Академічна доброчесність та фахові компетенції в освітніх програмах

21 січня відбувся круглий стіл на тему «Академічна доброчесність та фахові компетенції в освітніх програмах» за участю професорсько-викладацького складу кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін, робочої групи ОПП 033 «Філософія», стейкхолдерів та роботодавців. Під час зустрічі було розглянуто низку актуальних питань. Пропозиції, висловлені робочою групою, стейкхолдерами та роботодавцями пов’язані з підготовкою фахівців спеціальності 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, зокрема: необхідність формування комунікативних та організаційних навичок у здобувачів вищої освіти; уточнення назви вибіркових дисциплін; організація асистентської практичної підготовки; працевлаштування випускників кафедри.
Слухали гаранта ОПП доктора філософських наук, професора В.В. Мельник, яка наголосила на ролі, позиції та потребі стейкхолдерів у формуванні цілей та визначенні програмних результатів щодо професійних компетентностей ОПП 033 «Філософія» на 2022 рік. Валерія Мельник зазначила, що унікальність ОПП 033 «Філософія» полягає в засвоєнні основних концепцій, розумінні теоретичних і практичних проблем суспільного розвитку України, оволодінні загальнонауковими філософськими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору, застосуванні інформаційних технологій у науковій діяльності, реєстрації прав інтелектуальної власності, здобутті мовних компетентностей, і тому дуже важливим є залучання стейкхолдерів та роботодавців до робочого процесу.
Зовнішній стейкхолдер Т.І. Андрущенко, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри етики та естетики НПУ ім. М. Драгоманова зауважила, що необхідно залучати стейкхолдерів до удосконалення й формування цілей та визначення програмних результатів ОПП «Філософія», бо це є складовою формування іміджу та конкурентних переваг ДВНЗ «ДДПУ» на ринку освітніх послуг.
Дорога А.Є., професор, заступник завідувача кафедри етики та естетики наголосила на тому, що нові фахові компетенції в програмі конче необхідні.
Лобанчук О.А., доц. кафедри етики та естетики зауважила, що треба надавати кваліфікацію викладача філософських дисциплін.

Вчимо досліджувати та творити власне майбутнє в нашому ЗВО!

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді Слов᾿янський педагогічний ліцей» є територією дослідницьких пошуків та наукових експериментів для талановитих та цілеспрямованих школярів міста.
20 січня 2022 р. гаранти ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» першого (бакалаврського) доц. Лисенко Н.В. та другого (магістерського) рівнів доц. Падалка Р.М., ОПП «Cередня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) доц. Рябініна І.М. та другого (магістерського) рівнів доц. Нестелєєв М.А. разом зі стейкхолдерами: заступником директора з навчально-виховної роботи Слов’янського педагогічного ліцею, учитель вищої категорії, старшим учителем Людмилою Володимирівною Матюшиною, заступником директора з НВР Слов’янської ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 16 Кур’янович Іриною Сергіївною, заступником директора з наукової роботи Слов’янського педагогічного ліцею, учителем вищої категорії, учителем-методистом Слов’янського педагогічного ліцею Людмилою Віталіївною Самохваловою, учителем англійської мови ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Мірошниченком Андрієм Миколайовичем, учителем англійської мови ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 Волковою Тетяною Іллівною – приймали переможців І етапу захисту дослідницьких робіт МАН для їхнього консультування в подальшій участі у ІІ етапі захисту наукових робіт відділення української та іноземної філології.Такий підхід дає змогу розв’язувати проблемні наукові моменти, робити рекламу своїй спеціальності та професійно зростати!

КРУГЛИЙ СТІЛ НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ І АУДИТУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ»

Кафедрою обліку і аудиту факультету гуманітарної та економічної освіти за участю стейкхолдерів:  Н.В. Дриги – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Черкаської селищної ради, В.Г. Башкаєва – заступника директора комунального підприємства Слов’янської міської ради «Славміськводоканал», А.Л. Ярової – заступника начальника управління комунальної власності Слов’янської військово-цивільної адміністрації, Руденко Альони – випускниці спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а також здобувачів  та аспірантів спеціальності 071 Облік і оподаткування 11 січня 2022 року було проведено круглий стіл на тему: «Актуальні питання бухгалтерського обліку та складання звітності бюджетних установ».

Основні питання, що було розглянуто: актуальні питання бухгалтерського обліку в державному секторі, організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах, облікова політика, облік необоротних активів та запасів бюджетних установ, особливості оподаткування в бюджетних установах, порядок складання та подання бухгалтерської звітності, звітність з ЄСВ та лікарняні, аналіз фінансової звітності та ін.

Під час круглого столу Наталія Володимирівна Дрига поділилася багаторічним досвідом ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах на прикладі Черкаської селищної ради, акцентувавши свою увагу на особливостях автоматизації даного процесу та забезпеченні його контролю.

Розширене засідання кафедри теорії і практики початкової освіти факультету початкової, технологічної та професійної освіти щодо рецензування пакетів завдань для державної атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 013 П

18 січня 2022 року кафедрою теорії і практики початкової освіти в межах реалізації освітньої програми «Початкова освіта» було проведено потужний практико зорієнтований захід за участі значної кількості стейкхолдерів – представників ЗЗСО (О. Валюх (директор КЗ «Святогірський ЗЗСО І–ІІІ ступенів Святогірської міської ради»), Н. Міщенко (учитель вищої категорії, учитель-методист Краматорської української гімназії, голова ГО «Асоціація вчителів української мови та літератури Донеччини»), О. Сиротенко (учитель початкових класів Слов’янського опорного ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 13), І. Литвинова (головний спеціаліст сектору роботи з експертами Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області), М. Головань (завідувач методичного кабінету при відділі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради) та ЗВО (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – М. Оліяр (завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, д. пед. н., доцент), Л. Ілійчук (к. пед. н., доцент кафедри педагогіки початкової освіти); Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка – Н. Павлущенко (завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти, к. пед. н., доцент), О. Васько (к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти), О. Білєр (к. пед. н., ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освіти)).
Викладачі кафедри ТППО та стейкхолдери обговорили питання щодо ефективності проведення комплексного кваліфікаційного екзамену, рецензування пакетів завдань для державної атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (денна і заочна форми навчання), що спрямовують студентів на повторення та систематизацію раніше вивченого матеріалу з найважливіших питань із методик навчання дисциплін початкової школи для подальшого застосування в практичній діяльності НУШ. Під час обговорення були намічені продуктивні шляхи організації та виконання магістерських досліджень випускників 2022 року, визначено теоретико-методологічну основу робіт, тематичну спрямованість з урахуванням сучасних інноваційних тенденцій у галузі початкової освіти.
Активна співпраця зі стейкхолдерами – представниками різних закладів освіти – сприяє покращенню й оптимізації напрямів роботи в підготовці майбутніх учителів початкових класів НУШ.

Комплексний кваліфікаційний екзамен здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

На факультеті гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія денної (30 грудня 2021 р.) та заочної (15-16 грудня 2021 р.) форм навчання. Державна екзаменаційна комісія працювала у затвердженому складі: голова комісії - доктор біологічних наук, професор, завідувач каферди фізичної терапії, фізичного виховання та біології Дичко Владислав Вікторович; члени комісії - стейкголдер, завідувачка ЦППСР ЛС управління освіти Костянтинівської міської ради Кайоткіна Тетяна Адамівна; екзаменатор, кандидат психологічних наук, професор, в.о. зав. кафедри психології Мелоян Анаіт Едуардівна; секретар, кандидат психологічних наук, доцент Резнікова Олена Анатоліївна.
Робочою групою освітньої програми Психологія, стейголдерами та науково-педагогічним складом кафедр психології була проведена кропітка та змістовна підготовка, яка полягала у створенні компленсної програми державних екзаменів.
Атестація проходила в дистанційній формі. Робота екзаменаційної комісії та здобувачів розпочиналась о 9 годині та пройшла злагоджено.
У процесі проведення атестації більшість здобувачів у своїх відповідях продемонстрували відповідний рівень професійної підготовки, глибокі теоретичні та практичні знання.