Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра педагогіки вищої школи Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

НАУКОВА ШКОЛА

професора СИПЧЕНКА В.І.

”ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ”

Наукова школа Донбаського державного педагогічного університету сформована із метою спільної роботи над науковою проблемою “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Творчий колектив однодумців об’єднаний спільністю наукових інтересів, принципів і методичних засад її розв’язання, забезпечує створення оригінального наукового напряму, який є основою для перманентного розвитку нового наукового напряму у галузі педагогічних знань. Члени наукової школи здійснюють наукові дослідження пріоритетних напрямів педагогічної науки, поглиблюючи творчі (фундаментальні та прикладні) доробки керівника, які використовуються в практиці сучасної освіти та виховання.

Актуальність проблематики наукової школи. Сучасний етап розбудови суверенної, правової, демократичної держави, інтеграція України у європейський освітній простір, глобальні процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, передбачають докорінну трансформацію світоглядних орієнтацій і ціннісних орієнтирів особистості. Нині перед навчальними закладами всіх рівнів стоїть питання утвердити у свідомості підростаючого покоління загальнолюдські моральні цінності та ідеали, виховати гуманну особистість, справжнього громадянина України.

Вирішення цього завдання вимагає творчого переосмислення змісту освіти та ідей, закладених в її основу. Сучасна школа, яка у своїй навчально-виховній роботі здебільшого не зуміла кардинально змінити філософію та ідеологію виховання, повернутися до інтересів особистості, потребує оновлення парадигми та освітніх технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку учнів до життя в демократичному суспільстві. Проблема формування гуманного обличчя нації має стати пріоритетною національно-гуманітарною проблемою, яка потребує значних зусиль з боку державних органів, наукових установ, освітніх закладів.

Творчо стабілізуючий потенціал закладено у гуманістичному вихованні, у зміні ставлення людини до суспільства, до самої себе та до інших людей, у підвищенні власної ролі та особистої відповідальності за майбутнє держави, цивілізації. Реальне й кардинальне оновлення духовного життя суспільства неможливо здійснити без пробудження таких моральних феноменів як людяність, милосердя, толерантність, відповідальність, почуття власної гідності, працелюбність.

Реалізація концепції гуманізації національної освіти України, окресленої в офіційних нормативно-правових державних документах країни (Закони України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Укази Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні ”, Державні національні програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття ”), “Діти України ”, “Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності ”; у Наказі президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян ”; “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті ”) вимагає від сучасної вітчизняної педагогічної науки глибокого переосмислення сутності гуманізації навчально-виховного процесу, його ґрунтовного науково-теоретичного аналізу та експериментального дослідження.

Практичне вирішення цих завдань тісно пов’язане з розвитком гуманної самосвідомості, творчої ініціативи особистості, її здатності вільно орієнтуватися у світі духовних цінностей; із формуванням уміння проявляти творчість, приймаючи гуманні рішення, нести відповідальність за наслідки власних дій і вчинків; із удосконаленням навичок взаємодії й контактів у різноманітних формах діяльності, гуманного змісту та стилю поведінки.

Гуманізація функціонування загальноосвітніх навчальних закладів виступає необхідною передумовою побудови демократичного суспільства, громадяни якого здатні цивілізованим шляхом відстоювати власні права і свободи, виявляють особисту зацікавленість розвитком держави. Така особистість житиме заради власного добробуту, для блага інших людей, не порушуючи миру і злагоди в суспільстві.

Методологічну основу наукової школи становлять філософські та психолого-педагогічні ідеї про людину, її соціальну сутність, діалектичний характер її взаємодії з суспільством; положення про структуру гуманних цінностей, особистісно-орієнтований підхід до навчально-виховного процесу. Робота науково-педагогічної школи базується на філософських ідеях цінності життя як детермінуючої основи інших видів цінностей, на розумінні й усвідомленні індивідуальної неповторності людини, визнанні її як найвищої цінності.

Теоретичною основою наукової школи є філософське вчення про гуманізм; теорія про соціальну зумовленість виховання особистості (О. Киричук, К. Платонов); психолого-педагогічні положення про соціальну сутність людини (І. Кон, О. Леонтьєв), про особистість як суб’єкт життєдіяльності та розвитку (Н. Анциферова, О. Ільїн, О. Мудрик, Н. Щуркова); про розвиток як основний спосіб існування людини у різних формах взаємодії (Л. Виготський, Г. Костюк, С. Рубінштейн); особистість як суб’єкт життєдіяльності (І. Бех, А. Бойко, О. Савченко); про особистісно-гуманний підхід до навчанні та виховання учнів (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, В. Білоусова, А. Бойко, І. Зязюн, Н. Ганнусенко, С. Гончаренко, Т. Дем’янюк, В. Дубровський, Г. Жирська, А. Капська, О. Кононко, В. Кузь, Н. Ничкало, Г. Пустовіт, М. Романенко, С. Рудаківська, А. Сиротенко, М. Стельмахович, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, О. Столяренко, К. Чорна та ін.).

 

Завдання наукової школи:

1. Підготовка науково-педагогічних кадрів для СДПУ та інших вищих навчальних закладів України.

2. Обговорення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів кафедри педагогіки СДПУ.

3. Укладання та редагування наукових збірників і наукових видань університету: “Гуманізація навчально-виховного процесу”, “Педагогічний альманах ”.

4. Опанування кандидатських дисертацій, підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень, рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо.

5. Проведення тематичних засідань кафедри педагогіки СДПУ.

6. Вивчення, узагальнення та пропаганда передового педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах.

7. Підготовка, організація і проведення вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та аспірантів.

8. Співпраця з Міжнародними (Міжнародна академія наук педагогічної освіти (м. Москва) та Всеукраїнськими (Українська асоціація педагогів ім. В.О.Сухомлинського) педагогічними товариствами.

9. Створення науково-експериментальних майданчиків (ЗОШ № 12 м. Слов’янська Донецької області, Райгородоцька загальноосвітня школа (І-ІІІ ступенів) Слов’янського району Донецької області), Макіївському, Шахтарському та Красноармійському педагогічних училищах.

10. Керівництво науково-дослідною роботою студентів.

11. Участь у підготовці, організації та проведенні вузівських і Всеукраїнських олімпіад з педагогіки.

 

Наукові напрями школи:

1. Проблеми підготовки майбутнього вчителя в історії вітчизняної педагогічної думки.

2. Концептуальні засади дидактики та національного виховання у педагогічній спадщині вітчизняних науковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

3. Зміст, форми, методи і засоби духовно-морального, національно-патріотичного, громадянського, сімейного, розумового, економічного, фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в сучасній Україні.

4. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній та вищій школі.

5. Навчально-виховна, науково-дослідна та самостійна робота студентів у вищих педагогічних навчальних закладах сучасної України.

6. Надання кваліфікованої методичної та практичної допомоги освітнім закладам щодо організації навчально-виховного процесу, здійсненні моніторингу освіти та виховання, проведенні наукових досліджень.

При активній участі В.І.Сипченка під егідою АПН України в університеті було проведено Міжнародну наукову конференцію „Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ” (1998), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підготовка вчителя в сучасних умовах», (2004), на базі Свято-Успенської лаври Святогорського монастиря було проведено церковно-світські педагогічні читання «Освіта та релігія: шляхи порозуміння» (2000), XIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (2007), разом із науковцями Ульянівського інституту післядипломної освіти проведено Інтернет-конференції: «Инновационная педагогика: реалии современности» (2009), «Цінності в сучасній освіті» (2012); Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстерність майбутнього вчителя», «Актуальні питання сучасної науки і освіти» (2013), Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у вищій школі Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстерність майбутнього вчителя» (2013).

В рамках наукової школи працює постійно діючий методологічний семінар “Гуманізація навчально-виховного процесу ”. У межах цієї наукової проблеми захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук біля 80 викладачів, із них 28 кандидатів підготовлено безпосередньо під керівництвом професора Сипченка В.І . Колективом наукової школи підготовлено значну кількість наукових доробок, методичних і практичних рекомендацій різного спрямування, що ефективно використовуються в навчально-виховному процесі сучасного вишу.

Науковці плідно співпрацюють із відділеннями історії та філософії освіти, вищої школи НАПН України, Міжнародною Академією наук педагогічної освіти (Росія, м. Москва), кафедрами загальної педагогіки та педагогіки вищої школи привідних вузів України та ближнього зарубіжжя.

14 лютого 2014 року в УкрІНТЕІ було затверджено комплексну тему кафедри педагогіки вищої школи «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (державний реєстраційний № 0114U001251).

 

Представники наукової школи, які здійснюють

наукове керівництво аспірантами:

Омельченко Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор
Набока Ольга Георгіївна – доктор педагогічних наук, доцент
Борисов В’ячеслав Вікторович – доктор педагогічних наук, професор
Кузьміна Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент
Коношенко Володимир Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент
Стешенко Володимир Володимирович – доктор педагогічних наук, професор
Цвєткова Ганна Георгіївна - кандидат педагогічних наук, доцент
Вікторенко Ірина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Євтухова Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Лях Галина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Панасенко Елліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Саяпіна Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Аматьєва Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Курінна Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Карелін Михайло Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент
Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення