Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра технологій виробів легкої промисловості та дизайну

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра технологій виробів легкої промисловості та дизайну

Друк

Кафедру технологій виробів легкої промисловості та дизайну було організовано 1 липня 1988 року. Вона мала назву „Кафедра обслуговуючої працї” й у той час на факультеті була третьою за кількістю.

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначений к.т.н., доцент О.Я Лазаренко. До першого складу входили такі викладачі та навчально-допоміжний персонал: к.п.н., доцент Малюта М.Т., к.т.н., доцент Пудовкіна З.Я., асистент Романкевич Н.В., асистент Сиротенко Т.А., асистент Ягупець Ю.І., навчальний майстер Яковлев М.І., старші лаборанти Тарасов А.А. і Склярова В.М., лаборанти Гатілов В.Д. та Ермаков В.В.

30 березня 1991 р. у зв’язку з обранням по конкурсу на посаду завідувача кафедри „Обслуговуючої праці” було призначено к.т.н., доцента З.Я. Пудовкіну.

13 грудня 1991 року згідно з наказом ректора СДПІ була змінена назва кафедри. Від цього часу вона почала називатися „Кафедра швейного та харчового виробництва”.

20 квітня 1995 року у зв’язку з перейменуванням факультету ПВП на „Технологічний факультет” назву кафедри було змінено на „Кафедра швейних та харчових технологій”.

1 листопада 2003 р. у зв’язку з обранням по конкурсу на посаду завідувача кафедри швейних та харчових технологій було призначено к.п.н., доцента О.В. Лихолат.

У 2011 році змінено назву кафедри на „Технології виробів легкої промисловості та дизайну”.

Кафедра технологій виробів легкої промисловості та дизайну сьогодні

Кафедра є одним з основних навчально-наукових підрозділів Технологічного факультету Донбаського держаного педагогічного університету. На кафедрі здійснюється навчальна, методична, науково-дослідна та виховна діяльність.

Основними напрямками роботи кафедри ТВЛПтаД є:

- реалізація освітньої політики МОН України;

- виконання вимог державних навчальних стандартів;

- розробка робочих програм, навчально-методичних комплексів для кожної навчальної дисципліни, включаючи лекційний матеріал, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів, методичних рекомендацій та вказівок для виконання лабораторних та практичних робіт;

- організація навчального процесу за дисциплінами і видами навчальної роботи на кафедрі у відповідності до навчальних планів. Організація технологічної практики студентів;

- використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі;

- організація науково-дослідної роботи викладачів та студентів;

- видання наукової та науково-методичної літератури;

- підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;

- організація співробітництва кафедри з навчальними закладами міста, регіону, області, країни, налагодження міжнародних зв’язків.

Викладачі кафедри прикладають усі зусилля для:

- оптимізації процесу участі кожного студента, співробітника кафедри, викладача в навчально-виховному процесі факультету;

- реалізації інноваційних форм, методів і принципів організації навчального процесу за кредитно-модульною системою в межах Болонського процесу;

- розвитку культурно-виховного середовища для студентів на основі збереження та примноження потенціалу культури дизайну, ведення домашнього господарства, виготовлення швейних виробів, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, приготування страв;

- забезпечення пріоритетів якості освіти як науково-методологічної основи фахової підготовки випускників факультету до їх активної, ініціативної і творчої роботи по закінченні факультету, до самовдосконалення і саморозвитку;

- створення умов для загальнокультурної, наукової та професійної гнучкості та конкурентоспроможності випускників факультету в умовах мінливих потреб освітньої сфери, сфери виробництва, побуту, домашнього господарства.

Цілі діяльності кафедри:

 • Задоволення потреб особистості у саморозвитку, самовдосконаленні;
 • Задоволення потреб суспільства в формуванні соціально активної, професійно гнучкої та конкурентоспроможної особистості, яка легко адаптується до реалій життя;
 • Задоволення потреб держави в підготовці компетентного та високоосвіченого фахівця.

Тема комплексного дослідження кафедри:

„Удосконалення фахової підготовки вчителів технологій (обслуговуючі види праці) в рамках Болонського процесу за кредитно-модульної системою”.

На кафедрі діють наукові гуртки та проблемні групи, якими керують провідні викладачі: „Декорування швейних виробів” (к.п.н., доцент Рукасова С.О.), „Арт-майстерня” (ст. викл. Шелюх Л.П.), „Культура костюму у сучасному суспільстві” (ст. викл. Полякова С.Є.).

Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються магістерські роботи, результати яких відображено в науково-методичних збірниках. Творчі роботи студентів демонструються на виставках, навчально-виховних заходах факультету, університету, міста.

На кафедрі обладнано кабінети швейного виробництва та дві лабораторії харчового виробництва, які оснащені відповідним сучасним побутовим та промисловим обладнанням.

У 2012 році отримано ліцензію для підготовки фахівців спеціальності „Професійна освіта” за освітньо-кваліфікаційними рівнем „бакалавр”. Кваліфікація за дипломом: „Фахівець-технолог, викладач професійного навчання технології виробів легкої промисловості с узагальненим об’єктом діяльності”.

Кафедра є випусковою за даним напрямом підготовки фахівців.

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – ЛИХОЛАТ Олена Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук.

У 1991 році з відзнакою закінчила технологічний факультет СДПІ за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця» й отримала кваліфікацію вчителя трудового навчання та загально технічних дисциплін.

У 1992 році закінчила СДПІ за спеціальністю «Менеджер – організатор народної освіти» та отримала кваліфікацію менеджер, організатор освіти, викладач економічних дисциплін

Після закінчення у 2006 році інституту післядипломної освіти КНУТД, за спеціальністю «Технологія та конструювання швейних виробів» присвоєно кваліфікацію конструктора-технолога.

 

РУКАСОВА Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1983 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія швейного виробництва» й отримала кваліфікацію інженера-технолога

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Організація контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти в Україні (друга половина ХІХ століття)».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Технологій виробів легкої промисловості та дизайну.

Має 26 наукових публікацій. Викладає курси: «Проектування та виготовлення швейних виробів», «Технологія художньої обробки текстильних матеріалів», «Основи дизайну».

Коло наукових інтересів: вдосконалення професійної підготовки вчителя обслуговуючої праці.

 

БОРИСОВА Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1993 році з відзнакою закінчила Красноармійське педагогічне училище за спеціальністю 0302 «Викладання праці» (обслуговуюча праця) з присвоєнням кваліфікації «Вчитель праці, керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва». Під час навчання в училищі Борисовій С.В. було присвоєно кваліфікаційний третій розряд з робочої професій «кравець».

У 1996 році з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю трудове навчання з присвоєнням кваліфікації «вчитель праці та методист з профорієнтації».

Після закінчення інституту працювала в Першій національній гімназії м. Краматорська на посадах керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва, заступника директора з виховної роботи, вчителя обслуговуючої праці та художньої культури до 2004 року.

З 2003 по 2009 роки працювала в Краматорському економіко-гуманітарному інституті на посадах асистента, викладача, старшого викладача та доцента кафедри педагогіки і психології.

У січні 2007 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України захистила кандидатську дисертацію (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) на тему «Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі профільного трудового навчання старшокласників».

З 2008 року працює в Слов’янському державному педагогічному університеті (нині Донбаському державному педагогічному університеті) на посаді доцента кафедри технологій виробів легкої промисловості та дизайну.

Проходила підвищення кваліфікації у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за напрямком «Педагогіка» (2007 рік), у Донецькому національному університеті за програмами «Управління навчальним закладом» і викладання предмету «Етнодизайн» (2012 рік).

14 квітня 2011 року Борисовій Світлані Володимирівні присвоєне вчене звання доцента кафедри швейних та харчових технологій.

Має понад 60 наукових публікацій в фахових виданнях України, Росії та Польщі. У 2010 році Борисовою С.В. виданий навчально-методичний посібник «Бісерне рукоділля» з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (номер 1/11 – 9344 від 08.10.10).

Брала участь у стажуваннях за кордоном: «Сучасний університет - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», 25.11.2012 – 30.11.2012, у м. Лодзь, в Університеті Інформатики (WSIiU), Польща та «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», 2-й рівень, 13.09.2013-20.09.2013, у м. Лодзь, в Університеті Інформатики (WSIiU), та м. Бидгощ, в Університетом Економіки (WSG), Польща.

Нагороджена Грамотою національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів (2011 рік), Почесною відзнакою у вигляді ордену «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2011 рік), Подякою від ректора облІППО О.І.Чернишова (Наказ від 10.10.2012 № 87) за співробітництво та Грамотою від ректора облІППО О.І.Чернишова за результативну підготовку команди Донецької області до участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання в 2012 році (05 квітня 2012 року).

Коло наукових інтересів: удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій до професійної діяльності та їх підготовки до проведення гурткової роботи з художньо-технічної творчості.

 

ЛАЗАРЕНКО Наталя Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

У 1995 році закінчила технологічний факультет СДПІ й отримала спеціальність

1993-1996рр. – робота на посаді лаборанта кафедри загальноінженерних дисциплін.

1996-2001рр. – працювала асистентом кафедри швейних та харчових технологій, а з 2 січня 2002р. – переведена старшим викладачем кафедри швейних та харчових технологій.

Грудень 2011 р. – обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри Технологій легкої промисловості та дизайну.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Організаційні форми проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення кулінарії» зі спеціальності - 13.00.02. - теорія та методика трудового навчання.

Лютий 2013 обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри Технологій легкої промисловості та дизайну.

Науково-педагогічний стаж – 18 років.

Загальна кількість публікацій – 23.

Викладає дисципліни: «Технологія заготівлі та зберігання харчових продуктів», «Практикум в навчальних майстернях (харчовий)», «Технологічний практикум», «Заготівля та переробка харчових продуктів».

 

ПОЛЯКОВА Світлана Єгорівна, старший викладач кафедри

У 1975 році закінчила Ленінградський технікум легкої промисловості за спеціальністю «Конструювання та моделювання швейних виробів». Було присвоєно кваліфікацію конструктора-модельєра.

У 1986 році – Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Конструювання та моделювання швейних виробів». Присвоєно кваліфікацію інженера-конструктора, технолога.

Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи дизайн-освіти в педагогічних вищих навчальних закладах.

 

ШЕЛЮХ Людмила Павлівна, старший викладач кафедри

У 1984 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, за спеціальністю «Технологія швейних виробів».й отримала кваліфікацію інженера-технолога.

Педагогічну діяльність розпочала з 1991 року на кафедрі технологій виробів легкої промисловості та дизайну технологічного факультету на посаді старшого викладача.

Викладає провідні курси: «Малюнок та основи композиції», «Основи композиції та формоутворення», «Проектно-художній практикум», «Технологія дизайну інтер’єру», «Виробниче навчання»., «Практикум з технології швейних виробів».

Коло наукових інтересів: навчання студентів педагогічних вузів основам композиції на заняттях з ДПМ та дизайну.

Автор понад 30 наукових публікацій.

 

Організацію матеріального забезпечення і обслуговування навчального процесу здійснюють:

 

ШАПОВАЛОВА Ніта Вацелавівна, старший лаборант кафедри та за сумісництвом диспетчер технологічного факультету.

У 1979 році закінчила Український заочний педагогічний інститут за спеціальністю «Технологія хімічної промисловості». Присвоєно кваліфікацію інженера-технолога.

З 1989 року працює на технологічному факультеті.

 

ГРІДНЄВА Ольга Станіславівна, майстер виробничого навчання

У 1986 році з відзнакою закінчила ПТУ №57 м. Донецька й отримала спеціальність кондитера 5 розряду.

У 1995 році закінчила технологічний факультет СДПІ за спеціальністю «Трудове та професійне навчання». Присвоєно кваліфікацію вчителя трудової та професіональної підготовки.

У 2007 році – Інститут науково-педагогічної та виробничої інфраструктури за спеціальністю «Облік і аудит». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.

Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування у старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху».

Має 8 публікацій у наукових збірниках України.

Член профбюро Донбаського державного педагогічного університету.

 

ДЯТЕЛ Світлана Олександрівна, майстер виробничого навчання

У 1993 році закінчила технологічний факультет СДПІ за спеціальністю «Трудове та професійне навчання». Присвоєно кваліфікацію вчителя трудового та професійного навчання.

У 2002 році - СДПІ за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання». Присвоєно кваліфікацію викладача технічних дисциплін у ВНЗ..

У 2006 році закінчила ІПО КНУТД за спеціальністю «Технологія та конструювання швейних виробів». Присвоєно кваліфікацію конструктора-технолога.

 

КУРЧІЙ Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, майстер виробничого навчання

У 2001 році закінчила технологічний факультет СДПІ за спеціальністю «Трудове навчання, обслуговуюча праця» і отримала кваліфікацію вчителя обслуговуючої праці, креслення та безпеки життєдіяльності.

У 2002 році закінчила технологічний факультет СДПІ за спеціальністю «ПМСО. Трудове навчання» й отримала кваліфікацію викладача вищого навчального закладу (методика трудового навчання та технічних дисциплін).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Автор 16 публікацій у наукових збірниках України.

 

ШЕСТАКОВА Олена Миколаївна, майстер виробничого навчання

У 1995 році закінчила технологічний факультет СДПІ, за спеціальністю «Трудове та професійне навчання» й отримала кваліфікацію вчителя трудового та професійного навчання.

У 2004 році - за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання». Присвоєно кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ.

У 2005 році закінчила ХНУ ім. В.Н.Каразіна, за спеціальністю «Облік і аудит». Присвоєно кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту, проф. права робота за фахом економіст.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

За освітньо-професійним рівнем «бакалавр» спеціальності 6.010103 Технологічна освіта для студентів, що обрали додаткову спеціалізацію «Інформатика» та «Основи домашнього господарювання»:

 • Основи дизайну
 • Технологічний практикум
 • Основи домашнього господарювання
 • Домознавство
 • Технологія заготівлі та зберігання харчових продуктів
 • Проектування та виготовлення швейних виробів
 • Технологічна практика
 • Технологія дизайну інтер’єру
 • Декоративно-ужиткове мистецтво
 • Практикум з технології швейних виробів
 • Технології швейних виробів
 • Текстильне матеріалознавство
 • Дизайн
 • Основи формоутворення, тектоніка
 • Проектно-художній практикум
 • Технології обробки текстильних матеріалів

 

За освітньо-професійним рівнем «бакалавр» спеціальності 6.010104 Професійна освіта.

 • Малюнок та основи композиції
 • Основи кольорознавства
 • Виробниче навчання

 

За освітньо-професійним рівнем «спеціаліст» спеціальності 7.010103 Технологічна освіта для студентів, що обрали додаткову спеціалізацію «Основи домашнього господарювання»:

 • Основи композиції та формоутворення
 • Історія та морфологія народної творчості з практикумом
 • Основи споживчих знань
 • Технологія та художня обробка текстильних матеріалів

 

За освітньо-професійним рівнем «магістр» спеціальності 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання:

 • Актуальні проблеми матеріалознавства
 • Технічний дизайн
 

Навігація

Контакти

Оголошення