Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія

Друк

Початком історії фізико-математичного факультету прийнято вважати документ про створення у червні 1946 року фізико-математичного відділення Слов’янського учительського інституту. Першим керівником відділення призначено Арона Яковича Вольперта, кандидата фізико-математичних наук, талановитого учня всесвітньо відомих учених А.М. Колмогорова і С.М. Нікольського. Перший набір складав 29 студентів за спеціальністю «Математика і фізика».

У 1949 році фізико-математичне відділення трансформується у фізико-математичний факультет.

У 1950 році на фізико-математичному факультеті утворюються дві кафедри – кафедра фізики і кафедра математики. Після приєднання до Слов’янського учительського інституту Артемівського та Старобільського учительських інститутів у 1954 році утворюється Слов’янський державний педагогічний інститут. Відбувається значне покращення викладацького складу фізико-математичного факультету.

У 1954 році збільшується термін навчання до 4-х та 5-ти років, збільшується кількість студентів та кількість навчальних дисциплін, які викладаються на факультеті. Зростає науково-методичний рівень викладання, створюються нові навчальні та наукові лабораторії. У 1956 році через запровадження політехнічного навчання в школах посилюється робота в цьому напрямі. Створюються лабораторії технічних засобів навчання, радіотехніки, електротехніки, навчальні майстерні. Виділяються значні кошти на підтримку наукової роботи.

Починаючи з 1961 року, значно зростає рівень і обсяги наукових досліджень методичного спрямування. Зміцнюються зв’язки зі школами міста та району. На початку 70-х років на кафедрі фізики регулярними є науково-дослідні семінари для вчителів шкіл міста. Істотно пожвавлюється робота студентських гуртків з історії фізики, фізики твердого тіла, фізики магнітних явищ, гурток з позакласної роботи вчителів фізики. Наукові праці студентів 5-го курсу фізико-математичного факультету Кохана М., Онищенка А. у 1972 році на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт займають І місце. У підготовці студентів зростає вага методики викладання шкільних дисциплін, більше уваги приділяється психолого-педагогічному циклу.

Під впливом значного підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри математики за рахунок викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, у 1974 році створюються сприятливі умови для відокремлення самостійної кафедри математичного аналізу. Велику роботу із залучення до більш глибокого вивчення математичного аналізу студентів факультету проводить Шамгунов Казим Давлетович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Своїм першим науковим наставником його вважали багато з тих, хто працював на математичних кафедрах згодом: доктор фізико-математичних наук, професор Рукасов Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко Сергій Михайлович, декан факультету Новіков Олег Олександрович та інші. Із 1970 до 1985 року на базі кафедри математики працює філія Всесоюзної заочної математичної школи, якою керує доцент Шевченко Володимир Єгорович і, активними учасниками якої є Авраменко Микола Петрович, Величко Євген Валентинович, Савченко Таміла Адамівна, Труш Неля Іванівна та інші.

Реформа шкільної математичної освіти на початку 70-х років призводить до істотних змін у шкільних програмах і, як наслідок, змін у підготовці студентів і нагальній необхідності перепідготовки вчителів-математиків. У цей час кафедра математики щорічно проводить обласні науково-практичні конференції вчителів із обміну досвідом роботи за новими програмами та організує при кафедрі курси підвищення кваліфікації для майже 120 вчителів.

Ще більш значні зміни на факультеті відбуваються протягом 1978 –1993 років, коли деканом є кандидат фізико-математичних наук, доцент Прун Анатолій Федорович. У цей час значно збільшується контингент студентів і оновлюється матеріально-технічна база. Здійснюється переоснащення та створення нових кабінетів і лабораторій із сучасним обладнанням та методичним забезпеченням. Поповнюються кабінети новими навчальними посібниками, обчислювальною технікою. На початку 80-х років з’являються лабораторії комп’ютерної техніки, які називають комп’ютерними класами.

Із 1984 року фізико-математичний факультет переходить у новий 8-ми поверховий корпус, який з того часу є головним навчальним корпусом Слов’янського державного педагогічного інституту. Покращуються умови навчання та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Омолоджуються керівні кадри факультету. У 1984 році на посаду завідувача кафедри математичного аналізу призначено кандидат фізико-математичних наук Володимира Івановича Рукасова, а у 1985 році на посаду завідувача кафедри математики кандидата фізико-математичних наук Усенка Віталія Михайловича. Із їх приходом на факультеті значно підвищився рівень математичних досліджень: під їх керівництвом випускниками фізико-математичного факультету вперше почали виконуватися дисертаційні роботи з математики безпосередньо в університеті, Рукасов В.І. і Усенко В.М. читали лекції студентам не тільки з базових курсів математичного аналізу і алгебри, а й спеціальні курси з сучасних проблем математики, значно поширилася тематика дипломних і магістерських робіт. У 1986 році Рукасов В.І. перейшов на посаду проректора з наукової роботи, а завідувачем кафедри було призначено кандидата фізико-математичних наук Василя Олексійовича Божка. Із 1988 до 1994 відбувалися зміни, у результаті яких на факультеті замість кафедри математики утворилися кафедра алгебри і кафедра геометрії та методики викладання математики. Кафедру алгебри очолювали з цього часу кандидат фізико-математичних наук Усенко Віталій Михайлович (1994 – 2001 рр.), кандидат фізико-математичних наук Рябухо Олена Миколаївна (2001 – 2007 рр., 2010 – 2015 рр.), кандидат фізико-математичних наук Величко Владислав Євгенович (2007 – 2010 рр.), кандидат фізико-математичних наук Турка Тетяна Вікторівна (з 2015 р.). Кафедрою методики викладання математики керували кандидат педагогічних наук Вікол Борис Анатолійович (1988 – 1990 рр.), Величко Євген Валентинович (1990 – 1991 рр.), Чурінова Раїса Антонівна (1991–1994 рр.), завідувачами кафедри геометрії та методики викладання математики були кандидат фізико-математичних наук Моторний Леонід Тимофійович (1994 – 1998 рр.) і кандидат фізико-математичних наук Чуйко Олена Вікторівна (з 1998 року).

Починаючи з 1996 року, на факультеті знову проводиться модернізація комп’ютерної техніки. У 2006 році кафедра фізики отримує новий сучасний кабінет для вивчення шкільного курсу фізики та методики навчання фізики з комп’ютерами та найсучаснішим мультимедійним обладнанням. Завдяки введенню в експлуатацію аудиторій з мультимедійним обладнанням на факультеті з’явилася можливість всі лекційні заняття проводити на новому науково-методичному рівні.

Майже 30 років виховною роботою на факультеті керував заступник декана Калимбет Анатолій Зіновійович. Культурно-масові заходи завжди проходили на вищому рівні. Останні 10 років належний рівень навчально-виховної роботи на факультеті забезпечує заступник декана фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Кадубовський Олександр Анатолійович.

У зв’язку з істотними змінами, які відбувалися в університеті в цілому та на окремих кафедрах протягом останніх років та, як закономірний результат тривалого обговорення питання щодо створення потужної випускової математичної кафедри на фізико-математичному факультеті, у 2012 році на основі кафедри «Економіко-математичних дисциплін» та кафедри «Математичного аналізу» була створена кафедра «Математики» під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора С.М. Чуйка.

У 2013 році за наказом ректора ДДПУ до складу кафедр фізико-математичного факультету було приєднано кафедру «Документознавства та культурно-інформаційної діяльності», яка згодом набула назву кафедри «Культурології, естетики та історії». Керує кафедрою доктор філософських наук, професор Володимир Анатолійович Федь.

Насьогодні на факультеті працюють понад 45 викладачів, із яких 7 доктори наук, професори та 30 кандидати наук, доценти. Провідну роль відіграють викладачі найвищої кваліфікації – доктори фізико-математичних наук, професори С.М. Чуйко, С.О. Чайченко, М.К. Нечволод, В.О. Надточій, О.П. Костіков, Д.Є. Іванов та доктор філософських наук, професор В.А. Федь.

Важливою складовою життя факультету є зустрічі з провідними вченими, наукові семінари за участю фахівців з математики, фізики та методики їх навчання. На базі факультету регулярно проводяться міжнародні наукові конференції та семінари, форуми та круглі столи молоді і студентів. Зокрема, важливими подіями на факультеті були такі наукові заходи:

  • Міжнародний семінар «Фрактальні об'єкти в математиці, фізиці та біології», Слов'янськ, 25 – 27 травня 1991 р.
  • Міжнародна алгебраїчна конференція, присвячена пам’ятi професора Л.М. Глускiна, Слов'янськ, 25 – 29 серпня 1997 р.
  • Міжнародний науковий семінар «Теорія апроксимації в Європейському контексті: підходи, застосування, перспективи», Слов'янськ, 16 – 17 серпня 2007 р.
  • Міжнародний семінар «Smoothness, approximation and related topics», Слов’янськ, 8 – 10 червня 2010 р.
  • Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75 – річчя академіка А.М. Самойленка, Слов'янськ, 12 – 14 червня 2013 р.
  • Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 60 – річчя В.І. Рукасова, Слов'янськ, 21 – 24 травня 2014 р.
  • Завершується підготовка до міжнародної конференції «Теорія наближення функцій та її застосування», присвяченої 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942 – 2007), Слов'янськ, 28 травня – 3 червня 2017 р.

Факультет підтримує тісні наукові зв`язки з Інститутом математики НАН України, директор якого, академік НАН України Самойленко Анатолій Михайлович є почесним професором нашого університету. Також почесним професором університету є член-кореспондент НАН України Степанець Олександр Іванович. Щорічно відкликався на запрошення факультету прочитати курси лекцій член-кореспондент НАН України Бойчук Олександр Андрійович. Зусиллями цих провідних всесвітньо відомих учених сформовані математичні наукові школи на фізико-математичному факультеті. Велике значення для підтримки високого рівня досліджень на факультеті завжди відігравали їх наукові семінари, керівництво дипломними проектами випускників.

На базі фізико-математичного факультету в різні часи виконувались та виконуються фундаментальні наукові дослідження з математики і фізики, які фінансуються за кошти державного бюджету і щорічно затверджуються у Міністерстві освіти і науки України. Протягом 2009 – 2011 років на факультеті виконувався спільний німецько-український науковий проект Німецького фонду наукових досліджень (DFG), який був розроблений групою вчених-математиків Слов’янського державного педагогічного університету під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора В.І. Рукасова і групою спеціалістів факультету математики та інформатики Університету Фрідріха Шиллера м. Йєна (Німеччина) під керівництвом професорів Х. Трибеля і Х.-Ю. Шмайссера. Доцент кафедри математики Чуйко Олексій Сергійович у 2008 році отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Постановою Бюро відділення математики Національної академії наук України 24 грудня 2009 року відкрито міжвідомчу лабораторію «Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь» подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та Донбаського державного педагогічного університету.

Доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Чуйко є членом «American Mathematical Society». Його включено до складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Математика».

Все це безумовно створює сприятливі умови для творчих пошуків і подальшої наукової роботи викладачів і студентів фізико-математичного факультету.

Свого часу посаду декана обіймали провідні фахівці та гордість нашого фізико-математичного факультету:

Вольперт Арон Якович

1946-1949 рр.

Сергієнко Марія Полікарпівна

1949 – 1956 рр.

Савченко В’ячеслав Михайлович

1956 – 1963 рр.

Крутогорський Костянтин Васильович

1963 – 1964 рр.

Калугін Микола Іванович

1964 – 1971 рр.

Шамгунов Казим Давлетович

1971 – 1973 рр.

Потапенко Георгій Данилович

1973 – 1978 рр.

Прун Анатолій Федорович

1978 – 1993 рр.

Усенко Віталій Михайлович

1993 – 1997 рр.

Шуригіна Лідія Семенівна

1997 – 2004 рр.

Новіков Олег Олександрович

з 2005 р по сьогодні

 

Навігація

Контакти

Оголошення