Засідання кафедри теорії і практики початкової освіти зі стейкхолдерами

04 березня 2021 року відбулось засідання кафедри теорії і практики початкової освіти зі стейкхолдерами – здобувачкою магістерського рівня вищої світи спеціальності 013 Початкова освіта Ганною Величко і завідувачкою методичним кабінетом при відділі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради Мариною Головань.
Офлайн і онлайн (засобами платформи Zoom) обговорювалися питання вдосконалення освітньої програми 013 Початкова освіта бакалаврського і магістерського рівнів. Було внесено пропозиції щодо оновлення переліку вибіркових дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій підготовки вчителів початкової школи і заплановано подальші заходи зі стейкхолдерами.

Засідання кафедри прикладної психології спільно зі стейкхолдерами у лютому місяці

4 лютого 2021 року відбулося планове засідання кафедри прикладної психології спільно зі стейкхолдерами в ході якого були розглянуті нагальні питання.

Одним з основних питань було обговорення результатів анкетування серед студентів, випускників та стейкхолдерів щодо освітніх програм університету. Завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. розповіла присутнім про результати анкетування. В цілому оцінки спеціальності 053 Психологія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти є задовільними. Стейкхолдер Гаража М.В. зауважила, що виникали певні труднощі під час анкетування, але завідувач кафедри Мелоян А.Е. інформувала та допомогала в їх вирішенні.

До питань порядку денного в рамках співпраці зі стейкхолдером Кайоткіною Т.А., було включено питання розгляду та затвердження членами кафедри Авторської програми за темою «Реалізація особистісного потенціалу підлітків». Авторами програми є Гармаш Н.О. - практичний психолог ЦППСР управління освіти Костянтинівської міської ради та Рубан А.М. - практичний психолог ЗЗСО № 13 Костянтинівської міської ради. Тетяна Адамівна розповіла, що дана програма направлена на формування адекватної самооцінки і сприйняття себе як суб'єкта соціальних контактів, розвиток ставлення до оточуючих як суб'єкта міжособистісних відносин, позитивного само сприйняття. Програма сприяє особистісному зростанню та самовизначенню особистості дитини, а саме, формування соціально – комунікативної компетентності, позитивної емоційної сфери.

Після детального розгляду, викладачі кафедри надали свої рекомендації щодо поліпшення змістового наповнення та зауважили, що програма є актуальною й може бути рекомендована для використання практичними психологами закладів загальної середньої освіти.

Семінар на тему: «Психологічне та психічне здоров’я особистості»

18 лютого 2021 р. відбувся семінар «Психологічне та психічне здоров’я особистості». Організатори заходу − доцент кафедри психології Сергєєва І.В. та доцент кафедри педагогіки вищої школи Фатальчук С.Д.

Мета заходу: проаналізувати наукові підходи до проблеми психологічного та психічного здоров’я та обговорити дані емпіричних досліджень з метою залучення уваги до питань профілактики захворювань і підвищення якості життя.

Семінар відбувся у форматі онлайн за допомогою месенджера Zoom за викладачів кафедр психології та педагогіки вищої школи, запрошених фахівців, стекйхолдера освітньої програми 053 «Психологія» Бурковського Костянтина Сергійовича та студентів. Всього в заході прийняло участь 29 осіб.

Запрошений лікар-психіатр КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня» (м.  Словянськ) Костюченков О.С., координатор мобільної бригади психічного здоров`я Ярцева Т.В., президент громадської організації «Відкрита асоціація психологів-практиків «Трансформація» Ромашко Ю.М.

Доповіді та виступи викликали активний інтерес учасників семінару. У запитаннях та коментарях лунало розуміння значущості обговорюваної проблеми та практична зацікавленість у знаннях та відповідних навичках.

Опитування (анкетування) роботодавців щодо ключових понять підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Спеціальна освіта»

25 лютого 2021 року, згідно з планом роботи із роботодавцями (зовнішніми стейкхолдерами), було проведено опитування (анкетування) роботодавців щодо ключових понять підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Спеціальна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Опитування здійснювалося за допомогою спеціально розроблених анкет і проходило у Слов’янській спеціальній школі № 23 офлайн. Необхідно було висловити свою думку за основними питаннями:

−  чинники, які найбільш впливають на ефективність професійної

    діяльності фахівця;

−  рівень підготовки студентів-випускників;

−  якість підготовки студентів за певними критеріями;

−  зацікавленість у прийомі на роботу випускників факультету

    спеціальної освіти;

−  оцінювання освітньої програми за запропонованими критеріями;

−  коментарі та побажання.

Опитування стейкхолдерів Миколаївської спеціальної школи № 7, Слов’янського дошкільного навчального закладу компенсуючого типу № 16 «Рушничок», Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями проводилося в режимі онлайн.

Чергове засідання робочої групи, відповідальної за перегляд та оновлення освітньої програми «Середня освіта (Математика)»

26 лютого 2021 року на фізико-математичному факультеті ДДПУ відбулося чергове засідання робочої групи, відповідальної за перегляд та оновлення освітньої програми «Середня освіта (Математика)» підготовки здобувачів вищої освіти (денної форми навчання) на другому (магістерському) рівні в межах ліцензованої спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Беседін Борис Борисович – гарант ОП, кандидат педагогічних наук, доцент (за кафедрою геометрії та методики викладання математики); доцент кафедри МНМ та МНІ;

Рульова Надія Григорівна – директор ЗОШ I-III ст. №10 Слов'янської міської ради Донецької області (роботодавець),

Нєсмєлова Ольга Володимирівна – заступник директора Інституту прикладної математики і механіки НАНУ (представник роботодавця, випускниця);

Баляса Наталія Петрівна – головний спеціаліст сектору з питань науки та вищої освіти департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації (представник роботодавця, випускниця);

Чайченко Станіслав Олегович – керівник групи забезпечення спеціальності, доктор фізико-математичних наук; професор (за кафедрою математики та інформатики); проректор з науково-педагогічної роботи ДДПУ, професор кафедри математики та інформатики;

Чуйко Сергій Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор (за кафедрою математики); професор, завідувач кафедри математики та інформатики;

Величко Владислав Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук; доцент (за кафедрою алгебри); доцент, в.о. завідувача кафедри МНМ та МНІ;

Кадубовський Олександр Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент (за кафедрою геометрії та методики викладання математики), декан фізико-математичного факультету ДДПУ, доцент кафедри математики та інформатики

Та Кириченко Анастасія Миколіївна студентка 1 курсу денної форми навчання на другому (магістерському) РВО за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

обговорили проєкт змін до зазначеної освітньо-професійної програми.

Під час обговорення учасники зазначили, що метою ОП є створення цілісної системи підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), здатних розв’язувати актуальні проблеми сучасної педагогічної науки та практично їх реалізовувати відповідно до набутої академічної та професійної кваліфікації фахівця.

Гарантом ОП було представлено обов’язкову та вибіркову складові освітнього компоненту, покликанням якого є забезпечення формування відповідних компетентностей і програмних результатів навчання та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій студентів під час професійно-практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) РВО до професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти.

Під час засідання роботодавці та представники роботодавців підтримали доцільність збільшення практичної підготовки майбутніх фахівців (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

Цікавим був виступ Кириченко А.М., яка висловила побажання щодо вибіркової складової освітнього компоненту програми та запропонувала декілька навчальних дисциплін широкого вибору для набуття соціальних навичок "soft skills" (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

Крім того, гарант ОП звернув увагу на нову редакцію Національної рамки кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів) та необхідність врахування загальних та професійних компетентностей, зазначених у (новому) «Професійному стандарті за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".

Викладачами випускових кафедр було внесено також ряд пропозицій щодо перерозподілу дисциплін між обов’язковою та вибірковою складовими освітнього компоненту ОП (відповідні пропозиції внесено до протоколу зустрічі).

 Щиро дякуємо усім учасникам засідання за участь і плідну співпрацю та сподіваємося на подальші конструктивні діалоги!