Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГСФ Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедру загального, германського та слов’янського мовознавства було організовано 1 грудня 2010 року. Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Глущенко Володимир Андрійович.

Глущенко Володимир Андрійович, 1952 року народження.

У 1975 році закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького, одержав кваліфікацію “Філолог. Викладач російської мови та літератури.” У 2002 р. і 2012 р. закінчив Слов`янський державний педагогічний інститут (університет), кваліфікації „Вчитель української мови і літератури і зарубіжної літератури” та „Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури”.

Доктор філологічних наук з 1999 року. Дисертацію захистив 06.05.1999 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Інституті української мови НАН України, номер диплома ДД № 000953. Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації: „Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)”.

Вчене звання професора кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету присвоєно в 2001 році, атестат професора ПР № 000662.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 37 років.

Коло наукових інтересів – методологія та історіографія мовознавства й історія мови. Опублікував понад 260 наукових праць, у тому числі 29 книг. Серед них «Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)» (Донецьк, 1998), «Одиниці фонетико-фонологічного рівня» (Слов’янськ, 2002), «Закономірності розвитку мови» (Донецьк, 2002), «Мова як система» (Київ, 2011). Автор поетичного збірника «Ощущение доброго ветра» (2012).

Під науковим консультуванням і керівництвом В. А. Глущенка захищено докторську й 11 кандидатських дисертацій.

Член двох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій (Донецьк, Одеса).

Є відповідальним редактором наукового збірника «Теоретические и прикладные проблемы русской филологии».

Очолює міжгалузеву наукову лабораторію «Методологія та історіографія мовознавства».

Має досвід викладання за кордоном (Німеччина, Польща, Болгарія).

Є академіком Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Основні напрямки роботи кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

1. Наукова робота кафедри представлена такою проблематикою:

«Проблеми методології та історіографії мовознавства».

«Інтенсифікація використання інноваційних технологій навчання іноземних мов (англійської, німецької) студентів мовних спеціальностей».

«Актуальні проблеми германської філології».

На базі кафедри функціонує Міжгалузева наукова лабораторія „Методологія та історіографія мовознавства” (разом з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України), яку очолює проф. Глущенко В. А. (у склад співробітників входять 3 кандидати філологічних наук). Викладачі кафедри виконують держбюджетну тему Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст.” (керівник – проф. Глущенко В. А.). На кафедрі діє постійна аспірантура із спеціальності 10.02.15 – „Загальне мовознавство” (керівник – проф. Глущенко В. А.). Протягом 2010 – 2012 років захищено 3 кандидатські дисертації, підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації, захищено 57 дипломних робіт. Опубліковано навчальний посібник з Грифом МОНМС України та 35 наукових робіт. Серед них:

Глущенко В. А. Об узкой и широкой трактовках лингвистического метода / В. А. Глущенко // Образ мира в зеркале языка : сб. научных статей / отв. соред. В. В. Колесов, М. Влад. Пименова, В. И. Теркулов. – М. : ФЛИНТА, 2011. – С. 71 – 77.

Глущенко В. А. К вопросу о концепциях лингвистического метода / В. А. Глущенко // Система і структура східнослов’янських мов : до ювілею проф. Іванової Л. П. : зб. наук. праць / редкол. : В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К. Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 4. – С. 31 – 38.

Глущенко В. А. Город и тын / В. А. Глущенко. – Русский язык, література, культура в школе и вузе. – 2012. – № 1 (43). – С. 10.

Спічка А. Г. Опанування майбутніми вчителями іноземної мови фонетичними навичками та уміннями в процесі іншомовної комунікації / А. Г. Спічка // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Научно-методический сборник. – Вып. 22. – Славянск, 2012. – С. 104 – 107.

Спічка А. Г. Використання лінгвокультурологічного підходу щодо розвитку професійної комунікативної міжкультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей / А. Г. Спічка // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Збірник наукових праць. – Донецьк : Дон НУ, 2012. – Випуск 14. – С. 148 – 152.

Гохберг О. С. Прием пародии в творчестве А.С. Пушкина / О. С. Гохберг // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник. Выпуск XXII / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск : СГПУ, 2012. – С. 146 – 153.

Гохберг О. С. Система речевых средств юмора и сатиры в ранних рассказах А.П. Чехова / О. С. Гохберг // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методический сборник. – Вып. ХХІІІ / отв. ред. В.А.Глущенко. – Славянск : СГПУ, 2012. – С. 243 – 252.

Коротяєва І. Б. Changing Role of the Teacher in today’s Foreign Language Classroom / І. Б. Коротяєва // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Научно-методический сборник. – Вып. 21. – Славянск, 2011. – С. 290  – 295.

Коротяєва І. Б. Організація інформаційно-освітнього середовища при навчанні іноземної мови / І. Б. Коротяєва // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 91 – 98.

Маторина Н. М. Активные процессы в русской морфологии (лингводидактический аспект) / Н. М. Маторина // Славянский мир: письменность и культура : сборник статей. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2011. – Т. 12. – С. 210 – 221.

Маторина Н. М. Возможности интерактивных методов обучения в современном лингвистическом образовании / Н. М. Маторина. – Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2012. – № 14(249). – С. 84 – 91.

Маторина Н. М. К вопросу об использовании интерактивных методов обучения (на материале изучения орфографии) / Н. М. Маторина. // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник. Выпуск XXII / Отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск : СГПУ, 2012. – С. 91 – 99.

Овчаренко В. М. Моделювання мовної історії у працях учених Казанської лінгвістичної школи / В.М. Овчаренко, О.В. Піскунов // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск, 2012. – Вып. 22. – С. 55-62.

Ананьян Е. Л. Стилістичний потенціал мовного матеріалу у презентації авторської інтенції (на прикладі повісті Джерома К. Джерома “Троє в човні, не рахуючи собаки”) / Е. Л. Ананьян. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Національний університет “Острозька академія”. – Вип. 26. – 2012. – С. 10 – 13.

Ананьян Е. Л. Художньо-естетичні та експресивно-емотивні потенції авторської метафори (на матеріалі англомовної художньої літератури) / Е. Л. Ананьян. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 8 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. – С. 3 – 8.

Бондаренко О. М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції / О. М. Бондаренко. – Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Національний університет “Острозька академія”. – Вип.19. – 2011. – С. 413 – 420.

Голуб О. М. Римований сленг у сучасній англійській мові / О. М. Голуб // Матеріали шостої науково-практичної конференції «Мова в контексті культури і між культурної комунікації». – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – 2011. – С. 28 – 31.

Капніна Г. І. Вживання німецькомовних лексем як спосіб створення атмосфери воєнних років у романі П.Загребельного «Диво» / Г. І. Капніна. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. проф. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 8. – С. 170 – 175.

Капніна Г. І. Типи «несправжніх друзів перекладача» (на матеріалі німецької й української мов) / Г. І. Капніна. – Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (філологічні науки). – Луганськ, 2012. – Вип. 14 (249). – С. 270 – 275.

Орел А. С. Витоки праслов’янської фонології (лінгвоісторіографічний аспект) / А. С. Орел, К. А. Тищенко. – Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2012. – № 14(249). – С. 84 – 91.

Тищенко К. А. Історичний розвиток граматики української мови в працях А. Ю. Кримського / К. А. Тищенко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 4. – С. 370 – 377.

Роман В. В. До проблеми процесу адаптації лексичних запозичень крізь призму соціолінгвістичного підходу / В. В. Роман // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20(2). Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 177 – 183.

На кафедрі друкується науково-методичні збірники:

«Теоретические и прикладные проблемы русской филологии»

Відповідальний редактор доктор філологічних наук, професор В. А. Глущенко. (Вип. 1–23).

У збірнику розглядаються актуальні питання російського, українського й загального мовознавства та літературознавства, методики викладання мови та літератури в педагогічному вузі та загальноосвітніх закладах.

Випуски презентують матеріали наукових досліджень викладачів, аспірантів Донбаського (Слов’янського) державного педагогічного університету та інших вузів України, Росії, учителів загальноосвітніх шкіл.

«Актуальні питання сучасної науки та освіти»

Відповідальний редактор кандидат філологічних наук, доцент Н. М. Маторіна. (Вип. 1–4).

Випуски підготовлено за матеріалами наукових досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів ДДПУ (СДПУ), Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, учителів загальноосвітніх закладів м. Слов’янська та Слов’янського району, м. Краматорська, м. Дружківки, м. Дрогобича, учнів ЗОШ тощо.

Збірники розраховано на наукових робітників, викладачів педагогічних вузів, учителів, аспірантів, студентів тощо.

 

На базі Донбаського державного педагогічного університету спільно з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України проводяться міжнародні науково-практичні конференції з методології та історіографії мовознавства: «Методи лінгвістичних досліджень» (2010 р.), «Методологія та історіографія мовознавства» (2013 р.).

Наукове та науково-технічне співробітництво кафедри із закордонними організаціями.

Кафедра загального, германського та слов’янського мовознавства плідно співпрацює з Вітебським державним університетом ім. П. Машерова (тема співробітництва: «Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст.»); Інститутом російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (тема співробітництва: «Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст.»); Кемеровським державним університетом (тема співробітництва: «Лінгвогенетичні методи в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст.»).

Кафедра є колективним членом УАВРМЛ, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (м. Москва).

На кафедрі функціонують такі науково-дослідницькі гуртки для студентів філологічного факультету:

1. Лінгвістичний науково-дослідницький гурток. Керівник: зав. кафедри, проф. Глущенко В. А.

2. Науково-дослідницький гурток «Лінгвістика тексту та проблеми перекладу». Керівник: доц. Спічка А. Г.

3. Науково-дослідницький гурток «Проблеми виразного читання». Керівник: доц. Гохберг О.С.

4. Науково-дослідницький гурток «Інноваційні підходи в навчанні іноземних мов на сучасному етапі розвитку освіти». Керівник: доц. Коротяєва І. Б.

5. Науково-дослідницький гурток «Основи комп’ютерної лінгвістики» Керівник: доц. Овчаренко В. М.

6. Науково-дослідницький гурток «Стилістика та інтерпретація тексту» Керівник: доц. Ананьян Е. Л.

7. Науково-дослідницький гурток «Порівняльна лексикологія англійської та української мов». Керівник: доц. Голуб О. М.

8. Науково-дослідницький гурток «Німецькомовні країни» Керівник: доц. Капніна Г. І.

9. Науково-дослідницький гурток «Російська орфографія». Керівник: доц. Орел А. С.

10. Науково-дослідницький гурток «Проблеми сучасної лінгвістики». Керівник: доц. Тищенко К. А.

 

Навігація

Контакти

Оголошення