Наукова школа професора Леоніда Івановича Мозгового

Друк

Наукова школа доктора філософських наук, професора

Мозгового Леоніда Івановича

Наукова школа «Онтологія людини».

Керівник – доктор філософських  наук, професор Мозговий Леонід Іванович

Контакти: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  «Особливості англійського неоколоніалізму в Африці».

Тема дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії  «Антропомістичні ідеї в історико-філософському контексті».

Список наукових праць Л.І. Мозгового нараховує 112 позицій (детальніше див. тут).

Під науковим керівництвом Л.І. Мозгового на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук працює аспірантура зі спеціальностей 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії та 09.00.05 – історія філософії. За час існування аспірантури на кафедрі було захищено 19 кандидатських дисертацій.

У 2015 році відкрито докторантуру зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Основні напрямки досліджень  наукової школи:

Перспективи роботи наукової школи: відкриття докторантури зі спеціальності 09.00 03 – соціальна філософія та філософія історії.

За роки існування школи її членами по матеріалах досліджень опубліковано понад 320 наукових праць, серед яких підручники, навчальні і методичні посібники, монографії, статті. Досвід школи висвітлюється у філософських журналах, виступах її членів на наукових конференціях.

За наукового керівництва Л. І. Мозгового захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук:

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1

Мельник В.В.

доктор філософських наук, доцент

Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації

2006

2

Неня Ганна Олександрівна

кандидат філософських наук, доцент

Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

2007

3

Соколова Олександра Олександрівна

кандидат філософських наук

Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (паламітського синтезу): феноменолого-релігієзнавчий аналіз

2008

4

Погосян Вардгес

Григорович

 

кандидат філософських наук

Модернізація як соціально-історичний феномен

2008

5

Лисоколенко Тетяна Володимирівна

кандидат філософських наук

Ірраціональний досвід в українській філософській думці XVI-XIX ст.

2010

6

Ковнєров Олександр Олександрович

кандидат філософських наук

Проблема справедливості в російській філософії кінця XIX – початку XX століття (історико-філософський аналіз)

2013

7

Дубініна Віра Олександрівна

кандидат філософських наук

Концептуалізація феномену освіти в історико-філософському контексті

2015

8

Карпенко Андрій Олексійович

кандидат філософських наук,

Історіографія рецепції філософії Мартіна Гайдеггера (кроспарадигмальний аналіз)

2015

У межах теми наукової школи над дисертаційними дослідженнями працюють такі аспіранти:

1. Афоніна Евгенія Юріївна «Феномен маргінального в соціально-філософському контексті».

2. Афонін Михайло Валерійович «Теоретико-методологічні аспекти холістського аналізу цивілізаційних  процесів».

3. Бутко Юлія Леонідівна «Концепція духовної трансгрессії в даоській антропомістиці».

4. Іванчук Володимир Володимирович «Концептуалізація системи вдосконалення людини в словяно-індійській антропомістичній традиції».

5. Карпенко Олена Олексіївна «Буття музики в умовах інформатизації суспільства».

6. Мартинова Світлана Петрівна «Категорія любові в історико-філософському контексті».