Обговорення освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» та освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» зі стейкголдерами

На кафедрі педагогіки вищої школи факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет триває робота з оновлення ОНП Освітні, педагогічні науки та ОПП Педагогіка вищої школи. 05.05.2022 р. відбулась зустріч робочої групи. В обговоренні взяли участь: гарант ОНП проф. Саяпіна Світлана Анатоліївна, гарант ОПП проф. Топольник Яна Володимирівна, викладачі кафедри ПВШ, стейкголдери: директор Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» к.пед.н. Олійник Олена Іванівна, в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) к.пед.н., доц. Бурцева Юлія Олександрівна, директор Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Гусейнов Самандар Надирович, директор Слов’янського енергобудівного фахового коледжу Турка Віктор Миколайович, директор Державного закладу професійної освіти «Сіверський професійний ліцей» Стиранець Володимир Іванович, здобувач 3 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Іотковська Марина Олександрівна, представники академічної спільноти: д.пед.н., проф. кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка Семеновська Лариса Аполлінаріївна, д.пед.н., доц. кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Воровка Маргарита Іванівна.
Учасники засідання висловили рекомендації щодо вдосконалення ОНП, ОПП та шляхи їх реалізації в умовах воєнного стану. Надійшли пропозиції стосовно внесення змін до змістового наповнення освітніх програм згідно з новими освітніми реаліями та регіональними потребами, фундаменталізації методологічної та інноваційної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та магістра, урізноманітнення форм взаємодії з науковими установами, ЗВО з метою апробації результатів дослідження та імплементації їх в освітньо-науковий простір.

Моніторинг освітньої діяльності

10 травня 2022 р. відбулася онлайн зустріч гаранта ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» другого (магістерського) рівня доц. Падалки Р.М. та стейкхолдерів, практиків зі спеціальностей за ОПП Матюшиної Людмили Володимирівни, заступника директора з НВР Словʼянського педагогічного ліцею, учителя української мови й літератури, та Ковальової Наталії Миколаївни, заступника директора з НВР Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської селищної ради Слов’янського району Донецької області, учителя української мови та літератури, на якій було розглянуто зміни до ОПП«Середня освіта (Українська мова та література)» другого (магістерського) рівня, зокрема сформовано спеціалізовані концептуальні та інноваційні засади відповідних до предметної спеціальності наук (достатні для формування предметних компетентностей). Зміни до ОПП уможливлюють поєднати компетентності вчителя української мови та літератури з прикладними компетентностями філолога, як-то: фахівця з медіа-комунікацій, польської мови чи документознавства, розширити спектр професійних можливостей.

Кафедра психології та стейкголдери ОПП Психологія здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

27 та 28 квітня 2022 року відбулося засідання членів робочої групи на чолі з завідувачем кафедри психології, проф. Мелоян А.Е. та стейкголдерів (Кайоткіна Тетяна Адамівна - завідувач психологічного центру та соціальної роботи управління освіти Костянтинівської територіальної громади, Глущенко Світлана Іванівна - начальник відділу профорієнтації Слов’янського МЦЗ, Гаража Марія Володимирівна - голова ГО психосоціальної підтримки вразливим категоріям населення області «Точка рівноваги») освітньо-професійної програми Психологія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. Під час зустрічі розглядали програму виробничої практичної підготовки магістрів 2021 року вступу, яка буде задіяна для здобувачів у третьому семестрі навчального процесу з вересня 2022 року. Прийнято рішення розробити декілька варіантів програм практики магістрів для мирного та військового часу. При обговоренні результативності ОПП викладачі кафедри обґрунтували та внесли пропозицію щодо змін у вибіркові блоки дисциплін. Стейкголдерам були надані на розгляд запропоновані теми кваліфікаційних (магістерських) робіт. Продовжуємо працювати не дивлячись на складну ситуацію у державі.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Облік, оподаткування і контроль, як частина фінансово-економічного механізму управління діяльністю підприємств»

4 травня 2022 року на кафедрі обліку і аудиту факультету гуманітарної та економічної освіти було проведено науково-практичний семінар «Облік, оподаткування і контроль, як частина фінансово-економічного механізму управління діяльністю підприємств».
Головною метою семінару було обговорення проблемних питань, розгляд теоретичних та практичних підходів щодо ефективності фінансово-економічного контролю в системі управління підприємств.
У роботі семінару прийняли участь:
здобувачі: Головаченко Я.О. – студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Захаров Г.В. – студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Черкасов Я.А. – студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Бойко Д.О. – студентка ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Литвинова Д.І. – студентка ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Атоян Л.С. – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Бахова К.С. – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Білов М.О. – студент ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Бобилєв Я.С. – студент ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування, Лисенко А.С. – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування.
стейкхолдери освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування: Р.О. Згоденко – Голова Правління ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»», Л.М. Ісик – головний бухгалтер ПрАТ «Слов’янський крейдовапняний завод», А.Л. Ярова – заступник начальника управління комунальної власності Слов’янської військово-цивільної адміністрації, В.Г. Башкаєв – заступник директора комунального підприємства Слов’янської міської ради «Славміськводоканал», Н.В. Дрига – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Черкаської селищної ради.
викладачі кафедри: док.пед.н., доц. Л.В. Гончар, канд.пед.н., доц. К.О. Яровий, к.пед.н., ст.викладач С.О. Головко, ст.викладач О.В. Мартиненко, ст.викладач А.М. Шнурко,
Основні питання, що було висвітлено під час заходу:
Принципи контролю системи управління грошовими потоками підприємства – доповідач Голова Правління ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»» Р.О. Згоденко;
Нормативно-правове регулювання обліку праці та її оплати – доповідач головний бухгалтер ПрАТ «Слов’янський крейдовапняний завод» Л.М. Ісик;
Концептуальні основи організації обліку і контролю пасивів підприємства – доповідач заступник начальника управління комунальної власності Слов’янської військово-цивільної адміністрації А.Л. Ярова;
Формування фінансово-економічного механізму управління підприємством – доповідач заступник директора комунального підприємства Слов’янської міської ради «Славміськводоканал» В.Г. Башкаєв;
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства – доповідач начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Черкаської селищної ради Н.В. Дрига;
Контроль як інструмент управління економічною безпекою підприємства – доповідач док.пед.н., доц. кафедри обліку і аудиту Л.В. Гончар;
Переваги та недоліки автоматизації облікових процесів в умовах цифрової економіки на підприємствах– доповідач к.пед.н., доц. кафедри обліку і аудиту К.О. Яровий;
Організація облікової діяльності малих підприємств, її особливості, проблеми та перспективи розвитку – доповідач к.пед.н., ст. викладач кафедри обліку і аудиту С.О. Головко;
Управлінські аспекти формування облікової політики в частині доходів і витрат операційної діяльності – доповідач ст.викладач кафедри обліку і аудиту О.В. Мартиненко;
Особливості класифікації грошових потоків підприємств – доповідач ст. викладач кафедри обліку і аудиту А.М. Шнурко;
Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Я.О. Головаченко – доповідач студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Проблемні питання обліку і контролю виробничих запасів та способи їх вирішення – доповідач Г.В. Захаров – студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Необхідність організації внутрішньогосподарського контролю з метою підвищення ефективності управління підприємством – доповідач Я.А. Черкасов– студент ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Особливості застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу – доповідач Д.О. Бойко – студентка ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг – доповідач Д.І. Литвинова– студентка ІV курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Інформаційне забезпечення системи управління економічною стійкістю підприємств – доповідач Л.С. Атоян – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств – доповідач К.С. Бахова – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Теоретичні засади інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві – доповідач М.О. Білов– студент ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі – доповідач Я.С. Бобилєв – студент ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування;
Електронний документообіг: переваги і недоліки – доповідач А.С. Лисенко – студентка ІІІ курсу денного відділення спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Підготовка викладачами кафедри теорії і практики початкової освіти спільно зі стейкхолдерами наукових розвідок до видання у фаховому е-журналі «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (http://profped.ddpu.edu.ua/)

Упродовж березня і квітня тривала наукова колаборація зі стейкхолдерами в межах реалізації освітньої програми «Початкова освіта» для оптимізації шляхів розвитку і покращення діяльності в галузі початкової освіти, висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових і практичних здобутків галузі початкової освіти.
Обговоренню підлягали такі питання: теорія та методика багатоступеневого навчання в професійній школі; теорія та практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, майбутніх філологів, учителів музики, образотворчого мистецтва, технологій; дидактичні основи застосування комп’ютерних та інших педагогічних технологій під час вивчення окремих предметів у системі вищої професійної освіти; теорія та методика організації виробничої практики у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей; дистанційне навчання в системі професійної освіти; механізми і технології забезпечення та управління якістю професійної освіти; психолого-педагогічні засади загальнокультурного й професійного розвитку особистості майбутнього фахівця; теоретико-методичні засади розробки й використання педагогічних, інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій у неперервній професійній освіті тощо (http://psll.paradox.dn.ua/tsyfrovi-osvitni-resursy/zhurnal).
До науково-діяльнісної співпраці долучилися такі фахівці з початкової освіти: Л. Ребуха (д. пед. н., проф., завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету), О. Шквар (д. пед. н., професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), Н. Казакова (к. пед. н., доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), О. Поліщук (д. філос. н., проф., проректор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), Н. Бєлік (учитель Миколаївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1), К. Колеснік (доктор філософії, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), Н. Комарівська (к. філол. н., доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), І. Стахова (доктор філософії, старший викладач кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
Продовжуємо наукову діяльність задля розвитку і зміцнення рідної освіти!