Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра математики Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра математики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» створена у 2012 році у процесі реорганізації структурних підрозділів факультетів економіки і управління та фізико-математичного, а саме перейменуванням кафедри економіко-математичних дисциплін на кафедру математики та приєднанням до неї кафедри математичного аналізу.

Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко Сергій Михайлович.

Кафедра математики є випусковою і організовує підготовку:

 1. здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)»;

 2. здобувачів ступеня вищої освіти спеціаліст за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)»;

 3. здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)».

Крім викладацької діяльності, члени кафедри проводять основні наукові дослідження в рамках держбюджетної теми «Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Чуйко), номер державної реєстрації теми: № 0115U003182.

В ході цих досліджень вирішуються актуальні наукові проблеми дослідження слабконелінійних нетерових крайових задач для систем звичайних диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь за допомогою апарату узагальнених операторів Гріна, псевдообернених матриць за Муром-Пенроузом, ефективних методів Ньютона-Канторовича та найменших квадратів, а також досліджуються класичні екстремальні задачі теорії наближення на класах функцій, що задаються за допомогою мультиплікаторів та зсувів аргументу.

На кафедрі математики відкрито постійнодіючу аспірантуру зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Протягом 2009 – 2015 років викладачами кафедри захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертації.

На кафедрі математики працює міжвідомча лабораторія «Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь» подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», затверджена постановою Бюро відділення математики Національної академії наук України (протокол № 9, п.5 від 24 грудня 2009 року).

Співробітниками лабораторії є:

 1. Чуйко С.М. – доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник;

 2. Чайченко С.О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник;

 3. Нєсмєлова О.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, молодший науковий співробітник.

За кафедрою математики закріплено п’ять наукових гуртків:

 1. Теорія лінійних крайових задач. Науковий керівник Чуйко С.М.

Мета: сформувати у здобувачів віщої освівти уявлення про теорію лінійних крайових задач та методи розв’язання лінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з використанням псевдообернених матриць за Муром-Пенроузом, в тому числі недовизначених і перевизначених.

 1. Теорія функцій. Науковий керівник Новіков О.О.

Мета: розглянути класи періодичних функцій та їх наближення, а також найкращі наближення класів інтегралів Пуассона, та дослідити апроксимативні можливості класів функцій.

 1. Фінансова математика. Науковий керівник Сілін Є.С.

Мета: вивчити теоретичні основи фінансових розрахунків і отримати практичні навички з розв’язання практичних задач.

 1. Авторське право і суміжні права. Науковий керівник Нєсмєлова О.В.

Мета: формування у здобувачів вищої освіти знань про систему правових норм, що регулюють підстави виникнення, зміни та припинення, а також порядок і способи здійснення та захисту виключних майнових і особистих немайнових прав на твори науки, літератури і мистецтва.

 1. Вибрані питання теорії нелінійних коливань. Науковий керівник Чуйко О.С.

Мета: розглянути розв’язання імпульсних крайових задач та провести навчально-дослідна діяльність у сфері теорії нелінійних коливань.

 

Навігація

Контакти

Оголошення