Шлях по сайту: Науково-дослідні лабораторії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Науково-дослідні лабораторії

Друк

У складі базового університету протягом функціонує 7 наукових лабораторій, 2 науково-консультативних центри та 1 ресурсний центр.

1. Міжвідомча лабораторія „Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь”. Лабораторія працює у складі відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН України, подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та ДДПУ. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Чуйко С.М. Основним напрямом діяльності лабораторії є фундаментальне дослідження „Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень”.

На базі проведеної наукової роботи протягом 2016 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, опубліковано 36 наукових публікацій, серед яких: 11 – у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, 8 – у журналах, що включені до Переліку наукових фахових видань України, 3 – у закордонних наукових виданнях, 5 – у виданнях, що не включені до Переліку наукових фахових видань України, 1 навчальний посібник та 20 тез доповідей.

2. Міжгалузева наукова лабораторія „Методологія та історіографія мовознавства” (разом з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України). Завідувач лабораторії – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології Глущенко В.А. Основним напрямом діяльності лабораторії є фундаментальне дослідження „Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві (XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.)”.

За 2016 рік спільно з Інститутом мовознавства О.О. Потебні НАН України, проведено науково-практичну інтернет-конференцію „Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства”, опубліковано 35 наукових праць, у тому числі 5 статей у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Index Copernicus, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжному науковому виданні, 18 публікацій у матеріалах конференцій, 2 навчальні посібники.

3. Науково-дослідна лабораторія з фізики напівпровідників та нанотехнологій. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Надточій В.О. Напрям досліджень – розробка нових технологій створення квантово-розмірних атомних структур на поверхні напівпровідникових кристалів германію, кремнію та дослідження їх фізичних властивостей.

У 2016 році співробітниками лабораторії розроблені нова конструкція вимірювального приладу і електричні схеми для вимірювання важливих електричних характеристик на поверхні та у приповерхневому шарі кристалів напівпровідників з дефектами кристалічної будови. Завдяки високої локальності вимірювань (десятки, сотні нанометрів) вимірювальний комплекс можна застосувати як і зондові методи структурного аналізу (атомно-силову і тунельну мікроскопію) для вимірювань на мікроструктурах.

4. Науково-дослідницька лабораторія „Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти”. Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і практики початкової освіти Гаврілова Л.Г. Напрями діяльності: висвітлення провідних ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення; популяризація і систематизація найвагоміших теоретичних і практичних здобутків у галузі професійної освіти; надання науково-методичної допомоги в професійному зростанні майбутніх учителів початкових класів, розробка інформаційно-методичного супроводу провідних дисциплін фахової підготовки та ін.

У межах діяльності науково-дослідницької лабораторії опубліковано 3 монографії, 2 колективні монографії, підручник, 2 навчальних посібники, 6 статей у виданнях, які включені до наукометичної бази даних Index Copernicus, 50 статей у фахових наукових збірниках України, 11 статей у зарубіжних виданнях, зроблено 10 доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, випущено 3 номери збірника наукових праць „Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти” (останній випуск включено до Переліку наукових фахових видань України).

5. Науково-дослідна лабораторія Духовне і фізичне виховання учнівської молоді та студентів”. Завідувач лабораторії – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації Пристинський В.М. Напрями діяльності: соціалізація учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фізкультурно-спортивної діяльності; педагогічний супровід підлітків у середовищі неформальних молодіжних організацій; сучасні інформаційно-комунікаційні технології в забезпеченні духовного й фізичного виховання дітей та учнівської молоді; наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і здобувачів у системі середньої і вищої освіти.

Результатами наукового пошуку стали: обґрунтування, визначення та перевірка ефективності організаційно-педагогічних та соціальних умов формування внутрішньої єдності цінностей здоров’я з морально-духовними якостями особистості як основи виховання здорового способу життя, культури здоров’я шкільної молоді та здобувачів вищої освіти; обґрунтування структури цінностей здорового способу життя особистості в освітньо-виховному, фізкультурно-оздоровчому, духовно-культурологічному середовищі навчального закладу (в тому числі інклюзивна освіта і виховання) та ін.

24-25 березня 2016 р. на базі науково-дослідної лабораторії було проведено IIІ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію „Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості”. Співорганізаторами конференції виступили Білоруський державний університет фізичної культури, Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна та ін.

6. Науково-дослідна лабораторія Функціональної і психофізіологічної діагностики різних груп населення та оздоровчо-реабілітаційних технологій. Керівник лабораторії – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичного виховання Дичко В.В. Напрямами діяльності лабораторії є: удосконалення сучасних оздоровчо-реабілітаційно-відновлюваних технологій; вивчення особливостей функціональних, психофізіологічних процесів людини в онтогенезі, впливу соціальних, біологічних факторів на механізми адаптації; організація профілактично-корекційної діяльності.

Співробітниками лабораторії проведено аналіз етіологічної структури, патогенетичних особливостей психофізичного статусу і рівня адаптаційного напруження у сліпих і слабозорих дітей шкільного віку, виявлено особливості стану моторного розвитку дітей з порушеннями зору і їх психомоторні якості. За результатами наукових досліджень опубліковано 2 монографії, навчальний посібник, 8 статей у наукових фахових виданнях України, 13 статей у зарубіжних виданнях.

7. Науково-дослідна лабораторія Взаємодія розумових та емоційних компонентів розвитку особистості з вадами інтелекту та педагогічні умови їх корекції. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Дмитрієва І.В. Метою діяльності лабораторії є органiзацiя та проведення науково-дослiдної роботи з питань розвитку особистості з вадами інтелекту та дослідження педагогічних умов корекції.

Протягом 2016 року були досягнуті такі результати: вивчено особливості орієнтації розумово відсталих учнів у процесі виконання трудових завдань з текстильним матеріалом; досліджено історичний аспект навчальних програм і підручників в Україні, сучасні вимоги щодо конструювання змісту підручників з географії для розумово відсталих дітей; розроблено нові навчальні програми з географії, образотворчої діяльності для роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл; досліджено шляхи підвищення ефективності засвоєння матеріалу на уроках образотворчого мистецтва в процесі роботи над тематичним малюнком тощо.

Протягом 2016 року за темою дослідження захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук і 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, опубліковано 2 навчальні програми та 2 навчальних посібника з Грифом Міністерства освіти і науки України, 5 статей у виданнях, які включені до наукометичної бази даних Index Copernicus, 14 статей у зарубіжних виданнях, 11 статей у національних фахових виданнях України.

8. Науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору та абілітації осіб з психофізичними порушеннями на базі кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Дмитрієва І.В.

Центр забезпечує наукове керівництво проектами:

- змістове і методичне забезпечення підготовки корекційного психопедагога до роботи в спеціальних та інклюзивних закладах освіти (ДДПУ, Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичний центр інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Слов’янська ЗОШ №15);

- науково-методичне забезпечення змісту освіти дітей з психофізичними вадами (ДДПУ, Інститут корекційної педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Head of the Laboratori EPSYNEL Head of the Department of Spesial Education).

Матеріали науково-дослідної роботи, яка здійснюється в рамках науково-консультативного центру постійно апробуються в навчальному процесі вишу, на педрадах та методичних об’єднаннях педагогічних працівників спеціальних шкіл Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Харківської областей, у виступах на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях і конгресах, під час проведення курсів підвищення кваліфікації корекційних психопедагогів, на наукових семінарах, фестивалях, сесіях з питань корекційної та інклюзивної освіти, засіданнях круглих столів, симпозіумах.

9. Навчально-практичний та науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, а також для практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти. Очолює центр доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти Мамічева О.В.

Основними напрямами діяльності центу є змістове, методичне та практичне забезпечення підготовки фахівця логопеда та спеціального психолога для роботи в закладах освіти; оволодіння сучасними інноваційними технологіями наукової, практичної та консультативної роботи в галузі освіти і соціального захисту осіб з обмеженими психофізичними можливостями.

Упродовж 2016 року були виконані наступні види робіт: проведено логопедичну та психолого-педагогічну практику зі здобувачами факультету спеціальної освіти; продовжено співробітництво з галузевими організаціями (Слов’янська спеціальна ЗОШ № 41 Донецької обласної ради, ДНЗ № 25 „Дюймовочка”, № 16 „Рушничок”, № 2 „Оленка”, № 54 „Золота рибка” м. Словʼянська, КВОЗ „Краматорський будинок дитини „Антошка”, Краматорська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів № 18); проведено консультації для населення (м. Слов’янськ, м. Краматорськ) тощо.

10. Ресурсний центр на базі педагогічного факультету. Керівник центру – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Аматьєва О.П.

Діяльність Ресурсного центру факультету як освітнього простору для розвитку здобувачів вищої освіти, педагогів, психологів, батьків та дітей спрямовано на забезпечення функціонування зворотних зв’язків між його учасниками, а саме: викладачами вишу, здобувачами вищої освіти, педагогами-практиками дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, практичними психологами закладів освіти, соціальними педагогами, батьками дітей дошкільного та шкільного віку. Для забезпечення психолого-педагогічної та науково-методичної підтримки всіх учасників освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах, школах та у вишах проектом передбачено накопичення інформаційних ресурсів для обміну між учасниками, розробку методичного забезпечення з урахуванням потреб усіх учасників освітнього процесу; залучення до створення та експериментальної апробації методичних посібників педагогів-практиків і психологів.

За 2016 рік учасниками проекту прорецензовано 33 провідних психолого-педагогічний досвідів, результатом чого стало укладання 33 договорів про надання додаткових освітніх послуг, і відповідно, залучення додаткових коштів на розвиток Ресурсного центру. Видано перший випуск щорічного видання „Альманах психолого-педагогічного досвіду”, підготовлено рукопис другого випуску.

Для розміщення на сторінках Ресурсного центру надали матеріали: завідувачі ДНЗ, вихователі-методисти, вихователі ДНЗ, практичні психологи, методист методичного кабінету управління освіти, директор школи-інтерната, вчитель-логопед Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей. Створено електронну базу матеріалів провідного психолого-педагогічного досвіду.