Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра практичної психології Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Панасенко Елліна Анатоліївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. В університеті працює з 2000 р. У 2001 р. у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних за темою «Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». У 2014 р. у Державному закладі «Луганський національний університеті імені Тараса Шевченка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Експеримент у науково-педагогічних дослідженнях в Україні (1943–1991 рр.)». Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Очолює наукову школу «Психолого-педагогічні проблеми становлення і розвитку системи освіти в Україні: минуле та сучасність». Під керівництвом Е.А. Панасенко захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Життєве кредо: Плекати вогонь творчості і пам’ятати: ніколи ніщо не дається без праці. Semper tiro! (Завжди учень!).

Сфера наукових інтересів: теорія та практика психолого-педагогічного експерименту, проблеми практичної психології, психології управління, питання становлення та розвитку вітчизняної психології та педагогіки другої половини ХІХ – ХХ ст.

Викладає навчальні дисципліни: «Експериментальна психологія», «Практична психологія», «Психологія управління», «Психологічна готовність дитини до школи».

Аматьєва Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

лауреат конкурсу «Кращий працівник року»

у номінації «Кращий декан вищого навчального закладу» (2013 р.)

У 1983 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. В університеті працює з 1986 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання за темою: «Методика навчання виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку» (1997 р.). Завершує роботу над підготовкою монографії. Працює над науковою темою: «Соціально-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку».

У 2007 році О.П. Аматьєва нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 82360).

О.П. Аматьєва має 136 публікацій. Вона є автором навчально-методичних посібників, які використовуються у практиці роботи дошкільних навчальних закладів, а також у процесі підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, практичної психології, соціальної педагогіки.

Здійснює керівництво експериментальними майданчиками у дошкільних навчальних закладах Донецької області (ДНЗ №3 «Ромашка» м. Слов’янська, ДНЗ № 31 «Мир» м. Костянтинівки, ДНЗ № 8 «Ластівка» м. Красноармійська).

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, керівник «Ресурсного центру – освітнього простору для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей». Постійно висвітлює результати наукової роботи у фахових виданнях України та за її межами.

Життєве кредо: «Чужих дітей не буває».

Сфера наукових інтересів: психологія педагогічної, виховної діяльності, профорієнтаційної роботи та ін.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологія профорієнтаційної роботи», «Етнопсихологія».

 

Піддубна Ніна Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1967 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Особливості мимовільної пам’яті у дітей з затримкою психічного розвитку» (1976 р.).

Має 81 наукову публікацію, серед яких 3 навчально-методичних посібника.

Н.Г. Піддубна успішно керує науково-дослідною роботою студентів, результатом якої є успішний захист дипломних і магістерських робіт, участь студентів у наукових конференціях та сумісні наукові публікації у виданнях України та ближнього зарубіжжя. Студенти під керівництвом Н.Г. Піддубної неодноразово займали призові місця на всеукраїнських наукових конкурсах. За плідну діяльність Н.Г. Піддубна отримала знак «Відмінник освіти».

Н.Г. Піддубна є членом наукової ради та головою науково-методичної комісії факультету дошкільної освіти та практичної психології, членом науково-методичної ради університету.

Життєве кредо: «Творить добро. Быть в радость людям».

Сфера наукових інтересів: психологічні основи пізнавального та емоційного розвитку старших дошкільників та молодших школярів, порушення поведінки у дітей та підлітків та ін.

Викладає навчальні дисципліни: «Професійна діяльність практичного психолога», «Психологія спілкування», «Методика роботи практичного психолога», «Методика викладання психології», С/к «Психологія дітей із затримкою психічного розвитку».

Дметерко Наталія Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Формування прийомів рішення пізнавальних задач у старших дошкільників» (1996 р.). Працює над докторською дисертацією за темою: «Глибинна психокорекція як чинник розвитку рефлексивного мислення психолога-практика».

Має понад 96 наукових робіт, з них 3 навчально-методичних посібника (з грифом МОН) і 1 методичні рекомендації.

Життєве кредо: «Докладати максимально зусиль, щоб змінити те, що ти можеш змінити; мати терпіння прийняти те, що ти змінити не можеш; і набувати мудрості, щоб відрізнити одне від іншого».

Сфера наукових інтересів: глибинно-психологічний ракурс проблематики мислення та рефлексивного мислення, вплив психологічних захистів на функціонування рефлексивного мислення суб’єкта.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Сучасні проблеми глибинної психології», «Практикум з групової психокорекції».

Сивопляс Наталя Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 2002 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» (2010 р.).

Має 34 наукових публікацій, з яких 1 навчально-методичний посібник і 1 методичні рекомендації. Працює над дослідженням процесу психотерапії в традиціях гештальт-терапії.

Життєве кредо: «Береги хорошее – добивайся лучшего!»

Сфера наукових інтересів: психоаналіз, гештальт-терапія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг.

Викладає навчальні дисципліни: «Ігрова терапія», «Психологія творчості», «Методика діагностування психічних станів», «Психологічний тренінг ефективної взаємодії з дітьми».

Калмиков Георгій Валентинович

кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1994 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Проблеми взаємин між особою і колективом у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» (2000 р.).

Має понад 70 наукових публікацій, з яких 2 начально-методичних посібника (з грифом МОН).

Життєве кредо: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир».

Сфера наукових інтересів: культура мовлення дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: «Психодіагностика і корекція», «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи соціалізації особистості», «Психологічна допомога в екстримальних ситуаціях».

Ендеберя Ірина Володимирівна

старший викладач

У 1995 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя. У 2003 р. з відзнакою закінчила факультет психології Слов’янського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію психолога.

У вересні 2002 р. була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри практичної психології, з вересня 2004 р. і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів» (2015 р.).

Здійснює керівництво академічної групи здобувачів вищої освіти.

Автор понад 30 наукових праць.

Життєве кредо: Людина відбивається у своїх вчинках.

Сфера наукових інтересів: особливості розвитку самостійності майбутніх практичних психологів, проблема професійного становлення майбутніх практичних психологів, успішність професійного становлення майбутніх фахівців.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи психологічного консультування», «Психологічна підтримка батьківства», «С/с з дитячої психології».

Зубцов Дмитро Едуардович

старший викладач

У 2008 році з відзнакою закінчив факультет дошкільної освіти та практичної психології за спеціальністю 7.03010301 Практична психологія Слов’янського державного педагогічного університету.

Працює в університеті з 2008 р. Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Діагностика та корекція емоційного стану вихователів та їх вихованців». Має 23 наукові публікації.

Виконує посадові обов’язки куратора академічної групи.

Життєве кредо: «Всегда!».

Сфера наукових інтересів: професійна діяльність практичного психолога, психологія спілкування, конфліктологія.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологічна служба в закладах освіти», «Порівняльна психологія», «Конфліктологія», «Педагогічна психологія», «Професійна діяльність практичного психолога».

Березка Софія Вікторівна

асистент

У 2013 році з відзнакою закінчила факультет дошкільної освіти та практичної психології за спеціальністю 7.03010301 Практична психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». В університеті працює з 2013 року.

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія».

Веде науковий пошук за темою: «Глибинно-психологічні витоки професійної деформації фахівців психолого-педагогічних спеціальностей». Має 18 наукових публікацій.

Життєве кредо: «Дорогу осилит идущий». Немає неосяжних вершин.

Сфера наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, глибинна психологія, практична психологія в ДНЗ.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча психологія», «Соціальна психологія», «Етнопсихологія».

Демченко Марина Олександрівна

старший лаборант

У 2009 р. з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію «Практичний психолог. Організатор дошкільного виховання. Вихователь дітей дошкільного віку».

У вересні 2008 р. була прийнята на посаду секретаря деканату факультету дошкільної освіти та практичної психології, з вересня 2015 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». За сумісництвом займає посаду асистента кафедри практичної психології.

Веде науковий пошук за темою: «Психологічні чинники деструктивної поведінки дітей старшого дошкільного віку». Має 16 наукових публікацій.

Життєве кредо: «Я приду, когда другие не придут. Я повернусь, когда другие отвернутся».

Сфера наукових інтересів: психологія профорієнтаційної роботи, профілактика та корекція відхилень поведінки дітей дошкільного та шкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологія профорієнтаційної роботи», «Дитяча психологія», «Соціальна психологія», «Етнопсихологія».

Пам’яті ВчителяІкуніна Зінаїда Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент.

В університеті працювала з 1970 по 2013 р.

У 1977 р. була призначена на посаду заступника декана педагогічного факультету. З 1987 по 2003 р.  була деканом педагогічного факультету. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Педагогічне керівництво при формуванні мисленнєвих операцій порівняння у старших дошкільників». З 2002 р. по 2013 р. працювала завідувачем кафедри практичної психології.

У Зінаїди Іванівні неймовірно поєднувались якості природженого керівника: твердість характеру, дисциплінованість, відповідальність, блискавична реакція, високий інтелект, добросовісність, відданість учительській професії. Її завжди відрізняли життєва мудрість і любов до студентів. При цьому вона весь час вражала своєю щедрістю, душевним теплом, сердечністю.

Зінаїда Іванівна була тактовною, інтелігентною, виваженою, – вміла порадити у скрутній справі, зрозуміти та щиро поспівчувати студентським негараздам. До неї завжди зверталися люди за порадою, за співчуттям.

Народний поголос присвоїв їй почесне звання МАМА, яке супроводжувало її за життя і залишилося з нею назавжди.

Вона була люблячою матір’ю, дружиною, бабусею, – вона сприймала Сім’ю як самоцінність. Усе життя працювала заради своїх близьких та рідних.

Це все про неї... Нашого ВЧИТЕЛЯ... ЛЮДИНУ-ЛЕГЕНДУ, ЛЮДИНУ-ВЗІРЕЦЬ, ЛЮДИНУ-ЕПОХУ в житті нашого факультету. Не одне покоління випускників педагогічного факультету назавжди збереже у своєму серці довгу, добру, світлу пам’ять про Зінаїду Іванівну...

Колектив викладачів, співробітників

та здобувачів вищої освіти

педагогічного факультету

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення