Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Коверга Сергій В’ячеславович

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри

У 1996 році закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» за спеціалізацією «Менеджмент діяльності підприємств» й отримав кваліфікацію інженер-механік.

З 1996р. по 2005 р. працював на посаді викладача економічних дисциплін Горлівського машинобудівного коледжу.

В 2004 році закінчив факультет післядипломної освіти Макіївського економіко-гуманітарного інституту за спеціальністю «Економіка підприємств» й здобув кваліфікацію економіст.

З травня 2005 по вересень 2005 року працював у науково-дослідному центрі інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України на посаді головного інженеру проекту.

З вересня 2005 року по серпень 2006 року працював на посаді старшого викладача кафедри «Економіки та менеджменту» Європейського університету (м. Донецьк). У листопаді 2005 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-виробничих структур». З вересня 2006 по грудень 2014 року працював на посаді доцента кафедри менеджменту організацій Автомобільно - дорожнього інституту Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». У січні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій. З грудня по серпень 2014 року працював на посаді доцента кафедри міжнародної економіки в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Красноармійськ). У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Управління збалансованим розвитком промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня по жовтень 2015 року працював на посаді професора кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та виконував обов’язки завідувача цієї кафедри. З жовтня 2016 р. призначений завідувачем кафедри менеджменту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». У 2016 році обраний дійсним членом (академіком) Академії економічних наук України.

Автор понад 125 наукових праць, з яких 2 особисті монографії, 22 колективні монографії, 42 статті у наукових фахових виданнях України, 6 статей у виданнях іноземних держав. Автор навчального посібника із грифом МОН України.

Напрям наукових досліджень: проблеми управління збалансованим розвитком промислових підприємств. Стратегічні аспекти управління інноваційним розвитком промислових підприємств.

Викладає дисципліни: стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент.

Набока Ольга Георгіївна - доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ДДПУ.

Напрям наукових досліджень: теорія та методика впровадження технологій навчання у фахову підготовку.

Викладає дисципліни: освітні технології; макроекономіка; управління якістю освіти НЗ; методика викладання економічних дисциплін.

 

Артюхіна Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: формування та використання кадрового забезпечення освітньої галузі.

Викладає дисципліни: економіка, менеджмент та маркетинг освіти; теорія організації; маркетингова та іміджева діяльність навчального закладу, історія економіки та економічної думки.

Пилипенко Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: Проблеми розвитку сучасного менеджменту на підприємствах галузі виробництва споживчих товарів та послуг.

Викладає дисципліни: маркетинг; інноваційний розвиток підприємства; логістичний менеджмент; аналіз господарської діяльності; маркетингова діяльність підприємства; менеджмент і адміністрування.

 

Кулик Наталія Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: проблеми розвитку

сучасного менеджменту на підприємствах галузі виробництва споживчих товарів та послуг.

Викладає дисципліни: управління проектами; управління природоохоронною діяльністю; стандартизація і сертифікація; соціальна та економічна безпека діяльності.

Решетова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: організація навчального процесу у педагогічних ВНЗ.

Викладає дисципліни: методика викладання економічних дисциплін; правові аспекти управління навчальними закладами.

Ступак Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач, керівник відділу моніторингу якості вищої освіти ДДПУ.

Напрям наукових досліджень: теорія та методика управління навчальними закладами.

Викладає дисципліни: управління інформаційними зв’язками; економіка, менеджмент та маркетинг освіти.

 

Попова Ганна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: Формування культури управління персоналом майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки.

Викладає дисципліни: менеджмент і адміністрування; ділове адміністрування; організаційна поведінка; ситуаційний менеджмент.

 

Чередник Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, керівник навчального відділу ДДПУ.

Напрям наукових досліджень: організація навчально-виховного процесу вищих педагогічних навчальних закладів.

Викладає дисципліни: управління трудовими ресурсами; основи наукових досліджень.

 

Бабенко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Напрям наукових досліджень: проблеми лінгвостилістики й культури мовлення сучасної молоді; краєзнавства, зокрема літературного, як чинника розвитку особистості сучасного школяра; проблеми педагогічного менеджменту й управління навчальним закладом.

Крутогорський  Ярослав Володимирович – кандидат економічних наук, старший викладач.

Напрям наукових досліджень: проблеми енергозбереження та енергоефективності на промислових підприємствах.

Викладає дисципліни: основи підприємницької діяльності; логістика; зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Скорописова Людмила Іванівна – старший викладач.

Напрям наукових досліджень: Проблеми управління персоналом в ринковій економіці.

Стратегія функціонування реакційних комплексів регіону.

Викладає дисципліни: вступ до фаху та університетська освіта; управлінські рішення; інформаційні системи і технології в управлінні організацією.