагогічні завдання до потреб ринку праці, відмовляються оволодівати навичками програмування комп’ютерного обладнання та використовувати онлайн тренажери (професійно-технічного напрямку).
Вирішенням цих проблем є якісна самоосвіта, проходження стажування, участь у науково-практичних конференціях, тісна співпраця з закладами професійної (професійно-технічної) освіти та закладами вищої освіти з профілем підготовки – технологічна освіта.
Також гарант ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) проф. Бондаренко В. І. представив до ознайомлення Тимчасовий стандарт вищої освіти ДВНЗ «ДДПУ» (зі змінами в редакції, затвердженій рішенням вченої ради ДДПУ, протокол №6 від 27.01.2022. Групою забезпечення спеціальності складено план роботи з оновлення діючої ОП.

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ: Обговорення результатів опитування випускників та здобувачів Освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти

28.01.22р. відбулася зустріч групи забезпечення ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська)» (освітній рівень: магістр) зі стейкголдерами О.А. Бабенко (директор Слов’янського педагогічного ліцею), Є.А. Луганцовою (методист відділу організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), І.С. Кур’янович (заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №16, м. Слов’янськ) з питання обговорення результатів опитування, яке було проведено серед випускників та здобувачів відповідної ОП. Під час зустрічі обговорили отриману інформацію щодо очікувань та рівня задоволеності випускників/здобувачів вищої освіти якістю освіти і станом освітнього процесу у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Учасниками зустрічі надано оцінку представленим результатам та визначено тенденції щодо подальшого вдосконалення ОП.

Робота з внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 29 січня 2022 року в дистанційному режимі, з метою залучення молоді до науково-дослідної та експериментальної роботи у Донецькій області, провів обласну науково-практичну конференцію учнівської та студентської молоді «Біологічні дослідження та винахідництво». У Конференції взяли участь 74 юних дослідників, біологів, винахідників та раціоналізаторів з міст: Бахмут, Білозерськ, Добропілля, Дружківка, Констянтинівка, Краматорськ, Курахове, Лиман, Маріуполь, Мар’їнка, Селидове, Соледар, Словя’нськ, Часів Яр та Бахмутського, Волноваського, Краматорського, Маріупольського, Покровського районів.
Плідно працювало 5 секцій: «Юний дослідник», «Юні ботаніки та рослинники», «Енергія і середовище», «Юні зоологи і тваринники», «Винахідницькі та раціоналізаторські проєкти еколого-натуралістичного напряму». Здобувачі освіти змістовно розкривали свої дослідження, демонструючи цікаві презентації.
Почесними членами журі, поряд з представниками інших організацій, були викладачі кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології Ірина Курильченко, Олена Дичко, Ірина Кушакова та Юлія Клименко.
Науковці відмітили, що науково-дослідницькі роботи переможців гідні бути представлені на Всеукраїнських конкурсах еколого-натуралістичного напряму. Науковий потенціал Донеччини у даному напрямі розвивається та вдосконалюється.

Обговорення освітніх програм спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

З метою подальшого вдосконалення освітніх програм відбулося розширене засідання групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за участю стейкхолдерів ОПП: заступника директора з НВР Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської селищної ради, учителя української мови та літератури Ковальової Наталії Миколаївни, директора Святогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліста вищої категорії, учителя української мови та літератури Валюх Ольги Борисівни, заступника директора з НВР Слов’янського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 16 Кур’янович Ірини Сергіївни, учителя англійської мови Слов’янського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Мірошниченка Андрія Миколайовича, директора Слов’янського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 8, учителя української мови та літератури Дєлєскє Світлани Валентинівни, заступника директора з наукової роботи Слов’янського педагогічного ліцею, учителя вищої категорії, учителя-методиста Слов’янського педагогічного ліцею Людмили Віталіївни Самохвалової, заступника директора з НВР Словʼянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 10, учителя української мови та літератури Сулакової Олени Миколаївни. Керівник групи забезпечення (проф. Біличенко О.Л.) ознайомила з наказом "Щодо вдосконалення освітніх програм". На засіданні було визначено план роботи на січень-червень 2022 р.: перегляд у чинних освітніх програмах основних компонентів відповідно до діючого Тимчасового стандарту ОП спеціальності Середня освіта (за предметною спеціальністю); проведення рецензування ОПП здобувачами, науково-педагогічними працівниками, роботодавцями, випускниками; оновлення навчальних планів відповідно до змін в ОПП.