Історія кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології

Кафедра фізичного виховання була створена у 1965 році на базі секції фізичного виховання в Учительському інституті м. Слов’янська, якою керував старший викладач Авраменко О.О. На кафедрі працювали 5 викладачів. Заняття проводились в аудиторіях факультету підготовки вчителів початкових класів, а створену кафедру очолив старший викладач, майстер спорту з легкої атлетики Нотченко Володимир Данилович.

У 1971 році був побудований спортивний корпус, який налічував 2 спортивних зали, тир та 1 спортивний майданчик. На той час кафедру очолив старший викладач Мирончук Борис Антонович, де працювали вже 12 викладачів. Крім основної навчальної програми функціонували секції з легкої атлетики, спортивної гімнастики, фехтування, плавання, боротьби класичної, боротьби самбо, волейболу, баскетболу, багатоборству ГПО, туризму, шахів, а також 2 секції “Здоров’я”.

На протязі років силами кафедри були підготовлені 3 кандидати в майстри спорту, більше 300 розрядників, 280 суддів, 300 громадських інструкторів і тренерів. Заняття проводились на 1-4-х курсах.

Кожного року кафедра фізичного виховання проводила спортивний вечір, на якому підводились підсумки участі студентів-спортсменів у змаганнях всіх рівнів. Найкращі спортсмени, активісти нагороджувались пам’ятними призами і грамотами інституту. Все дійство проходило як театралізована вистава.

Щорічно згідно календарного плану проведення спортивних ігор молоді серед навчальних закладів міста Слов’янська відбувались змагання з л/атлетичного кросу, з л/атлетичної естафети, присвяченої Дню вчителя, Дню Перемоги, міські змагання з баскетболу, волейболу.

З 1965 року на базі кафедри функціонував спортивно-оздоровчий табір “Буревісник” біля с. Щурово Краснолиманського району Донецької області, в якому кожного року оздоровлювалось 50-100 студентів, 80-120 викладачів і співробітників.  За підсумками оздоровчого сезону-2006 обком профспілок визначив СОТ “Буревісник” переможцем серед вищих навчальних закладів IІІ-IV рівнів акредитації.

У 1985 році при педагогічному інституті було відкрито відділення факультету фізичного виховання, яке поповнилось професорсько-викладацьким складом кафедри фізичного виховання. На факультет з кафедри перейшли працювати 5 кандидатів педагогічних наук на чолі з Мирончуком Б.А. і 5 викладачів. Кафедрою фізичного виховання в той час до 2002 року керував  кандидат біологічних наук, доцент Смирнов В'ячеслав Макарович.

У 2013 році відповідно до наказу № 364 від 28.03.2013 р. назву кафедри було змінено з «Кафедри фізичного виховання» на «Кафедру здоров’я людини, біології, фізичного виховання та фізичної реабілітації». У зв’язку з відкриттям на факультеті фізичного виховання в 2014 році нової спеціальності 6.010203 Здоров’я людини, згідно з наказом № 351 від 27.03.2014 р., кафедру здоров’я людини, біології, фізичного виховання та фізичної реабілітації перейменовано на кафедру здоров’я людини та фізичного виховання. З того ж часу кафедра набула статусу випускаючої. У 2018 році відповідно до наказу № 816 від 11.10.2018 р. назву кафедри змінено на нову: кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології.

З 2012 року кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології входить до складу факультету фізичного виховання.

В даний час кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Дичко Владислав Вікторович. Кафедра налічує 10 викладачів, з них: 1 доктор біологічних наук, професор; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 4 кандидати біологічних наук, доценти; 3 старших викладача; 1 асистент; 3 лаборанти.

Потреби сьогодення і необхідність забезпечення регіону спеціалістами в галузі здоров’я людини (фізичної терапії, ерготерапії) є складовою частиною стратегії освітнього, культурно-інформаційного і соціально-економічного розвитку кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології і факультету фізичного виховання в цілому.

Навчальна діяльність кафедри здійснюється за кількома напрямами. Перший з них – викладання дисципліни «Фізичне виховання». З цієї дисципліни з урахуванням  стану здоров’я, фізичного розвитку та підготовленості студенти розподіляються на такі навчальні відділення: основне і спеціальне медичне відділення. Розподіл студентів відбувається до початку навчального року на основі медичного огляду .

Другий напрям навчальної діяльності кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології – здійснення підготовки здобувачів за напрямом 6.010203 Здоров’я людини ОКР бакалавр (з 2017 року – спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія І (бакалаврського) рівня). Перший набір за напрямом 6.010203 Здоров’я людини відбувся у 2015 р.

У 2019 р. студенти 4 курсу напряму 6.010203 «Здоров’я людини» ОКР бакалавр завершили навчання. Відповідно напрям 6.010203 «Здоров’я людини» ОКР бакалавр було акредитовано вперше за результатами даного випускного курсу.

У термін з 29 травня по 31 травня 2019 р. на кафедрі фізичної терапії, фізичного виховання та біології працювала експертна комісія, яка провела експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «ДДПУ» щодо підготовки фахівців ОКР бакалавр напряму 6.010203 «Здоров’я людини» (спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»).

На підставі експертизи документів акредитаційної справи та аналізу на місці всіх видів навчальної та методичної роботи з підготовки бакалаврів напряму 6.010203 «Здоров’я людини» (спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»), що представлені ДВНЗ «ДДПУ», комісія визнала можливість акредитації підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр напряму 6.010203 «Здоров’я людини» (спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія») (з ліцензованим обсягом прийому за денною формою – 30 осіб) ДВНЗ «ДДПУ».

Третій напрям навчальної діяльності кафедри – забезпечення викладачами кафедри проведення занять з навчальних дисциплін, які викладаються на інших факультетах і закріплені за кафедрою:

 1. Вікова фізіологія і валеологія та основи екології.
 2. Основи екології та вікова фізіологія і гігієна.
 3. Фізична культура з методикою навчання.
 4. Екологія.
 5. Оздоровча фізична культура вчителя початкової школи.
 6. Основи біології та генетики людини та екологія.

Зусиллями колективу кафедри ФТФВБ у квітні 2019 року ліцензовано нову для ДДПУ спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, професійна кваліфікація: вчитель біології та основ здоров’я. В 2020 році на спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) здійснився набір абітурієнтів на заочну форму навчання та магістратуру.

Для підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів під час пандемії викладачами кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології розроблені дистанційні курси навчальних дисциплін, більшість із яких впроваджується у процес професійної підготовки майбутніх фахівців.

Значна увага на кафедрі ФТФВБ приділяється науково-дослідній роботі.

Наукова діяльність кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології є важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та іншими спеціальностями університету.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється за такими напрямами: «Оптимізація фізичного виховання студентів на засадах програмованого підходу» та «Вивчення адаптаційних реакцій організму, що формуються під впливом різноманітних факторів природи та суспільства» – держбюджетна тема Міністерства освіти і науки України (Номер державної реєстрації НДР: 0115u003314), керівник – проф. Дичко В.В.).

Метою науково-дослідної роботи є дослідження актуальних проблем вивчення пристосувальних реакцій організму, що формуються під дією різноманітних факторів природи і суспільства.

Результати дослідження оформлені у формі патентів на корисні моделі (5 патентів – проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А.), раціоналізаторських пропозицій (проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А.), монографій (проф. Дичко В.В., доц. Дичко О.А., доц. Бобирєв В.Є., доц. Кушакова І.В., доц. Курільченко І.Ю., доц. Клименко Ю.С., ст. викладач Пристинська Т.М.), навчальних посібників з грифом МОН України, монографій, публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science, методичних розробок, тез, науково-методичних доповідей.

З 2012 року на кафедрі ФТФВБ функціонує науково-дослідна лабораторія «Функціональної і психофізіологічної діагностики різних груп населення та оздоровчо-реабілітаційних технологій».

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: вивчення особливостей функціональних, психофізіологічних процесів людини в онтогенезі, впливу соціальних, біологічних факторів на механізми адаптації, організація профілактично-корекційної діяльності, удосконалення сучасних оздоровчо-реабілітаційно-відновлюваних технологій.

Метою науково-дослідної роботи є дослідження актуальних проблем вивчення пристосувальних реакцій організму, що формуються під дією різноманітних факторів природи і суспільства.

Проект спрямовано на розв’язання таких завдань:

1. Теоретичне обґрунтування принципів та механізмів впливу різноманітних факторів природи і суспільства на організм.

2. Вивчення адаптаційних реакцій організму, що формуються під впливом різноманітних факторів природи і суспільства та закономірностей їх впливу на процес наступності здорового способу життя студентів.

3. Розробка концептуальних моделей виховання ціннісного ставлення студентів до природи, до власного здоров’я і здоров’я інших людей.

4. Створення технологічних моделей формування у студентської молоді навичок самооцінки здоров’я та навичок самоконтролю.

5. Експериментальна перевірка впливу різноманітних факторів природи і суспільства на адаптаційні реакції організму.

З 2013 по 2017 рік на кафедрі працювала аспірантура за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Мета  роботи аспірантури: підготовка власних наукових кадрів вищої кваліфікації для забезпечення ефективної та якісної наукової роботи в галузі дослідження, розробки й впроваджених нових методик та фундаментальних технологій систем управління та навчання. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Дичко В.В.

Напрямки наукових досліджень за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення:

1) теоретико-методологічні основи фізичного виховання;

2) оцінка та корекція психофізіологічного статусу дітей з вадами та спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей засобами фізичного виховання;

3) формування мотивації до рухової активності в системі фізичного виховання;

4) розробка та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення;

5)  інформаційне забезпечення фахової підготовки вчителів фізичного виховання;

6) теоретико-методологічні проблеми оздоровчої фізичної культури різних груп населення;

7) педагогічні основи фізичного виховання учнів з психофізіологічними відхиленнями;

8) рухова активність різних груп населення;

9) впровадження результатів наукових досліджень в практику фізичного виховання та ЛФК;

10) розвиток та становлення фізичної культури, фізичного виховання в різні історичні періоди в Україні та зарубіжжі.

Проф. Дичко В.В., доц. Клименко Ю.С., доц. Бобирєв В.Є. є членами спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Викладачі кафедри: проф. Дичко В.В., доц. Клименко Ю.С., доц. Кушакова І.В., доц. Дичко О.А., доц. Курільченко І.Ю.  – члени журі обласної учнівської олімпіади з біології та обласного етапу конкурсу наукових робіт «Малої академії наук України».

З 2016 року завідувач кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В. є членом редакційної колегії журналу «Загальна патологія», який видається на базі Державного закладу «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне.  З 2016 року увійшов до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні і практичні аспекти», м. Слов’янськ, а також є членом редакційної колегії наукового журналу Europska veda: Vedecky casopis; Podhajska («Європейська наука»: науковий журнал), Словаччина.

Кафедра має тісні творчі та наукові зв’язки із провідними вищими навчальними закладами України, Білорусі, Киргизії, Болгарії,  і розвиває партнерські стосунки з такими вузами, як Луганський державний медичний університет, Кам’янець-Подільський Національний Університет ім. Івана Огієнка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (Україна), Поліський державний університет (Білорусь), Жалал-Абадський державний педагогічний університет (Киргизстан).

Теми співробітництва: «Використання сучасних медико-біологічних технологій в умовах регіональної охорони», «Медико-біологічні аспекти фізичного виховання» тощо.

Результати співробітництва: проведення сумісної науково-дослідної роботи по удосконаленню сучасних оздоровчо-реабілітаційних технологій, розроблення нових способів реабілітації спортсменів після перенесених хвороб засобами фізичного виховання, сумісна участь викладачів кафедри ФТФВБ ДВНЗ «ДДПУ» та університетів ближнього да дальнього зарубіжжя у Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини».

Напрацьований науково-педагогічний досвід кафедри обговорюється та аналізується під час конференцій, семінарів, а також у сумісних публікаціях.

У квітні місяці 2013 року проводився ОНЛАЙН-круглий стіл, в якому прийняли участь Забайкальський державний університет (м. Чита, Росія), Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь), Приазовський технічний університет і кафедра ЗЛБФВіФР. Тема круглого стола: «Здоров’я нації – наше майбутнє» присвячена Всесвітньому дню здоров’я. Науковцями виявлено стан уживання алкогольних напоїв та паління студентами вищих навчальних закладів та чинники, що його зумовлюють. Мета круглого столу полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці засобів, методів і педагогічних умов профілактики вживання алкогольних напоїв та паління студентами вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання.

Були заслухані результати наукових досліджень в області здорового способу життя  студентів, які навчаються у вузах. Модераторами он-лайн конференції виступили представники російського вузу.

У грудні місяці  2013 року проводився он-лайн круглий стіл, присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом. Кафедра ЗЛБФВіФР виступала співорганізатором заходу. У конференції приймали участь наступні країни: Україна, Росія, Білорусь,  Казахстан, Киргизстан.

З 2014 року кафедра здоров’я людини, біології, фізичного виховання та фізичної реабілітації (нині: фізичної терапії, фізичного виховання та біології) є організатором Міжнародної заочної науково–практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичного виховання і здоров’я людини», в якій друкуються наукові статті не тільки викладачів кафедри, але й науковців нашого університету та інших навчальних закладів України та зарубіжжя. Проф. Дичко В.В. є відповідальним редактором збірника наукових праць за матеріалами цієї конференції.

Мета проведення заходу – привертання уваги студентської молоді до популяризації фізичної культури та спорту, питання зміцнення здоров’я, покращення масової спортивно-оздоровчої роботи, збільшення фізкультурно-спортивної активності і підвищення спортивної майстерності молоді України в процесі освіти, трудової діяльності, відпочинку, занять фізичною культурою та спортом.

На другий день роботи конференції проводилось спортивне свято «Веселі старти», в якому приймали участь студенти всіх факультетів університету.

З 2015 року кафедра ФТФВБ проводить Регіональний фестиваль культури і спорту з міжнародною участю «Разом ми зможемо більше» серед людей з обмеженими можливостями, а також викладацького та студентського складу ДДПУ.

Перша частина фестивалю – творча, проводиться за такими напрямами: танці, танці на візках, вокальна творчість, жестовий спів, колективний спів, музично-виконавська творчість, власний твір, пантоміма, художньо-прикладна творчість, соціальна реклама.

На другий день фестивалю команди людей з обмеженими можливостями змагаються с таких видів спорту:  голбол, джакколо, кульбутто, корнхол, бочча, волейбол сидячи, гонки на візках, кульова стрільба з лазерної гвинтівки, лазерного пістолету.

Фестиваль проводиться з метою стимулювання соціокультурного розвитку: художньої самодіяльної творчості в жанрах пісні, хореографії та художнього слова тощо, а також досягнень у спорті. Завдання фестивалю:

 • пропаганда й розвиток параолімпійських і непараолімпійських видів спорту;
 • підтримка й розвиток здібностей у спорті й творчості;
 • створення необхідних умов для соціальної адаптації людей з інвалідністю;
 • розширення співпраці викладацького й студентського складу Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» із питання участі людей з інвалідністю в культурному та спортивному житті;
 • духовна й фізична реабілітація людей з інвалідністю ;
 • залучення уваги державних структур до проблем інвалідів та молоді;
 • залучення людей з інвалідністю, а також викладацького та студентського складу ДВНЗ «ДДПУ» до занять спортом і реалізації творчих можливостей;
 • виховання толерантності в нових поколіннях, практична підготовка волонтерів, пропаганда принципів суспільства рівних можливостей;
 • сприяння розвитку ідей міжнародного параолімпійського руху.

Завдяки сучасному педагогічному підходу до навчально-тренувального процесу із студентами у стінах педагогічного інституту, а нині університету, була вихована ціла плеяда студентів-спортсменів високого класу.

З 2002 до 2012 року завідувач кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В. був старшим тренером футзальної команди університету, яка була чемпіоном української студентської ліги 2006 року; чемпіоном VІІІ та ІХ літніх Універсіад Донецької області з футзалу 2007, 2009 років; чемпіоном зональних змагань Універсіади України 2007 року; бронзовим призером (1 ліга) чемпіонату України серед професійних клубів 2008 року; чемпіоном ІХ літньої Універсіади зони України з футзалу 2009 року; чемпіоном України 2010 року; бронзовим призером Чемпіонату Європи серед університетів 2010 року в м. Загреб (Хорватія); бронзовим призером чемпіонату України серед студентів 2011 року.

Кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології має достатній науковий потенціал і значні резерви для подальшого розвитку та вдосконалення. У цілому матеріально-технічна база кафедри відповідає сучасним вимогам і дозволяє ефективно здійснювати навчальний процес.

Доц. Курільченко І.Ю. підготувала студентку 3 курсу напряму «Здоров’я людини» Гордієнко А.Р. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (26-27 квітня 2018 р., м. Суми,  ДПУ ім. А.С. Макаренка). Одержано диплом і сертифікат за новизну та оригінальність у дослідженні. Під керівництвом доц. Курільченко І.Ю. студенти Гордієнко А. (2017), Галкін Д. (2018) також  брали участь у конкурсі студентських і учнівських  робіт в Донецькому екологічному центрі, отримали дипломи другого рівня. Доц. Курільченко І.Ю. брала участь в організації та проведенні семінару для молодих вчених «Наночастинки в тераностиці, сучасний стан проблеми» Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), школи-семінару для молодих вчених «Функціональні матеріали для технічних та біомедичних застосувань» у тому ж інституті.

Ст. викладач Пристинська Т.М. була членом організаційного комітету ІІ науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю під назвою "Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно-розвинутої особистості", яка проходила 25 березня 2015 року в ДДПУ.

Викладачі кафедри працюють у тісному контакті зі співробітниками освітніх закладів м. Слов’янська та Донецької області. На базі дитячо-юнацької спортивної школи, загальноосвітніх шкіл, технікумів, ліцеїв, коледжів м. Слов’янська, згідно з договорами викладачі кафедри проводять наукові дослідження, знайомлять педагогів з новими методами проведення занять з фізичного виховання, інноваціями в освіті, методами оздоровлення молоді, беруть участь у науково-методичній роботі з вчителями щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Результати досліджень відображаються в публікаціях фахових видань, презентуються на науково-практичних конференціях, стають базовою основою методичних розробок та навчальних посібників.

30.11.2017 р. У Поліському державному університеті проходив V Міжнародний фестиваль волонтерських команд «Наш вибір – здоровий спосіб життя!» Наша команда волонтерів МСПЗ «SOS» взяла участь у фестивалі. У рамках фестивалю волонтери долучились до роботи Міжнародної on-line конференції «Медико-соціальні питання профілактики та лікування ВІЛ/СНІД», реалізували в нестандартній ситуації взаємодії сучасні технології волонтерської діяльності і стали активними учасниками спортивного свята.

Зв’язок з іншими кафедрами здійснюється у межах діяльності як факультетів, так і університету. Це участь усіх викладачів у відкритих радах факультету, методичних семінарах інших кафедр.

Усі викладачі кафедри раз на 5 років підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування у провідних закладах та установах відповідного профілю. Звіти викладачів про підвищення кваліфікації заслуховуються на засіданнях кафедри. Результати стажування впроваджуються в навчальний процес.

Виконуючи основні положення концепції розвитку вищої школи, викладачі кафедри досить плідно ведуть співробітництво із загальноосвітніми школами м. Слов’янськ, зокрема, ЗОШ № 42 (колишня Слов’янська спеціалізована школа-інтернат для сліпих та слабозорих дітей), Слов’янською ДЮСШ, ЗОШ Слов’янського району, м. Костянтинівка, м. Миколаївка, м. Барвінкове, м. Курахове, м. Бахмут, Краснолиманським медичним ліцеєм. Творчі зв’язки викладачів кафедри здійснюються на засадах укладених договорів про науково-методичне співробітництво.

З метою забезпечення відповідного стану профорієнтаційної роботи на кафедрі фізичної терапії, фізичного виховання та біології розроблено план та напрямки щодо її удосконалення, визначено терміни виконання заходів та відповідальних.

Викладачами кафедри проводиться робота по залучанню студентів факультетів ДДПУ до профорієнтаційної роботи з населенням (проведення бесід з батьками дітей, що займаються фізичною культурою та спортом, цікавляться питаннями фізичної реабілітації, вивченням біології, під час проходження педагогічної практики, з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл за місцем проживання).