Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ТМОФВіР

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації

Друк

Історія кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання та реабілітації

Кафера була організована у 1993 році доктором педагогічних наук, професором Григоренком В.Г. До складу кафедри увійшли молоді та талановиті педагоги:

Григоренко В.Г. – майстер спорту СРСР, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ТМОФВ і Р.

Черніков Ю.Т. – кандидат біологічних наук, доцент.

Трушкін А.Г. – кандидат медичних наук, доцент.

Дичко В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Пристинський В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Глоба О.П. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Зальцман А.Б. – кандидат біологічних наук.

Зіновієв О.М. – кандидат педагогічних наук.

Чернобай С.О. – старший викладач с досвідом тренерської діяльності з волейболу у вищій лізі України.

Любезнов Ю.Ю. – кандидат педагогічних наук.

Віцько С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Трададюк А.А. – кандидат біологічних наук, доцент.

Самойлович В.А. – доктор медичних наук, професор.

Іванченко С.Г., Іванченко Л.П. – здібні викладачі з досвідом роботи у загальноосвітній школі.

Під керівництвом професора Григоренка В.Г. педагогічний колектив кафедри плідно працював над виконанням професійно актуальних тем науково-дослідницької роботи:

- “Оптимізація професійної підготовки студентів на основі диференційно-інтегрального підходу до розвитку педагогічних здібностей”;

- “Педагогічні засади фізичної і соціальної реабілітації учнів з вадами психофізичного розвитку”.

Результатом розробки означених тем стала підготовка та захист наступних дисертаційних робіт: у 1992 році В.Г.Григоренко в НДІ дефектології Російської академії педагогічних наук (м. Москва) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка, а у 1993 році прийшов переатестацію й отримав національний диплом доктора педагогічних наук з аналогічного фаху.

У 1994 році в університеті під керівництвом доктора педагогічних наук, професора В.Г.Григоренка почала працювати аспірантура, яка дозволила підготувати свої науково-педагогічні кадри.

Викладачі Глоба А.П. у 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук з корекційної педагогіки (НДІ дефектології м.Москва), Пристинський В.М. – у 1992 році (Харківський державний педагогічних університет), Любезнов Ю.Ю. – у 1992 році (НДІ дефектології м.Москва), Віцько С.М. – у 1993 році (Державний педагогічний університет м.Одеса), А.Б.Зальцман – у 1996 році (Кардіологічний центр, м. Москва), Т.А.Євтухова – у 1996 році і Т.Л.Лактюшина (державний педагогічний університет, м.Одеса), А.А.Чехов – у 1997 році (Луганський державний педагогічний університет), В.В.Дичко – у 2001 році (державний педагогічний університет м.Одеса), Зінов’єв О.М. – у 2002 році (державний педагогічний університет м.Одеса) успішно захистили дисертації на здобуття вчених ступеней кандидата педагогічних наук з теорії та методики фізичної культури та корекційцної педагогіки.

Наукові дослідження означених викладачів кафедри були втілені у професійну підготовку студентів у формі “Модульно-рейтингової системи контролю діяльності студентів”, “Гнучкі психолого-педагогічні модулі”, “Активні методи професійної підготовки студентів”, “Система психолого-педгогічної діагностики рівня професійної підготовленості студентів” і т.д.

Науково-методичний потенціал викладачів кафедри визначається також високим рівнем друкованих робіт. За час існування кафедри її викладачами підготовлено більше 600 друкованих робіт, які включають монографії, навчальні посібники, методичні розробки, вказівки, статті, тези науково-методичних доповідей.

Науково-методичні професійно-педагогічні досягнення викладачів кафедри В.Г.Григоренка, О.П.Глоби, Ю.Ю.Любезного, С.М.Віцька було відзначено у 1993 році трьома лауреатськими дипломами Всесвітньої науково-практичної конференції та виставки в Москві “Техніка і спорт” за розробку концепції багато функціональної технічної системи диференційно-інтегрального впливу на тіло людини з складними сенсорними порушеннями в корекційній роботі (реестраційний № 45 від 16.11.93; № 46 від 17.11.93; №117 від 16.11.93). Професор В.Г.Григоренко був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (11.10.1995 №10666), а у 1999 році був відзначений знаком “Відмінник освіти України” (01.07.99 №38885).

Уперше в Україні і в СНД професором В.Г.Григоренко була розроблена та науково обґрунтована система фізичної та соціальної реабілітації інвалідів. Обґрунтовано теорію диференційно-інтегральних оптимумів впливу педагогічних факторів у корекційній роботі з дітьми аномального психофізичного розвитку. Розроблено і науково обґрунтовано систему етапного розвитку професійних здібностей педагогів на основі випередженого формування професійно-педагогічної мотивації.

Здобутки науково-дослідницької роботи проф. Григоренка В.Г. викладено у 143 опублікованих працях (5 монографій, 98 навчальних посібників та методичних розробок). Він успішно керує аспірантурою, ним підготовлено 12 кандидатів наук.

Великий рівень науково-дослідницьких досягнень професора В.Г.Григоренка було відзначено статтею у понятійно-термінологічному словнику “Спеціальна педагогіка” підготовленого Академією педагогічних наук України у 2003 році, ст.83.

Доктор педагогічних наук, професор В.Г.Григоренко є членом спеціалізованої вченої ради К4.063.01 при Південноукранському педагогічному універсітеті ім. К.Д.Ушинського м. Одеса та спеціалізованої Ради ДО98.02 із захисту докторських дисертацій при Чорноморському відділенні Міжнародного міжакадемічного Союзу.

Із січня 2004 року кафедру очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Борщов Сергій Миколайович.

Із червня 2008 року посаду кафедру очолила доктор педагогічних наук, доцент Омельченко Світлана Олександрівна.

Із 2015 року завідувачем кафедри став доктор філософських наук, професор Федь Ігор Анатоліьович.

 

Склад кафедри

1.Федь Ігор Анатоліьович - завідувач кафедри, професор, доктор філософських наук.

2. Омельченко Світлана Олександрівна -  професор, доктор педагогічних наук.

3. Борщов Сергій Миколайович - доцент, кандидат наук з фізичної культури і спорту.

4. Пристинський Володимир Миколайович - доцент, кандидат педагогічних наук.

5. Іванченко Леонід Петрович - доцент, кандидат педагогічних наук.

6.Холодний Олександр Іванович - доцент, кандидат педагогічних наук.

7. Іванченко Світлана Григорівна - старший викладач.

7. Чернобай Сергій Олексійович - старший викладач.

8. Мухаматгалєєв Євген Геннадійович, асистент.

Федь Ігор Анатолійович,

доктор філософських наук, професор

Має вищу освіту.  Закінчив Донецький медицинський інститут.

Із 1990 р. працює у Слов’янському державному педагогічному інституті.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук зі спеціальності  09.00.09 – естетика  за темою: «Здоров’я людини як культурно-естетичний феномен»

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософських наук зі спеціальності 17.00.01 – теорія і історія культури (з філософських наук) за темою: «Трансцендентальні та національно-культурологічні виміри феномену української ікони»

Із 2008 р. по 2013 працював завідувачем кафедри культурології та кіно-телемистецтва Луганського національного  університету ім. Т. Шевченка.

Із 2013 р. по серпень 2015 р. професор, зав. кафедри філософії, декан Луганського національного аграрного університету.

Колективна тема наукового дослідження кафедри ТМОФВіР: «Створення та функціонування валеонасиченого здоров’язбережувального  простору  у межах навчально-виховного процесу в вищих навчальних закладах».

Має 85 наукових публікацій.

Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

Із 2009 по 2014 р. здійснює керівництво аспірантурою спеціальності «естетика» та «теорія і історія культури».

Очолював  Вчену раду зі спеціальності «історія філософії». При ЛНУ ім. Т. Шевченка.

Під керівництвом Федь І.А. захищені кандидатські дисертації:

1. Воронова Н.С. «Естетико-антропологічні виміри музики в контексті європейської філософсько-етичної думки».

2. Прокопенко О.В. «Антологічні та аксіологічні  аспекти філософської концепції Н. Гартмана».

Перспективи подальшого наукового дослідження: розробка проблеми «Створення та функціонування валеонасиченого здоров’язбережувального  простору у межах навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах».

 

Омельченко Світлана Олександрівна,

професор, доктор педагогічних наук

Омельченко С.О. народилась 22 листопада 1964 року у сел. Райгородок Слов’янського району Донецької області.

З 1972 року навчалася у Райгородоцькій середній школі, яку закінчила з відзнакою у 1982 році.

У 1987 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка і здобула кваліфікацію “вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи”.

Після закінчення Луганського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка працювала вчителем історії, а з 1990 року на посаді організатора позакласної та позашкільної роботи Райгороцької середньої школи Слов’янського району Донецької області.

З 01.09.1992 р. працювала на посаді асистента кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного інституту.

У листопаді 1994 році вступила до цільової аспірантури Слов’янського державного педагогічного інституту, яку закінчила у 1997 році.

У грудні 1997 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

З 1998 по 2002 рік працювала заступником директора з науково-методичної роботи у Райгородоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня за сумісництвом.

У 2001 році Омельченко С.О. було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У вересні 2005 року зарахована до докторантури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, з якої була відрахована у червні 2008 році в зв’язку з достроковим захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю – соціальна педагогіка.

З червня 2008 року по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У лютому 2010 року Світлані Олександрівні було присвоєне вчене звання професора.

Омельченко С.О. плідно займається науковою роботою. Список навчально-методичних та наукових праць налічує 62 публікації, серед яких монографія та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Світлана Олександрівна багато уваги приділяє керівництву науково-дослідницькій роботі студентів, аспірантів та здобувачів. Під її керівництвом захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романової С.В, Проскуніна В.М. та Медвєдєвої І.М.

Омельченко С.О. проводить лекційні та практичні заняття з методики викладання педагогіки, основ наукових досліджень, сучасних оздоровчих технологій. Викладання зазначених дисциплін здійснюється на належному науково-методичному рівні. Постійно працює над підвищенням кваліфікації, бере участь в роботі наукових та науково-практичних конференцій з актуальних проблем педагогічної науки. Серед викладачів та студентів Світлана Олександрівна користується повагою та авторитетом.

За період педагогічної діяльності Омельченко С.О. було нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002 р.) та Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.).

Борщов Сергій Миколайович доцент,

кандидат наук  із фізичної культури і спорту

У 1971 році закінчив школу м. Слов’янська Донецької області, з 1971 по 1974 навчався в Дніпропетровському технікумі фізичної культури, отримав кваліфікацію викладача з фізичної культури.

Після закінчення ДТФК працював учителем фізичної культури в ЗОШ № 10 міста Слов’янська Донецької області. З 1974 по 1976 служив у збройних силах – ЮГВ. Після закінчення служби, з 1977 по 1985 працював тренером – викладачем зі спортивної гімнастики в спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву спочатку в організації «Дніпроспецстрой», а потім у Дніпропетровському державному університеті. У 1978-1983 навчався в Миколаївському державному педагогічному інституті ім. В.Г. Белінського. Після його закінчення – присвоєно кваліфікацію вчителя фізичної культури.

З 1989 по 1991 роки працював тренером-викладачем зі спортивної гімнастики в ДСЮШ МВО м. Слов’янська Донецької області.

З 1989 працював за сумісництвом, а потім, з 1991 року в штаті Слов’янського державного педагогічного інституту: спочатку асистентом, старшим викладачем кафедри МВСПД на факультеті фізичного виховання.

У 2003 році захистив дисертацію на тему « Психофізична підготовка юних гімнастів», було присвоєно науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності «Олімпійський і професійний спорт».

З 2003 по 2008 роки – завідувач кафедри теоретичних методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У 2007 році - присвоєно вчене звання доцента кафедри ТМОФВіР.

Є автором більш ніж 90 науково – методичних робіт та керівником більш ніж 30 дипломних і магістерських робіт.

Коло наукових інтересів: професійна майстерність вчителя-тренера з фізичного виховання і спорту, спортивні здібності, спортивний відбір, спортивне тренування, освітні технології в галузі фізичного виховання і спорту, фізична реабілітація, дитячо-юнацький спорт.

Пристинський Володимир Миколайович,

доцент, кандидат педагогічних наук

Завідувач науково-дослідної лабораторії «Духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів»; член науково-методичної ради та спеціалізованої вченої ради К. 12.112.01 (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка) у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Закінчив педагогічний факультет Львівського державного університету фізичної культури за спеціальністю «викладач фізичного виховання».

Пріоритетні наукові інтереси та напрями науково-дослідної роботи:

• «Взаємозв'язок духовного і фізичного в гармонійному розвитку особистості»;

• «Професійно-педагогічна підготовка фахівця в сфері фізичної культури і спорту»;

• «Фізична і соціальна реабілітація осіб з особливими потребами»;

• «Професійно-прикладне фізичне виховання учнів і студентів»;

• «Інтеграція рухових, пізнавальних і мотиваційних процесів у фізичному вихованні дітей та підлітків»;

• «Інтерактивні педагогічні технології формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчально-виховного закладу (загальноосвітня школа – професійно-технічний навчальний заклад – університет)».

Автор понад 250 наукових праць: навчальні посібники (у т.ч. під Грифом міністерства), монографії, методичні розробки і рекомендації, навчальні програми, наукові статті у провідних фахових виданнях України, Росії.

Холодний Олександр Іванович,

декан,

кандидат педагогічних наук,

доцент

Холодний Олександр Іванович народився 22 вересня 1969 року в м. Краматорську Донецькій обл. У 1994 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет фізичного виховання зі спеціальності «Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчитель фізичної культури.

З 1987 по 1989 рр. проходив службу в збройних силах Радянської армії в обмеженому контингенті військ у республіці Афганістан.

З 1993 по 2003 рр. працював учителем фізичної культури в загальноосвітній школі № 2 м. Краматорськ. З 2003 року і по теперішній час працює викладачем кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації Донбаського державного педагогічного університету.

У 2013 році захистив дисертацію на здо

З 2007 року заступник декана факультету фізичного виховання.

Іванченко Леонід Петрович,

доцент,

кандидат педагогічних наук

Народився 22 жовтня 1962 року в селі Садове, Лозівського району, Харківської області. З 1969 по 1979 рік навчався в Садовській середній школі. Після закінчення школи в 1979 році поступив до Радянського кінотехнікуму, який успішно закінчив в 1982 році, здобувши спеціальність «Кінообладнання та його експлуатація».

18 травня 1982 року був призваний до лав радянської армії. Навесні 1984 року демобілізувався із армії і в цьому ж році поступив до Ворошиловградського державного педагогічного інституту на факультет фізичного виховання. У 1988 році, закінчивши вище названий інститут та отримавши спеціальність вчителя фізичної культури середньої школи, був направлений згідно з державним розподілом до Слов'янського державного педагогічного інституту і був прийнятий на посаду асистента кафедри теоретичних та медико-біологічних основ фізичного виховання. У 2007 році був переведений на посаду старшого викладача кафедри і на цій посаді працюю до цього часу. У листопаді 2007 року захистив кандидатську дисертацію та здобув учений ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія га методика виховання.

Гордєєва Катерина Сергіївна,

кандидат педагогічних наук

Після закінчення педагогічного ліцею у 2000 році, вступила до Слов’янського державного педагогічного університету і отримала повну  вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2006 році здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури вищого навчального закладу 3-4 рівнів акредитації, педагога – дослідника.

Після закінчення Слов’янського державного педагогічного університету працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі № 14 м. Слов’янськ.

У 2010 році закінчила аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

У 2011 році працювала викладачем англійської мови у Слов’янському хіміко-механічному технікумі.

У 2012 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію бакалавра фізичного виховання та спорту, вчителя фізичної культури.

У 2013 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання.

З 2010 по 2013 роки  організовувала благодійні свята для дітей інвалідів та дітей сиріт, а також для дітей із малозабезпечених сімей м. Слов’янськ.

У червні 2014 року захистила кандидатську дисертацію із проблеми «Формування професійних цінностей майбутніх соціальних педагогів у професійній підготовці», та здобула учену ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Із 2014 року працює викладачем на кафедрі ТМОФВіР факультету фізичного виховання.

Іванченко Світлана Григорівна,

старший викладач

Чернобай Сергій Олексійович,

старший викладач

Мухаматгалєєв Євген Геннадійович,

асистент

Народився в 1976 році в м. Слов’янськ.

У 1993 році закінчив ЗОШ № 1 м. Слов’янська.

У 2000 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного інституту.

З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного університету.

З 2000 року працює на факультеті фізичного виховання Донбаського державного педагогічного університету.

 

Навігація

Контакти

Оголошення