Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра фізики

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра фізики

Друк

Кафедра фізики, як структурний підрозділ фізико-математичного факультету, була створена у 1946 році. Першим викладачем фізики була Сергієнко М. П., яка у 1949 році була обрана деканом фізико-математичного факультету. У 1950 році на фізико-математичному факультеті були організовані дві окремі кафедри – це кафедра фізики і кафедра математики. У той час на кафедрі фізики працювало два асистенти і один старший викладач.

Значний вклад у справу вдосконалення навчально-виховного процесу і розвиток наукових досліджень внесли завідувачі кафедри фізики Бєліков Ф. І., Калугін М. І., Нечволод М. К., Комісаров Я. С. та Костіков О. П. Загальними зусиллями викладачів були створені наукові лабораторії фізики твердого тіла, магнетизму та біофізики. Значна кількість результатів, одержаних у лабораторіях, мають важливе народно-господарське значення.

На основі цих досліджень, а також навчання в аспірантурі були захищенні кандидатські дисертації викладачами Потапенком Г. Д., Пруном А. Ф., Овчаренко В. П., Надточієм В. О., Олійник Р. В., Шуригіною Л. С. На кафедрі створена наукова школа з фізики твердого тіла. її засновником є Почесний ректор університету, заслужений працівник освіти України, доктор фіз.-мат. наук, професор Нечволод М. К.

На даний час на кафедрі працюють 2 доктори та 2 кандидата наук.

У штатному розкладі кафедри 5 науково-педагогічних працівників. Розподіл викладачів кафедри за посадами здійснено таким чином:

1) 1 професор – доктор фізико-математичних наук, професор;

2) 3 доценти – 1 доктор фізико-математичних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук та 1 кандидат педагогічних наук;

3) 1 старший викладач.

Отже, серед викладачів кафедри 4 викладачів мають науковий ступінь, що становить 80 % від загальної кількості викладачів кафедри, що відповідає вимогам МОН (обов’язковим 75% викладачів з науковими ступенями).

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

 1. Астрономія
 2. Атомна і ядерна фізика
 3. Вибрані питання методики навчання фізики
 4. Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі
 5. Додаткові глави загального курсу фізики
 6. Електрика і магнетизм
 7. Електродинаміка
 8. Електрорадіотехніка
 9. Загальна фізика
 10. Загальна фізика та основи електротехніки
 11. Класична механіка і основи механіки у суцільних середовищах
 12. Методика навчання фізики
 13. Молекулярна фізика
 14. Оптика
 15. Основи електротехніки
 16. Теоретична механіка
 17. Теоретична фізика
 18. Фізика
 19. Фізика напівпровідників
 20. Фізика твердого тіла
 21. Фізичний практикум
 22. Шкільний курс фізики

Надточій Віктор Олексійович,

доктор фізико-математичних наук, професор

У 1966 році закінчив Харківський політехнічний інститут імені В. І. Леніна (нині НТУ «ХПІ») за спеціальністю «радіоінженер».

Доктор фізико-математичних наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла, тема дисертації: «Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)», захист – 2006 р, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Професор кафедри фізики, рік здобуття – 23.12.2008.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 2011 р.

Дисципліни, які викладає викладач: електрорадіотехніка, радіоелектроніка, фізика напівпровідників.

Загальна кількість публікацій: 149, з них тези доповідей – 31, статей (фахових) – 97, статей (не фахових) – 10, навчально-методичних посібників – 1, статей навчально-методичного характеру – 10.

 1. Уколов О.І.,  Надточій В.О., Калимбет А.З. Визначення швидкості поверхневої рекомбінації і її впливу на час життя нерівноважних носіїв заряду// Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2011. – №1. –  С. 83–88.
 2. Уколов А. И., Надточий В. А., Уколова Ю. В. Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей зарядав приповерхностных слоях монокристалла германия // Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2011» з міжнародною участю. – Київ. – 12-14 травня. – 2011. –  С. 8–11.
 3. Надточій В.О., Уколов О.І. Заявка на винахід «Спосіб створення наноструктур на поверхні германію», реєстраційний номер № а201108095.
 4. Уколов А. И., Надточий В. А., Голоденко Н. Н. Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в приповерхностном слое монокристалического Ge зондовым методом // Вісник Харківського національного університету, серія фізична.  – №962, вип. 15. – 2011. – С.63–66.
 5. Уколов А. И., Надточий В. А. Получение низкоразмерных структур на поверхности монокристаллического германия низкотемпературным деформированием // Х Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах» - Харківський націон. ун-т. – Харків. – 3-8 грудня. – 2011. – С.2.
 6. Нечволод Н.К., Малеев И.В., Надточий В.А., Уколов А.И., Калимбет А. З. Влияние различных термических изменений на логарифмическую ползучесть монокристаллов фтористого лития (LiF) в области действия физического механизма истощения дислокаций // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2011. – №4,(25). – С.127–132.
 7. Надточий В. А., Уколов А. И., Попов О. К., Перебайло С. А. Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллического Ge // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2012. – №2. –  С. 87–94.
 8. Надточий В. А., Уколов А. И., Костенко С. А., Редникин Д. Ю. Исследование наноструктур на поверхности монокристаллического Ge методом атомно-силовой микроскопии. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2012. – №2. – С.94–100.
 9. Нечволод М. К., Малєєв І. В., Надточій В. О., Уколов О. І., Калімбет А. З. Вплив різних термічних змін на логарифмічну повзучість монокристалів LiF в області дії фізичного механізму виснаження дислокацій // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2012. – №2. –  С. 100–109.
 10. Надточий В. А., Уколов А. И., Алехин В. П. Исследование поверхности деформированного Ge методом атомно-силовой микроскопии // Деформация и разрушение материалов. – Москва. – 2012. – №4. – С. 26-33.
 11. Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К. Образование наноструктур на поверхности германия при деформировании в температурном интервале (300-600)К // Тезисы доклада XX Петербургских чтений по проблемам прочности, посвященные памяти профессора В.А. Лихачева. –    С.-Петербург. – 2012. – 10-12 апреля.  – С. 228–230.
 12. Надточій В.О., Уколов О.І. Спосіб визначення міри дефектності приповерхневих шарів монокристалів германію або кремнію. Патент на винахід № 97999 Вважається чинним з 10.04.2012. Видано Державною службою інтелектуальної власності України // Україна (19) UA (11) 97999 (13) С2 (51) МПК G01N 27/87 (2006.01).
 13. Уколов А. И., Надточий В. А. Получение низкоразмерных структур на поверхности монокристаического германия низкотемпературным деформированием // Х Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах» - Харківський націон. ун-т. – Харків, 3-8 грудня 2011. 2с. (0,08)
 14. Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К. Формирование наноструктур в Gе при условии дислокационно-поверхностной диффузии//Физ. и техн. высоких давлений.–2012.–Т.22,№3.–С.54–62.
 15. Уколов А.И., Надточий В.А., Нечволод Н.К. Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации// Физ. и техн. высоких давлений. – 2013. –Т.23,№2.
 16. Надточий В.А., Уколов А.И. Устройство для измерения параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллов Ge// Вісник Харківського національного університету, серія «Фізика». – 2012. – №1020, вип. 17. – С. 87–90.
 17. Надточiй В.О., Уколов О.I., Хорунжа I.О., Полтавцев М.А. Формування наноструктур у монокристалiчному германiї за умови дислокацiйно-поверхневої дифузiї // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 68-77.
 18. Надточий В.А., Уколов А.И., Щербина И.Л., Иванов Р.И. Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 77-86.
 19. Уколов А.И. Формирование массивов наноструктур на поверхности германия при создании градиента напряжения / А.И. Уколов, В.А. Надточий, Н.К. Нечволод // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Естественные и технические науки. – 2013. – Т.18,№4. – С. 2004-2005.
 20. Патент 101705 Україна, МПК H01L 21/322(2006.01). Спосіб створення наноструктур на поверхні Ge / Надточій В.О., Уколов О.І. – опуб. 25.04.2013.
 21. Уколов А.И., Надточий В.А., Нечволод М.К. Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературний деформации / Физика и техника высоких давлений. - 2013. – Т.23, №4. - С.83-91
 22. Уколов А.И., Надточий В.А. Стимулированная напряжением поверхностная диффузия и ее влияние на разрушение монокристаллического Ge / Тез. доп. ХІ Міжнародної наукової конференції “Фізичні явища в твердих тілах”, 3-6 грудня 2013 р., - Харків, 2013. - С.108
 23. Уколов А.И., Надточий В.А., Винокурова А.С. Cвойства наноструктур, сформированных на поверхности Ge диффузионным массопереносом / Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2014. — № 4 С. 85-91
 24. Уколов А.И., Надточий В.А., Сысоев Д.В. Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия / Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2014. — № 4 С. 91-97
 25. Свойства наноструктур, сформированных на поверхности Ge диффузионным массопереносом / А. И. Уколов, В. А. Надточий, А. О. Винокурова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ, 2014. – № 4. – С. 79-85.
 26. Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Д. В. Сысоев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ, 2014. – № 4. – С. 85-90.
 27. Влияние поверхностной диффузии на температурурную зависимость напряжения разрушения монокристаллического Ge / Уколов А. И, Надточий В. А. // Материалы 55-й международной конференции «Актуальные проблемы прочности», 9-13 июня 2014 г., Харьков, с. 156.
 28. Розрахунки полів температур і термічних напружень у при поверхневих шарах GaAs, ініційованих імпульсним лазерним опроміненням / Надточій В. О., Бугаєвська Д. О. // Zbior artukulow naukowych. “Inzynieria I technologia”. Teoretyczne I praktyczne aspekty rozwoju wspotezesnej nauki (30.09.2015 – 01.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – С. 30-36.
 29. Вимірювання питомого опору напівпровідника / Ольхова А.С., Надточій В. О., Уколов О. І. // Збірник наукових праць фіз.-мат. факультету ДДПУ. – Слов’янськ, 2015. – № 5. – С. 82-86.
 30. Физические механизмы разрушения ковалентных кристаллов при пониженных температурах / Демченко А. С., Надточий В. А. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ, 2015. – № 5. – С. 87-89.

Костіков Олександр Петрович,

доктор фізико-математичних наук, доцент

У 1969 році закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю «інженер-фізик».

Доктор фізико-математичних наук, 03.00.02 – біофізика, тема дисертації: «Дослідження  фотофізики і фотохімії порфіринів, ароматичних амінокислот и білків», захист –  1994 р., Інститут біологічної фізики АН СРСР.

Доцент кафедри фізики, рік здобуття – 22.06.1989.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 2010 р.

Дисципліни, які викладає викладач: теоретична фізика, додаткові глави загального курсу фізики, вибрані питання фізики, актуальні проблеми сучасної фізики, використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, теоретична механіка.

 1. Костиков А. П. Исследование сворачивания альфа-спирального белка методом управляемой молекулярной динамики // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2012. – №2. – С. 109-115.
 2. Овчаренко В.П., Костиков А.П., Олейник Р.В. Інноваційні технології навчання фізики в педагогічному навчальному закладі // матер. Міжнародної науково-практичної конференції м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 року, с. 127-128.
 3. Овчаренко В.П., Костіков О.П., Олійник Р.В. Інноваційні технології навчання фізики в педагогічному навчальному закладі (Наукові знання Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Вип. 4, частина ІІ, 2013 р. с.174-177 )
 4. Овчаренко В.П.,  Костіков О.П., Олійник Р.В. Методичні аспекти організації контролю за самостійною роботою студентів при вивченні фізики // Ybiór raportów naukowych. Nauka dziś: teoria, metodologia, practyka. 28.09.2013-30.09.2013. Część 3/2. Wrocław 2013. s.9-13.
 5. Овчаренко В.П.,  Костіков О.П., Олійник Р.В. Акмеологические технологии в подготовке магистрантов на контекстной основе // Ybiór raportów naukowych. Nauka dziś: teoria, metodologia, practyka. 28.09.2013-30.09.2013. Część 3/1. Wrocław 2013. s.58-61.
 6. Овчаренко В.П. Сімоніна І. Г., Костіков О.П. Інтерактивні технології перевірки та контролю навчальних досягнень учнів з фізики / “Современная наука. Новые перспективы”. Быдгощ 30.01.2014-31.01.2014 ч. 3/1, с.115-118
 7. Костіков О.П., Пащенко П.К. / Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми в сільській школі при вивченні природничих дисциплін / “Современная наука. Новые перспективы”. Быдгощ 30.01.2014-31.01.2014 ч. 3/1, с.69-72

Лимарєва Юлія Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

У 2002 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації: «Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття)», рік захисту – 2012, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького.

Доцент кафедри фізики.

Стажування: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, 2012 р.

Дисципліни, які викладає викладач: методика навчання фізики, вибрані питання методики навчання фізики, загальна фізика (оптика), теоретична фізика (статистична фізика), шкільний курс фізики, історія та методологія фізики.

Загальна кількість публікацій: 35, з них тези доповідей: 19, статей 15, методичний посібник 1.

 1. Лимарєва Ю. М. Заучування та запам’ятовування у фізико-математичній освіті / Ю. М. Лимарєва // Простір і час сучасної науки: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 – 27 квітня 2014 р.) / ТОВ «ТК Меганом» – Київ.: 2014. – С. 110 – 114.Лымарева Ю. Н. Самостоятельная работа как метод реализации принципа сознательности в обучении XIX века / Ю. Н. Лымарева // Dny vedy – 2014 // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference «Dny vedy – 2014» (27.03 – 05.04.2014 roku) – Dil 13. Pedagogika / Publishing House «Education and Science» s.r.o – Praha.: 2014. – С. 78 – 82.
 2. Лимарєва Ю. М. Особливості реалізації принципу свідомості у вивченні фізики / Ю. М. Лимарєва / – Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – Випуск 2, № 1 (2 частина). – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2014. – С. 70 – 75.Лимарєва Ю. М., Скворцова Н. В. Формування предметної компетентності при вивченні шкільного курсу фізики / Ю. М. Лимарєва, Н. В. Скворцова / – Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Вип. LXXІІ. – Слов`янськ : ДДПУ, 2015. – С. 19 – 24.
 3. Лимарєва Ю. М., Шарап Р. А. Роль історичної задачі у формуванні свідомих знань з фізики / Ю. М. Лимарєва, Р. А. Шарап / – Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – Випуск № 5 – С. 141 – 145.
 4. Лимарєва Ю. М. Тренінг як засіб формування свідомого підходу до вивчення фізики / Ю. М. Лимарєва / – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск 67. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 95 – 99.
 5. Лимарєва Ю. М. Особливості реалізації принципу свідомості у вивченні фізики / Ю. М. Лимарєва / – Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – Випуск 2, № 1 (частина 2). – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2014. – С. 70 – 75.
 6. Лимарєва Ю. М. Тренінгове навчання у свідомій освіті / Ю. М. Лимарєва / – Наукові записки. – Випуск 4. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 60 – 63.
 7. Лимарєва Ю. М. Мова викладача як фактор формування свідомості студентів ХІХ століття / Ю. М. Лимарєва / – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск 63. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 76 – 80.
 8. Лимарєва Ю. М. Роль запитань у формуванні свідомого ставлення до навчання у практиці педагогів ХІХ століття / Ю. М. Лимарєва / – Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – № 1. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 256 – 260.
 9. Лимарєва Ю. М. Форми і методи співпраці основних суб’єктів навчально-виховного процесу ХІХ століття. / Ю. М. Лимарєва / – Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць – Вип. LX / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка.  – Слов`янськ  :  Видавничий центр СДПУ, 2012. – С. 142 – 147.
 10. Лимарєва Ю. М. Дидактична вага науково-дослідної роботи у вивченні природничих дисциплін / Ю. М. Лимарєва / – Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (9). – Херсон, 2013. – С. 311 – 315.
 11. Лимарєва Ю. М., Скворцова Н. В. Роль пізнавального інтересу студентів-фізиків у формуванні свідомого фахівця / Ю. М. Лимарєва, Н. В. Скворцова // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika/ Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” (29.06.2015 – 30.06.2015) – Warszawa: Wydawca : Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015.  – str. 50 – 54.
 12. Лимарєва Ю. М. Організація контролю якості виконання лабораторних робіт з методики навчання фізики у педагогічних ВНЗ / Ю. М. Лимарєва // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2014 // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2014» (07 - 15 listopada 2014 roku) Volume 9. Pedagogiczne nauki  / Nauka i studia – Przemyśl. : 2014. – С. 16 – 19.
 13. Лимарєва Ю. М. Заучування та запам’ятовування у фізико-математичній освіті / Ю. М. Лимарєва // Простір і час сучасної науки: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 – 27 квітня 2014 р.) / ТОВ «ТК Меганом» – Київ.: 2014. – С. 110 – 114.
 14. Лымарева  Ю. Н. Самостоятельная работа как метод реализации принципа сознательности в обучении XIX века / Ю. Н. Лымарева // Dny vedy – 2014 // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference «Dny vedy – 2014» (27.03 – 05.04.2014 roku) – Dil 13. Pedagogika / Publishing House «Education and Science» s.r.o – Praha.: 2014. – С. 78 – 82.
 15. Лимарєва Ю. М. Роль фізико-математичних дисциплін у формуванні свідомого спеціаліста / Ю. М. Лимарєва // Materials of the IX International research and practice conference “Actual problems of science and education”, 20 – 21 January 2013 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2013. – P. 38 – 40.
 16. Лимарєва Ю. М. Дистанційне навчання як форма організації свідомої самоосвіти в сучасній вищій школі / Ю. М. Лимарєва // Сучасна наука в мережі Internet: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 – 27 лютого 2013 р.) частина 2 / ТОВ «ТК Меганом» – Київ. : 2013. – С. 37 – 40.
 17. Лимарєва Ю. М. Дистанційна підготовка спеціалістів у вищих педагогічних закладах. / Ю. М. Лимарєва // Найновите научи постижения – 2013 // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Найновите научи постижения – 2013» (17 – 25 март 2013 година) – Том 11. Педагогически науки / «Бял ГРАД-БГ» ООД – София : 2013. – С. 5 – 7.
 18. Лимарєва Ю. М. Роль інтегральних курсів у свідомому навчанні / Ю. М. Лимарєва // Найновите научи постижения – 2013 // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» (17 – 25 април 2013 година) – Том 19. Педагогически науки / «Бял ГРАД-БГ» ООД – София : 2013. – С. 57 – 59.
 19. Лимарєва Ю. М. Значення експерименту у сучасній освіті / Ю. М. Лимарєва // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17 – 18 травня 2013 р. / Відповідальний редактор: С. П. Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Система», 2013. – С. 193 – 194.
 20. Лимарєва Ю. М. Фізика у початковій освіті / Ю. М. Лимарєва / – Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» – Випуск № 34 (287). 2013. – Черкаси, 2013. – С. 54 – 58.

Ткаченко Володимир Миколайович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1982 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «математика, фізика».

Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, тема дисертації: «Дослідження радіаційних дефектів в кремнії, який опромінений електронами з енергією поблизу порогу дефектоутворення», захист – 1990 р., Фізико-технічний інститут ім. А. Ф. Іоффе.

Доцент кафедри фізики, рік здобуття – 21.03.1992.

Стажування: Українська інженерно-педагогічна академія, м. Слов’янськ, 2011 р.

Дисципліни, які викладає викладач:загальна фізика, експериментальна фізика, додаткові глави загального курсу фізики, електротехніка.

 1. Ткаченко В. М., Калимбет А. З. Використання компактних люмінісцентних ламп для градуювання монохроматора // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Слов’янськ. – 2012. – №2. – С. 115-119.
 2. Ткаченко В.М., Читанава С.Д. Використання комп’ютерних технологiй при викладаннi роздiлу «механiка» в курсi фiзики 10 класу ЗОШ // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 204-208.
 3. Прун А. Ф., Ткаченко В. М. Методичні вказівки з організація і планування самостійної роботи студентів для напрямку підготовки 6.010103 Технологічна освіта //  Слов’янськ: СДПУ. –  2012. – 69 с.
 4. Ягупець Ю. І., Бондаренко О.О., Ткаченко В.М. Основні складові готовності майбутніх учителів трудового навчання до застосування ТЗН у навчальному процесі / Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб. / Кол. авт.; відповід. редактор і укладач В.В. Стешенко. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 112-119.
 5. Ткаченко В.М., Чмирьова К.М. Використання вiртуальних лабораторних робiт при проведеннi фiзичного практикуму в 11 класi ЗОШ // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 199-204.
 6. Прун А. Ф., Ткаченко В. М., Іванов М. Ю. Розв'язування задач з фізики ІІ районного (міського) етапу всеукраїнської олімпіади (2013 рік): метод. вказівки / ДДПУ. – Слов'янськ: Маторін Б. І., 2014 – 56 с.
 7. Прун А. Ф., Ткаченко В. М., Дудченко І.В. Експериментальні роботи фізичного практикуму / Гуманізація навчально-виховного процесу:збірник наукових праць/[За заг. ред. проф. В.І.Сипченка].-вип.66.- Слов’янськ-2013 : с. 115-121.
 8. Ткаченко В. М., Сьомкін В. С. Використання комп'ютерних моделей у процесі вивчення фізики / Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. Збірник наукових праць.- РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – вип.41, ч.5. – Ялта – 2013 р: с. 287-294.
 9. Ткаченко В. М., Сьомкін В. С., Прун А. Ф. Формування поняття тілесного кута при вивченні фотометрії / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации. 29.11.2013 – 30.11.2013. – Ополе, с. 64-68.
 10. Ткаченко В. М., Сьомкін В. С. Формування пізнавальних компетенцій майбутніх вчителів технологій в процесі вивчення фізики / Фахове науково-педагогічне видання „Педагогічні науки”, Херсонського державного педагогічного університету, №64_1 Херсон, 2013 р. С. 326-331.
 11. Ткаченко В. М. Рубан О.Г. Організація і проведення науково-практичних учнівських конференцій з фізики / Актуальные научные исследования. От теории к практике. 30.03.2014 – 31.03.2014 – Белосток, с. 56-59
 12. Ткаченко В. М., Старушенко О.О. Використання творчих завдань при вивченні квантової оптики, фізики атома та атомного ядра в 11 класі ЗОШ / Актуальные научные исследования. От теории к практике. 30.03.2014 – 31.03.2014 – Белосток, с. 53-55.

Бєлошапка Олександр Якович,

старший викладач

У 1976 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «математика та фізика».

Старший викладач кафедри фізики.

Стажування: Українська інженерно-педагогічна академія, м. Слов’янськ, 2009 р.

Дисципліни, які викладає викладач: астрономія, методика навчання астрономії, загальний курс фізики, методика навчання фізики, історія фізики, шкільний курс фізики.

 1. Белошапка О.Я., Попов О.К., Шарап В.А. Технологiя проблемного виховання, як засiб покращення пiзнавального iнтересу до навчання // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 222-226
 2. Белошапка А.Я., Попов О.К. Использование параллактического треугольника для преобразования координат / Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 226-232
 3. Митилёв Д.И., Сысоев Д.В., Белошапка А.Я. Применение инновационных технологий обучения при изучении курса астрономии в старшей школе // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с.232-236
 4. Белошапка О.Я., Iгнатенко О.Ю. Використання комп’ютерних технологiй в процесi викладання астрономiї // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 236-241
 5. Белошапка О.Я., Войнов О.Л., Муляр А.С. Про екологiчне виховання учнiв на уроках природничо-наукових дисциплiн // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. — Слов’янськ: ДДПУ, 2013. — № 3. с. 246-255.
 6. Олейник Р.В., Войнов О.Л., Белошапка А.Я. Рекомендации к работе с картой подвижного неба.// Zbiór raportów naukowych. “Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje”. (29.11.2013 – 30.11.2013) – Opole: Wydawca: Sp.zo.o. “Diamond trading tour”, 2013. – 112 str.
 7. Олійник Р. Калімбет А. Белошапка О. Засоби музейної педагогіки при вивченні профільних навчальних дисциплін. //Гуманізація навчально-виховного процесу. Випуск LXVI/; Слов’янськ – 2013.
 8. Бєлошапка О.Я., Олейник Р.В., Войнов О.Л. Рекомендации к работе с картой подвижного неба / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации/Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje. 29.11.2013 – 30.11.2013 Ополе/Opole.
 9. Бєлошапка О.Я., Войнов О.Л. Про екологічне виховання учнів на уроках природничо-наукових дисциплін / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации/Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje. 29.11.2013 – 30.11.2013 Ополе/Opole.
 10. Бєлошапка О.Я., Прун А.Ф., Попов О.К. Элементи проблемного виховання, як засіб покращення пізнавального інтересу до навчання / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации/Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje. 29.11.2013 – 30.11.2013 Ополе/Opole.
 11. Бєлошапка О.Я., Попов О.К. Использование параллактического треугольника для преобразования коорлинат / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации/Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje. 29.11.2013 – 30.11.2013 Ополе/Opole.
 12. Бєлошапка О.Я., Ігнатенко О.Ю. Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання астрономії / Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации/Nauka I Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje. 29.11.2013 – 30.11.2013 Ополе/Opole.
 

Навігація

Контакти

Оголошення