Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 Паспорт спеціальності Паспорт спеціальності 09.00.05 – історія філософії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Паспорт спеціальності 09.00.05 – історія філософії

Друк

І. Формула спеціальності

«Історія філософії» - галузь науки, яка здійснює науково-теоретичне осмислення соціально-культурних витоків, конкретно-історичного змісту різноманітних світоглядних концепцій, філософських напрямків та визначних авторських наукових систем, що справили відчутний історичний вплив на культурний розвиток відповідних епох, регіонів і народів, та не втратили свого значення для подальшого збагачення духовних цінностей людства.

Наукові дослідження з цієї галузі науки не лише переконливо засвідчують історичну еволюцію філософського осягнення світу людиною, але й наочно розкривають шляхи, закономірності становлення наукового світогляду, сенсу людського буття.

Історико-філософські дослідження виконують базову функцію у становленні філософа-професіонала, кваліфікованого спеціаліста у багатьох галузях гуманітарного знання.

ІІ. Напрями досліджень

  1. Теоретичні та методологічні проблеми історико-філософської науки та історико-філософського пізнання.
  2. Філософія Сходу.
  3. Закономірності, особливості та тенденції світового історико-філософського процесу: історико-культурний та науково теоретичний контекст еволюції філософського мислення в стародавній Греції та Римі; епохи європейського Середньовіччя та Ренесансу; зміст, взаємозв’язки та взаємовпливи систем Нового часу.
  4. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження історії української філософії.
  5. Культурно-історичні джерела виникнення, становлення та еволюції світоглядних і науково-філософських концепцій українських мислителів, особливості української філософської думки, її місце та роль у розвитку європейської філософії та української національної культури.
  6. Специфіка, проблематика та культурно-історичне значення філософських та науково-технічних концепцій ХІХ-ХХ століття.
  7. Проблеми, шляхи розвитку філософської думки ХХ та ХХІ століття.

ІІІ. Галузі науки, в яких присуджується науковий ступінь: Філософські науки

 

Оголошення