Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра математики

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра математики

Друк

Кафедра математики

Фізико-математичний факультет

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

вул. Г.Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька область, Україна, 84116

службовий телефон (06262) 3-26-59

E-mail: kaf-matem

Історія кафедри

Кафедра математики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» створена у 2012 році у процесі реорганізації структурних підрозділів факультетів економіки і управління та фізико-математичного, а саме перейменуванням кафедри економіко-математичних дисциплін на кафедру математики та приєднанням до неї кафедри математичного аналізу. Кафедра математики є випусковою кафедрою фізико-математичного факультету. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів 6.040201 «Математика» за кваліфікацією вчитель математики; спеціалістів 7.04020101 «Математика» за кваліфікацією математик, вчитель математики, вчитель інформатики; магістрів 8.04020101 «Математика» за кваліфікацією математик, викладач математики.

Склад кафедри

Чуйко Сергій Михайлович

завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Напрям наукових досліджень: теорія крайових задач.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Математика та фізика”, 1981 р.

Тема дисертації: «Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь», спеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2009 р.

Стажування: Інститут математики НАН України, 2014 р.

Дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, статистика, економіко-математичні методи та моделі (економетрія), економетрія, математичний аналіз, нелінійні коливання теорія нелінійних коливань, диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, методи обчислення, історія і методологія математики, вибрані питання математики.

Загальна кількість публікацій – 258, з них: навчальних посібників – 7, з Грифом МОН України – 2; монографій – 3; статей у фахових наукових виданнях – 118, з яких 62 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 112.

Чуйко Олексій Сергійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: крайові задачі з імпульсним впливом типу "interface conditions".

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут,.„Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, 2002 р.

Тема дисертації: «Імпульсні крайові задачі для систем з перемиканнями», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2006 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

Дисципліни: математика для економістів (вища математики), математика для економістів (теорія ймовірностей), економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні процеси), математичні методи в психології, основи педагогічних вимірювань та якості освіти, інтелектуальна власність, компьютерні мережі, інформаційні системи і технології, чинники успішного працевлаштування за фахом.

Загальна кількість публікацій – 32 з них: статей у фахових наукових виданнях  – 17,  тез наукових конференцій – 15.

Божко Василь Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: періодичні розв’язки квазілінійних диференціальних рівнянь у критичному і некритичному випадках.

ВНЗ: Київський державний педагогічний інститут ім. А.М. Горького, ”Математика і програмування”, 1969 р.

Тема дисертації: «Об асимптотических разложениях периодических решений систем дифференциальных уравнений с малым параметром при производных», 1978 р.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, 2012 р.

Дисципліни: математичний аналіз, математичні методи фізики, вибрані питання математики.

Загальна кількість публікацій – 78 з них: статей у фахових наукових виданнях – 24, тез наукових конференцій – 54.

Чайченко Станіслав Олегович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи.

Напрям наукових досліджень:  наближення періодичних функцій лінійними середніми їх рядів Фур'є, тригонометричні наближення в узагальнених просторах Лебега та просторах Орліча, раціональні наближення в верхній напівплощині комплексної площини.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Вчитель математики та фізики”, 1996 р.

Тема дисертації: «Наближення неперервних періодичних функцій сумами Валле-Пуссена», 01.01.01 – математичний аналіз, 2003 р.

Стажування: Краківська академія імені Анжея Фрица Модрзевського, 2013 р.

Дисципліни: вища математика, функціональний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика.

Загальна кількість публікацій – 79, з них: навчальних посібників – 3,  монографій – 1; статей у фахових наукових виданнях – 41, з яких 14 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 26.

Новіков Олег Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету.

Напрям наукових досліджень: наближення класів функцій, що визначаються за допомогою узагальненої ψ-похідної за допомогою лінійних методів підсумовування рядів Фур’є, зокрема сумами Валле Пуссена.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Вчитель математики та фізики”, 1982 р.

Тема дисертації: «Приближение непрерывных периодических функций линейными средними их рядов Фурье», 01.01.01 – математичний аналіз, 1992 р.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, 2014 р.

Дисципліни: математичний аналіз, теорія функцій.

Загальна кількість публікацій – 65, з них: навчальних посібників – 1; монографій –  2, статей у фахових наукових виданнях – 25; тез наукових конференцій – 30.

Нєсмєлова Ольга Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: нетерові крайові задачі.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний університет,  „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», 2007 р.

Тема дисертації: «Недовизначені нетерові крайові задачі в критичних випадках», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2010 р.

Стажування: ВСП Інститут інтелектуальної власності Національний університет «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013 р.

Загальна кількість публікацій – 43, з них: навчальних посібників – 1; статей у фахових наукових виданнях – 13, з яких 1 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 22.

Сілін Євген Сергійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,  начальник відділу кадрів

Напрям наукових досліджень: наближення класів функцій, що визначаються за допомогою узагальненої ψ-похідної за допомогою лінійних методів підсумовування рядів Фур’є, зокрема сумами Валле Пуссена.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики ”, 2001 р.

Тема дисертації: «Наближення функцій, локально інтегровних на дійсній осі, операторами Валле Пуссена», 01.01.01 – математичний аналіз, 2006 р.

Стажування: Слов’янський державний педагогічний університет, за програмою Microsoft „Партнерство в навчанні” та „Intel @ Навчання для майбутнього”, 2011 р.

Дисципліни: економічна кібернетика, сучасні інформаційні технології, інформаційна культура студента, основи педагогічних вимірювань та якості освіти.

Загальна кількість публікацій – 41, з них: навчальних посібників – 7,   статей у фахових наукових виданнях – 8, також 2 статті у виданнях з РІНЦ; тез наукових конференцій – 12.

Наукова діяльність кафедри

Основні наукові дослідження на кафедрі математики проводяться в рамках держбюджетної теми «Конструктивні методи аналізунетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Чуйко), номер державної реєстрації теми: № 0115U003182.

В ході цих досліджень вирішуються актуальні наукові проблеми дослідження слабконелінійних нетерових крайових задач для систем звичайних диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь за допомогою апарату узагальнених операторів Гріна, псевдообернених матриць за Муром-Пенроузом, ефективних методів Ньютона-Канторовича та найменших квадратів, а також досліджуються класичні екстремальні задачі теорії наближення на класах функцій, що задаються за допомогою мультиплікаторів та зсувів аргументу.

На кафедрі математики відкрито постійнодіючу аспірантуру зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Протягом 2009 – 2015 років викладачами кафедри захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертації.

На кафедрі математики працює міжвідомча лабораторія «Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь» подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», затверджена постановою Бюро відділення математики Національної академії наук України (протокол № 9, п.5 від 24 грудня 2009 року).

Співробітниками лабораторії є:

1. Чуйко С.М. – доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник;

2. Чайченко С.О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник;

3. Нєсмєлова О.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, молодший науковий співробітник.

За кафедрою математики закріплено п’ять наукових студентських гуртків:

1. Теорія лінійних крайових задач. Науковий керівник Чуйко С.М.

Мета: сформувати у студентів уявлення про теорію лінійних крайових задач та методи розв’язання лінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з використанням псевдообернених матриць за Муром-Пенроузом, в тому числі недовизначених і перевизначених.

2.  Теорія функцій. Науковий керівник Новіков О.О.

Мета: розглянути класи періодичних функцій та їх наближення, а також найкращі наближення класів інтегралів Пуассона, та дослідити апроксимативні можливості класів функцій.

3.  Фінансова математика. Науковий керівник Сілін Є.С.

Мета: вивчити теоретичні основи фінансових розрахунків і отримати практичні навички з розв’язання практичних задач.

4.  Авторське право і суміжні права. Науковий керівник Нєсмєлова О.В.

Мета: формування у студентів знань про систему правових норм, що регулюють підстави виникнення, зміни та припинення, а також порядок і способи здійснення та захисту виключних майнових і особистих немайнових прав на твори науки, літератури і мистецтва.

5.  Вибрані питання теорії нелінійних коливань. Науковий керівник Чуйко О.С.

Мета: розглянути розв’язання імпульсних крайових задач та провести навчально-дослідна діяльність у сфері теорії нелінійних коливань.

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра математики є випусковою і організовує підготовку:

1) бакалаврів за напрямом підготовки 6.040201 «Математика» за кваліфікацією вчитель математики;

2) спеціалістів за спеціальністю 7.04020101 «Математика» за кваліфікацією математик, вчитель математики, вчитель інформатики;

3) магістрів за спеціальністю 8.04020101 «Математика» за кваліфікацією математик, викладач математики

Перелік навчальних дисциплін закріплених за кафедрою

 1. Вибрані питання математики
 2. Вибрані питання математики
 3. Вища математика
 4. Вища та прикладна математика
 5. Диференціальні рівняння
 6. Диференціальні та інтегральні рівняння
 7. Економіко-математичні методи та моделі (економетрія)
 8. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні процеси)
 9. Економічна кібернетика
 10. Інтелектуальна власність
 11. Інформаційна культура студента
 12. Інформаційні системи та технології
 13. Історія та методологія математики
 14. Комплексний аналіз
 15. Комп’ютерні мережі
 16. Математика для економістів (вища математика)
 17. Математика для економістів (теорія ймовірностей, вища математика)
 18. Математичний аналіз
 19. Математичні методи фізики
 20. Математичні методи в психології
 21. Методи обчислення
 22. Нелінійні коливання
 23. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
 24. Статистика
 25. Сучасні інформаційні технології
 26. Теорія ймовірностей та математична статистика
 27. Теорія нелінійних коливань
 28. Теорія функцій
 29. Функціональний аналіз
 30. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Наукові видання викладачів кафедри

 

Чуйко Сергій Михайлович – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

 1. Chuiko S.M. A  weakly nonlinear boundary value problem in particular critical case. // Ukr. Math. Zh. – 2009. –Vol. 61, Issue 4. – pp. 548 – 562.
 2. Boičuk A., Čuiko S., Ružičková M. Lineárne okrajové úlohy. – Zilina: EDIS-vydavatel'stvo ŽU, 2013. –177 p.
 3. Чуйко С.М. О решении обобщенного матричного уравнения Сильвестра // Чебышевский сборник. – 2015. – Т. 16, Вып. 1. – С. 52-66.
 4. Chuiko S.M. A generalized matrix differential-algebraic equation. // Journal of Mathematical Sciences. – 2015.Vol. 210, Issue 1. – pp. 9 – 21.
 5. Chuiko S.M. The Green's operator of a generalized matrix linear differential-algebraic boundary value problem // Siberian Mathematical Journal. – 2015. Vol. 56, Issue4. – pp. 752 – 760.

Чуйко Олексій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

 1. Чуйко С.М., Чуйко А.С, ЧуйкоАн.С. Периодические решения импульсных краевых задач типа "interface conditions"для систем с запаздыванием // Биофизика сложных систем. Анализ и моделирование. Междунар. школа-конф., 24 — 30 января 2011 г.: тезисы докл. — Пущино, 2011. — C. 148.
 2. Chuiko S.M., Chuiko A.S. On the approximate solution of periodic boundary value problems with delay by the least-squares method in the critical case // Nonlinear Oscillations (N.Y.) — 14. — 2012. № 3. С. 445 — 460.
 3. 3. Чуйко А.С., Чуйко Ан.С.  Модифицированная итерационная схема для автономной нетеровой краевой задачи // Международная летняя математическая школа, памяти В.А. Плотникова, 15 - 22 июня 2013 г. Тезисы докл. С. 99.
 4. Чуйко С.М., Чуйко А.С. Нетерова краевая задача для вырожденной диференциально алгебраической системы с импульсным воздействием типа “interface conditions” // Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 60-річчя В.І.Рукасова, Слов’янськ, 21-24 травня 2014 р. Тез. доп. С.80-81.
 5. Чуйко С.М., Кичмаренко О.Д., Чуйко А.С. Импульсные краевые задачи с сосредоточенным опаздыванием // Весник Одесского национального университета. Сер. математика и механика. – 2014. – Вып. 3(23). – С.27-39.

Божко Василь Олексійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

 1. Божко В.О. Методичний аналіз періодичних розв’язків сингулярно збурених диференціальних рівнянь. // Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб.-В  3-х т. / Кол. авт.; відповід. редактор і укладач В.В.Стешенко.- Слов’янськ: СДПУ, 2012.- Вип.17.- Т.3. –  С. 201-206/
 2. Божко В.О., Ковальов В.І., Ковальова Л.В. Про навчальні плани підготовки майбутніх вчителів загально-технічних дисциплін. // Крайові задачі, теорія функцій та її застосування. Міжнародна матемачна коференція з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М.Самойленка: матеріали конференції. – Слов'янськ: ДДПУ, – 2013. –  С.20.
 3. Божко В.О., Ковальов В.І. Метод інтерацій для побудови періодичних розв’язків сингулярно збурених диференціальних рівнянь. / Крайові задачі, теорія функцій та її застосування. Міжнародна математична конференція, присвячена 60-річчю В.І.Рукасова: матеріали конференції. – Слов’янськ: ДДПУ – 2014. – С.17-18
 4. Божко В.О., Павлов В.И., Васильченко Н.В. О сочетании итерационного варианта преобразования Фещенко-Шкиля с асимптотическим методом для сингулярно возмущенных диференциальных уравнений при построении периодического решения стремящегося к нулю при δ→0. / Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 вересня 2015  – Харків. – Красний Лиман, 2015 – с.300-308.
 5. Божко В.О., Павлов В.И., Васильченко Н.В. Про методичний аналіз періодичних розв’язків систем сингулярно збурених звичайних диференціальних рівнянь. / Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 вересня 2015 р. – Харків. – Красний Лиман, 2015 – с.324-329.

Чайченко Станіслав Олегович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

 1. Chaichenko S.O. Best Approximation of Periodic Functions in Generalized Lebesque Spaces // Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 64, No 9, February, 2013, 1421 — 1439 (Ukrainian Original Vol. 64, No 9, September, 2012).
 2. Чайченко С.О. Обернені теореми теорії наближення у вагових просторах Oрлича // Буковинський математичний журнал. — Т.1, № 3 — 4. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. — С. 148 — 157.
 3. Савчук В.В., Чайченко С.О. Найкращі наближення ядра Коші на дійсній осі // Укр. мат. журн. — 2014. — Т. 66, № 11. — С. 1540 — 1549.
 4. A. L. Shidlich and S. O. Chaichenko, On some inequalities of Chebyshev type // Math. Ineq. and Appl. — 2015. — Vol. 18, № 3. — P. 1313 — 1320.
 5. A. L. Shidlich and S. O. Chaichenko, Approximative Properties of Diagonal Operators in Orlicz Spaces // Numerical Functional Analysis and Optimization. — 2015. — Vol. 36. — P. 1339 — 1352.

 

Новіков Олег Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету

 1. Рукасов В.И., Новиков О.А. Приближение классов -интегралов периодических функций многих переменных прямоугольными линейными средними их рядов Фурье. Укр. мат. журн. – 2005. – 57, № 4. – C. 564 – 570.
 2. Рукасов В.І., Новиков О.О., Величко В.Є., Ровенська О.Г., Бодра В.І. Приближение периодических функций многих переменных с высокой гладкостью прямоугольными суммами Фур’є. Труды института прикладной математики и механики НАН Украины. – Донецк, Т. 16.– 2008. – С. 163-170.
 3. Новиков О.А., Ровенська О.Г. Приближение интегралов Пуассона повторными сумами Валле Пуссена // Нелінійні коливання. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 96-99.
 4. Новиков О.А., Ровенская О.Г. Приближение классов интегралов Пуассона r-повторными суммами Валле Пуссена // Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка – 2014. - Т.19. Випуск 3(23) – С.14 - 26.
 5. Новиков О.А., Ровенская О.Г. Приближение классов интегралов Пуассона суммами Фейера //  Компьютерные исследования и моделирование.  Труды  Ин-та компьютерных исследований и кафедры биофизики биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.– 2015. – Т. 7. №4 – С.813 - 820.

 

Нєсмєлова Ольга Володимирівна кандидат фізико-математичних наук, доцент

 1. Boychuk I., Starkova O., Tchujko S. Weakly perturbed nonlinear boundary-value problem in critical case // Studies of the University of ilina. Mathematical Series. — October, 2009. — V. 23, №1.— P. 1 — 8.
 2. Chuiko S.M., Starkova O.V. On the approximate solution of autonomous boundary value problems by the least squares method // Nonlinear Oscillations. – V. 12, no. 4. – 2009. – P. 556-573.
 3. Чуйко С.М., Старкова О.В. Двухшаговая итерационная техника для построения функций Матье // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем і інформ. – Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 22, №1. – С.157-168.
 4. Ровенская О.Г., Старкова О.В. Методы теории приближения рациональными функциями и аппроксимациями Паде. – Славянск: ДГПУ, 2013. – 54 с.
 5. Чуйко С.М., Несмелова(Старкова) О.В., Сысоев Д.В. Нелинейная матричная краевая задача в случае параметрического резонанса // Комп. исследов. и моделирование. – 2015. – Т. 7, № 5. – С. 822 – 833.

 

Сілін Євген Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник відділу кадрів

 1. Рукасов В.И., Силин Е.С. Приближение непрерывных функций небольшой гладкости операторами Валле-Пуссена. // Укр. мат. журн. — 2005. — 57, №3, — С. 394 - 400.
 2. Рукасов В.И., Силин Е.С. Приближение непрерывных функций операторами Валле-Пуссена. // Укр. мат. журн. — 2005. — 57, №2, — С. 230 - 239.
 3. Силин Е.С. Одновременное приближение функций и их -интегралов в равномерной метрике // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання. — Київ, 2004. — С. 337 - 348. — (Збірник праць Ін-ту математики НАН України; Т. 1, №1).
 4. Сілін Є.С. Наближення лінійних комбінацій різних зсувів за аргументом функцій, визначених на дійсній осі операторами Валле Пуссена // Труды института прикладной математики и механики, Донецк, 2010 г. Т. 20, С. 149 — 159.
 5. Сілін Є.С. Одночасна апроксимація локально інтегровних функцій та їх –інтегралів. Випадок малої гладкості / Євгеній Сергійович Сілін // Вісник Одеського Національного університету. Математика і механіка. — 2014. — Т. 19, вип. 2(22). — С. 27 – 36.
 

Навігація

Контакти

Оголошення