Шлях по сайту: Бібліотека Архів бібліотека На допомогу науковій роботі

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

На допомогу науковій роботі - 1 - На допомогу науковій роботі - 2

Друк

 

два автори

 

Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Кіт, Галина Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. –  300 с.

три автори

 

Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк,        В. Т. Мацапура; НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 639 с.

чотири автори

 

Мікроекономіка : підручник / [В. Д. Базидевич, К. С. Базидевич, А. І. Гнатюк, С. В. Слухай]; за ред. В. Д. Базидевича; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

п’ять і більше авторів

 

Моделювання соціально-психологічних систем : монографія / [В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов, Т. А. Гришина та ін.; Класич. приват. ун-т]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 310 с.

без автора (під назвою)

 

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

 

Философский словарь / сост.: И. В. Андрущенко. – К. : А. С. К., 2006. – 105 с.

 

Энциклопедия мировой литературы / под ред. С. В. Стахорского. – СПб. : Невская книга, 2000. – 654 с.

 

Новий довідник. Історія України / упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – К. : Казка, 2006. – 736 с.

 

Перекладні видання

 

 

Тресиддер Дж. Словарь символов : пер. с англ. / Джек Тресиддер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.

 

Митчелл Ф. Сон наяву : роман : [пер. с англ.] / Фрида Митчелл. – М. : Панорама, 2004. – 189 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, 21–22 листоп. 2008 р., Одеса / ред.: Ю. М. Оборотов; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2008. – 516 с.

 

Тринадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 23 травня 2008 р., Київ / ред.: О. Я. Пилипчик ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп.; Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 253 с.

 

Законодавчі та нормативні  документи

 

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України ( за станом нормативно-правових актів та судової практики на 15 січня 2009 р. ) / А. М.

Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К. : Прав. єдність, 2009. – 496 с.

 

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 1 лип. 2008 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2008. – 557 с.

 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та гол. ред. В. М. Заболотько. – Медінформ, 2006. – 459 с. – ( Нормативні директивні правові документи )

 

Багатотомний документ

в цілому

 

Гиппиус З. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т. – ( Золотая проза Серебряного века ).

 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.

 

або

 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 – 3.

 

окремий том

 

Савельев М. В. Курс общей физики : учеб. пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 432 с.

 

Книга о книгах : библиогр. пособие: в 3 т. – М. : Книга, 1969. – Т. 1. – 120 с.

або

 

Савельев М. В. Курс общей физики. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика : учеб.пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

 

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. І. Бондаренко. – К. : КПІ, 2006. – 125 с.

 

Аналітичний бібліографічний опис

Частини книги

 

Веснин В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин

// Практический менеджмент персонала. – М. , 1998. – С. 395 – 414.

 

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 24 – 29.

 

Навроцька В. Д. Державна історична бібліотека України / В. Д. Навроцька

// Україна в Ш тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції / ред. рада: В. В. Болгов, В. П. Чепак. – К., 2007. – С. 4 – 8.

 

Донцов Д. Українська державна ідея / Д. Донцов // Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1991. – Гл. 1. – С. 6 – 7.

 

Важов А. Я. Учет реализации продукции, работ и услуг / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / М. Я. Штейман, В. В. Данилко, А. Я. Важов. – М., 1996. – Разд. 1. – С. 7 – 26.

 

Ключевский В. О. Терминология русской истории : лекции / В. В Ключевский

// Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключевський. – М. , 1989. – Т. 6 , разд. 2. – С. 7 – 20.

 

Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. , 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2 – 328.

Статті із зібрання творів

 

Франко І. Я. Смерть Каїна : поема / І. Я. Франко // Твори : у 3 т / І. Я. Франко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 598 – 615.

 

Павличко Д. Сонця  і  правди  сурма / Дмитро Павличко // Малишко А. С. Твори : у 10 т. / А. С. Малишко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 5 – 82.

 

Статті із збірників, матеріалів конференцій, семінарів

(тези доповідей, доповіді)

 

Мозгова В. Бібліотека «Волинських Афін» / В. Мозгова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 31– 33.

 

Шавкун И. Г. К истории семантико-синтаксической сочетаемости глагола-сказуемого  в страдательном залоге / И. Г. Шавкун // Сб. науч. тр. Моск. пед. ун-та. – М., 1990. – Вып. 194. – С. 230 – 248.

 

Павліченко Ю. В. Використання патентної інформації при науково-інформаційному супроводі науки / Ю. В. Павліченко // Проблеми сучасного медичного наукознавства : матеріали наук.-практ. конф., 18 – 19 трав. 2006 р. – К., 2006 – С. 80 – 81.

 

Сериков В. В. Проблемы методологии педагогического исследования в трудах В. А. Сухомлинского / В. В. Сериков // Междунар. науч.- практ. конф. «В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог ХХ столетия», 2 – 3 окт., 2003 г. – Уфа, 2003. – С. 163 – 165.

 

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНГ в конце 70-х – первой половине 80-х годов / Ю. Г. Литвинова // IV Всесоюзн. конф. молодых востоковедов : тез. докл. – М., 1986. – С. 32 – 35.

 

Пушков Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве / Ю. Г. Пушков // Научно- технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : тез. докл. Всесоюзн. научн. конф., 21 – 22 мая 1987 г. – Л., 1987. – С. 282 – 283.

 

Статті з довідкового видання

 

Плющ М. Я. Наголос / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас // Українська мова : довідник.– К., 1990. – С. 10.

 

Отношение // Философская энциклопедия / под ред. О. М. Морозова. – М., 1994. – Т. 4. – С. 182 – 183.

 

Статті із журналу

 

Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Наталія Богданова

// Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 83 – 85.

 

Концепція географічної освіти в профільній школі / О. П. Топузов, Т. Г.,О. П. Кравчук [та ін.] // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 7/8.– С. 15 – 17.

 

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, М. Д. Малых  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23 – 25.

 

Статті із газети

 

Авдєєнко Н. Бібліотеки Донеччини на шляху інноваційних змін / Наталія Авдєєнко // Донеччина. – 2009. – 6 жовтня.

 

Моргун Т. Погана звичка – ворог здорового глузду : [ про соц. процеси, що відбуваються в суп-ві] / Тетяна Моргун // Профспілкові вісті. – 2009. –    21 серпн.(№ 33). – С. 12.

 

Пасічник І. Колиска української духовності : [бесіда з ректором Нац. ун-ту «Острозька академія» Ігорем Пасічником / записала Інна Омелянчук]   // Урядовий кур’єр. – 2009. – 31 жовт. – С. 21.

 

Рецензії

 

Соловей О. Зроблено в Україні / Олег Соловей // Березіль. – 2003. – № 1/2 –     С. 184 – 186. – Рец. на кн. : Кононенко Є. Зрада / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с.

 

або

Зданович А. А. Свои и чужие – интриги разведка / Александр Зданович. – М. : ОЛМА-пресс ; МассИнформМедиа, 2002. – 317с. – Рец. : Мильчин К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта. – С. 6 .

 

Дисертації

 

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячої маси : дис. …доктора фіз.-мат. наук : 01. 03. 02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

 

Автореферати дисертацій

 

Чернякова В. Е. Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13. 00. 09 «Теорія навчання» / Чернякова Вікторія Едуардівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.

 

Електроний ресурс локального доступу в цілому

 

БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная продукция России» (Росинформресурс). – М., 2001. – Электрон. дан. и прогр. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM.

 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – Сист. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

 

Електронний ресурс віддаленого доступу в цілому

 

Варнене Р. Применение стандартов Международной организации по стандартизации ISO в библиотечном деле [Электронный ресурс] / Р. Варнене,  Л. Буцкене. – Режим доступа : http // www. gpntb. ru // win /inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Dok6/HTML#organizacija. – 10. 12. 2004.

 

1. Інформація відносно отримання індексів УДК та ББК.

Довідково-бібліографічний відділ і відділ комплектування та наукової обробки документів бібліотеки ДДПУ надає консультації з шифровки друкованого матеріалу за таблицями УДК та ББК.

УДК (універсальна десяткова класифікація) - міжнародна універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, що охоплює всі галузі знань, яка побудована за десятковим принципом і використовується для індексування та пошуку матеріалів (документів) у фондах, картотеках та ін. Використовуються таблиці: Універсальна УДК зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік : електронне видання. – К., 2010.

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) - універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, побудована в певній субординації наук, в переході від нижчого до вищого, від простого до складного в логічній послідовності. Визначальним принципом при систематизації є зміст книги.

У наш час в локальних базах даних і в Інтернеті міститься дуже багато текстової інформації і, щоб швидше можна було знайти потрібний споживачеві текст, кожен користувач, що вносить текстову інформацію, зобов'язаний присвоїти їй той чи інший класифікаційний індекс.

Тексти без індексу УДК, ББК, авторського знаку не приймає жодне видавництво, тому, щоб відправити текст на друкування, необхідно присвоїти йому класифікаційні коди. УДК відповідає найбільш суттєвим вимогам, що пред'являються до класифікації: міжнародності, універсальності, можливості відображення нових досягнень науки і техніки.


Наукові співробітники, викладачі та студенти ДДПУ можуть отримати індекс УДК на окремі видання; на статті в періодичні видання, в наукові збірники у довідково-бібліографічному відділі.

Індекси ББК, авторський знак у відділі комплектування та наукової обробки документів.

Для якісного виконання послуги необхідно надати текст статті або розширену анотацію видання, ключові слова.

Для окремих видань необхідно також надати титульний аркуш та зворот титульного аркушу видання.

Бланки з проставленими індексами можна отримати в залежності від часу оформлення замовлення:

Час надходження замовлення

Час отримання замовлення

1.

9.00 – 12.00

14.00–16.00

2.

13.00 –16.00

наступного дня з 9.00–16.00

2. Інформація про введення нового ГОСТу на бібліографічний опис документів.

Відповідно до Указу Державного комітету України з питань технічного регулювання й споживчої політики від 10. 11. 2006 р. №322 з 1 липня 2007 року в Україні набуває чинності міждержавний стандарт:

ДСТУ ГОСТ 7. 1 : 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Новий стандарт підготовлений на основі рекомендації ІФЛА: “Міжнародний стандартний бібліографічний опис” – ISBD і об’єднав 5 існуючих раніше стандартів на опис нотних, картографічних, образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих видань. У цьому стандарті відображено бібліографічний опис всіх видів документів, у тому числі й електронних, а так само частини документів або групи документів.

У ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006 наведені приклади бібліографічних описів різних документів, з усіма областями опису й розділовими знаками.

Головні відмінності в описі стосуються областей: “Відомості про відповідальність”, “Загальні позначення матеріалу”, “Область специфічних відомостей” і інших областей опису.

Змінено правила вживання маленьких і великих букв.

Введено поняття запропонованої пунктуації (умовні розділові знаки).

Вперше підкреслено, що для розрізнення запропонованої й граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до і після запропонованого знаку. Виключення становлять крапка і кома – пробіли залишають тільки після них.

Також Україна приєдналась до стандарту ГОСТ 7.82–2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.»

Згідно діючих стандартів ВАК України розробив приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті ( Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30); правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях; Список скорочень назв державних архівних установ України опубліковані у журналі Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 17–24.

Пропонуємо приклади оформлення бібліографічного опису, розроблені бібліографами довідково-бібліографічного відділу бібліотеки.

Приклади оформлення бібліографічного опису.

Книги:

один автор

Байденко В. И. Болонський процес : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 207 с.

Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування : монографія / Л. І. Антошкіна . – К. : Корпорація, 2005. – 366 с.

Пермяков О. А. Педагогіка : навч. посіб. для студентів / О. А. Пермяков. – К. : Знання, 2006. – 171 с.

Левченко О. М. Диявол добра : роман / Олександр Левченко. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 121 с.

два автори

Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Кіт, Галина Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. 300 с.

три автори

Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк, В. Т. Мацапура; НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 639 с.

чотири автори

Мікроекономіка : підручник / [В. Д. Базидевич, К. С. Базидевич, А. І. Гнатюк, С. В. Слухай]; за ред. В. Д. Базидевича; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

пять і більше авторів

Моделювання соціально-психологічних систем : монографія / [В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов, Т. А. Гришина та ін.; Класич. приват. ун-т]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 310 с.

без автора (під назвою)

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Философский словарь / сост.: И. В. Андрущенко. – К. : А. С. К., 2006. – 105 с.

Энциклопедия мировой литературы / под ред. С. В. Стахорского. – СПб. : Невская книга, 2000. – 654 с.

Новий довідник. Історія України / упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – К. : Казка, 2006. – 736 с.

Перекладні видання

Тресиддер Дж. Словарь символов : пер. с англ. / Джек Тресиддер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.

Митчелл Ф. Сон наяву : роман : [пер. с англ.] / Фрида Митчелл. – М. : Панорама, 2004. – 189 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, 21–22 листоп. 2008 р., Одеса / ред.: Ю. М. Оборотов; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2008. – 516 с.

Тринадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 23 травня 2008 р., Київ / ред.: О. Я. Пилипчик ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп.; Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 253 с.

Законодавчі та нормативні документи

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України ( за станом нормативно-правових актів та судової практики на 15 січня 2009 р. ) / А. М.

Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К. : Прав. єдність, 2009. – 496 с.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 1 лип. 2008 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2008. – 557 с.

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та гол. ред. В. М. Заболотько. – Медінформ, 2006. – 459 с. – ( Нормативні директивні правові документи )

Багатотомний документ

в цілому

Гиппиус З. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т. – ( Золотая проза Серебряного века ).

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.

або

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 – 3.

окремий том

Савельев М. В. Курс общей физики : учеб. пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 432 с.

Книга о книгах : библиогр. пособие: в 3 т. – М. : Книга, 1969. – Т. 1. – 120 с.

або

Савельев М. В. Курс общей физики. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика : учеб.пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. І. Бондаренко. – К. : КПІ, 2006. – 125 с.

Аналітичний бібліографічний опис

Частини книги

Веснин В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин

// Практический менеджмент персонала. – М. , 1998. – С. 395 – 414.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 24 – 29.

Навроцька В. Д. Державна історична бібліотека України / В. Д. Навроцька

// Україна в Ш тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції / ред. рада: В. В. Болгов, В. П. Чепак. – К., 2007. – С. 4 – 8.

Донцов Д. Українська державна ідея / Д. Донцов // Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1991. – Гл. 1. – С. 6 – 7.

Важов А. Я. Учет реализации продукции, работ и услуг / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / М. Я. Штейман, В. В. Данилко, А. Я. Важов. – М., 1996. – Разд. 1. – С. 7 – 26.

Ключевский В. О. Терминология русской истории : лекции / В. В Ключевский

// Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключевський. – М. , 1989. – Т. 6 , разд. 2.С. 7 – 20.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. , 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2 – 328.

Статті із зібрання творів

Франко І. Я. Смерть Каїна : поема / І. Я. Франко // Твори : у 3 т / І. Я. Франко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 598 – 615.

Павличко Д. Сонця і правди сурма / Дмитро Павличко // Малишко А. С. Твори : у 10 т. / А. С. Малишко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 5 – 82.

Статті із збірників, матеріалів конференцій, семінарів

(тези доповідей, доповіді)

Мозгова В. Бібліотека «Волинських Афін» / В. Мозгова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 31– 33.

Шавкун И. Г. К истории семантико-синтаксической сочетаемости глагола-сказуемого в страдательном залоге / И. Г. Шавкун // Сб. науч. тр. Моск. пед. ун-та. – М., 1990. – Вып. 194. – С. 230 – 248.

Павліченко Ю. В. Використання патентної інформації при науково-інформаційному супроводі науки / Ю. В. Павліченко // Проблеми сучасного медичного наукознавства : матеріали наук.-практ. конф., 18 – 19 трав. 2006 р. – К., 2006 – С. 80 – 81.

Сериков В. В. Проблемы методологии педагогического исследования в трудах В. А. Сухомлинского / В. В. Сериков // Междунар. науч.- практ. конф. «В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог ХХ столетия», 2 – 3 окт., 2003 г. – Уфа, 2003. – С. 163 – 165.

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНГ в конце 70-х – первой половине 80-х годов / Ю. Г. Литвинова // IV Всесоюзн. конф. молодых востоковедов : тез. докл. – М., 1986. – С. 32 – 35.

Пушков Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве / Ю. Г. Пушков // Научно- технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : тез. докл. Всесоюзн. научн. конф., 21 – 22 мая 1987 г. – Л., 1987. – С. 282 – 283.

Статті з довідкового видання

Плющ М. Я. Наголос / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас // Українська мова : довідник. К., 1990. – С. 10.

Отношение // Философская энциклопедия / под ред. О. М. Морозова. – М., 1994. – Т. 4. – С. 182 – 183.

Статті із журналу

Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Наталія Богданова

// Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 83 – 85.

Концепція географічної освіти в профільній школі / О. П. Топузов, Т. Г.,О. П. Кравчук [та ін.] // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 7/8.– С. 15 – 17.

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23 – 25.

Статті із газети

Авдєєнко Н. Бібліотеки Донеччини на шляху інноваційних змін / Наталія Авдєєнко // Донеччина. – 2009. – 6 жовтня.

Моргун Т. Погана звичка – ворог здорового глузду : [ про соц. процеси, що відбуваються в суп-ві] / Тетяна Моргун // Профспілкові вісті. – 2009. – 21 серпн.(№ 33). – С. 12.

Пасічник І. Колиска української духовності : [бесіда з ректором Нац. ун-ту «Острозька академія» Ігорем Пасічником / записала Інна Омелянчук] // Урядовий кур’єр. – 2009. – 31 жовт. – С. 21.

Рецензії

Соловей О. Зроблено в Україні / Олег Соловей // Березіль. – 2003. – № 1/2 – С. 184 – 186. – Рец. на кн. : Кононенко Є. Зрада / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с.

або

Зданович А. А. Свои и чужие – интриги разведка / Александр Зданович. – М. : ОЛМА-пресс ; МассИнформМедиа, 2002. – 317с. – Рец. : Мильчин К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта. – С. 6 .

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячої маси : дис. …доктора фіз.-мат. наук : 01. 03. 02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Чернякова В. Е. Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13. 00. 09 «Теорія навчання» / Чернякова Вікторія Едуардівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.

Електроний ресурс локального доступу в цілому

БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная продукция России» (Росинформресурс). – М., 2001. – Электрон. дан. и прогр. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM.

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – Сист. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Електронний ресурс віддаленого доступу в цілому

Варнене Р. Применение стандартов Международной организации по стандартизации ISO в библиотечном деле [Электронный ресурс] / Р. Вар

1. Інформація відносно отримання індексів УДК та ББК.

Довідково-бібліографічний відділ і відділ комплектування та наукової обробки документів бібліотеки  ДДПУ надає консультації з шифровки друкованого матеріалу за таблицями УДК та ББК.

УДК (універсальна десяткова класифікація) - міжнародна універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, що охоплює всі галузі знань, яка побудована за десятковим принципом і використовується для індексування та пошуку матеріалів (документів) у фондах, картотеках  та ін. Використовуються таблиці: Універсальна  УДК зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік : електронне видання. – К., 2010.

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) - універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, побудована в певній субординації наук, в переході від нижчого до вищого, від простого до складного в логічній послідовності. Визначальним принципом при систематизації є зміст книги.

У наш час в локальних базах даних і в Інтернеті міститься дуже багато текстової інформації і, щоб швидше можна було знайти потрібний споживачеві текст, кожен користувач, що вносить текстову інформацію, зобов'язаний присвоїти їй той чи інший класифікаційний індекс.

Тексти без індексу УДК, ББК, авторського знаку не приймає жодне видавництво, тому, щоб відправити текст на друкування, необхідно присвоїти йому класифікаційні коди. УДК відповідає найбільш суттєвим вимогам, що пред'являються до класифікації: міжнародності, універсальності, можливості відображення нових досягнень науки і техніки.

 


Наукові співробітники, викладачі та студенти ДДПУ можуть отримати індекс УДК на окремі видання; на статті в періодичні видання, в наукові збірники  у довідково-бібліографічному відділі.

Індекси ББК, авторський знак  у відділі комплектування та наукової обробки документів.

 

Для якісного виконання послуги необхідно надати текст статті або розширену анотацію видання, ключові слова.

Для окремих видань необхідно також надати титульний аркуш та зворот титульного аркушу видання.

 

Бланки з проставленими індексами можна отримати в залежності від часу оформлення замовлення:

 

 

 

Час надходження замовлення

Час отримання замовлення

1.

9.00 – 12.00

 

14.00–16.00

2.

13.00 –16.00

 

наступного дня з 9.00–16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інформація про введення нового ГОСТу на бібліографічний опис  документів.

 

Відповідно до Указу Державного комітету України з питань технічного регулювання й споживчої політики від 10. 11. 2006 р. №322 з 1 липня 2007 року в Україні набуває чинності міждержавний стандарт:

ДСТУ ГОСТ 7. 1 : 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Новий стандарт підготовлений на основі рекомендації ІФЛА: “Міжнародний стандартний бібліографічний опис” – ISBD і  об’єднав 5 існуючих раніше стандартів на опис нотних, картографічних, образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих видань. У цьому стандарті відображено бібліографічний опис всіх видів документів, у тому числі й електронних, а так само частини документів або групи документів.

У ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006 наведені приклади бібліографічних описів різних документів, з усіма областями опису й розділовими знаками.

Головні відмінності в описі стосуються областей: “Відомості про відповідальність”, “Загальні позначення матеріалу”, “Область специфічних відомостей” і інших областей опису.

Змінено правила вживання маленьких і великих букв.

Введено поняття запропонованої пунктуації (умовні розділові знаки).

Вперше підкреслено, що для розрізнення запропонованої й граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до і після запропонованого знаку. Виключення становлять крапка і кома – пробіли залишають тільки після них.

Також Україна приєдналась до стандарту ГОСТ 7.82–2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.»

Згідно діючих стандартів ВАК України розробив приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті ( Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);  правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях; Список скорочень назв державних архівних установ України опубліковані у журналі  Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 17–24.

Пропонуємо приклади оформлення  бібліографічного опису, розроблені бібліографами довідково-бібліографічного відділу бібліотеки.

 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису.

Книги:

один автор

 

Байденко В. И. Болонський процес : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 207 с.

 

Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування : монографія / Л. І. Антошкіна . – К. : Корпорація, 2005. – 366 с.

 

Пермяков О. А. Педагогіка : навч. посіб. для студентів / О. А. Пермяков. – К. : Знання, 2006. – 171 с.

 

Левченко О. М. Диявол добра : роман / Олександр Левченко. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 121 с.

 

два автори

 

Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Кіт, Галина Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. –  300 с.

три автори

 

Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк,        В. Т. Мацапура; НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 639 с.

чотири автори

 

Мікроекономіка : підручник / [В. Д. Базидевич, К. С. Базидевич, А. І. Гнатюк, С. В. Слухай]; за ред. В. Д. Базидевича; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

п’ять і більше авторів

 

Моделювання соціально-психологічних систем : монографія / [В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов, Т. А. Гришина та ін.; Класич. приват. ун-т]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 310 с.

без автора (під назвою)

 

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

 

Философский словарь / сост.: И. В. Андрущенко. – К. : А. С. К., 2006. – 105 с.

 

Энциклопедия мировой литературы / под ред. С. В. Стахорского. – СПб. : Невская книга, 2000. – 654 с.

 

Новий довідник. Історія України / упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – К. : Казка, 2006. – 736 с.

 

Перекладні видання

 

 

Тресиддер Дж. Словарь символов : пер. с англ. / Джек Тресиддер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.

 

Митчелл Ф. Сон наяву : роман : [пер. с англ.] / Фрида Митчелл. – М. : Панорама, 2004. – 189 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, 21–22 листоп. 2008 р., Одеса / ред.: Ю. М. Оборотов; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2008. – 516 с.

 

Тринадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 23 травня 2008 р., Київ / ред.: О. Я. Пилипчик ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп.; Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 253 с.

 

 

 

 

 

Законодавчі та нормативні  документи

 

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України ( за станом нормативно-правових актів та судової практики на 15 січня 2009 р. ) / А. М.

Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К. : Прав. єдність, 2009. – 496 с.

 

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 1 лип. 2008 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2008. – 557 с.

 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та гол. ред. В. М. Заболотько. – Медінформ, 2006. – 459 с. – ( Нормативні директивні правові документи )

 

Багатотомний документ

в цілому

 

Гиппиус З. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т. – ( Золотая проза Серебряного века ).

 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.

 

або

 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 – 3.

 

 

 

окремий том

 

Савельев М. В. Курс общей физики : учеб. пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 432 с.

 

Книга о книгах : библиогр. пособие: в 3 т. – М. : Книга, 1969. – Т. 1. – 120 с.

або

 

Савельев М. В. Курс общей физики. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика : учеб.пособие / М. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

 

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. І. Бондаренко. – К. : КПІ, 2006. – 125 с.

 

Аналітичний бібліографічний опис

Частини книги

 

Веснин В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин

// Практический менеджмент персонала. – М. , 1998. – С. 395 – 414.

 

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 24 – 29.

 

Навроцька В. Д. Державна історична бібліотека України / В. Д. Навроцька

// Україна в Ш тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції / ред. рада: В. В. Болгов, В. П. Чепак. – К., 2007. – С. 4 – 8.

 

Донцов Д. Українська державна ідея / Д. Донцов // Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1991. – Гл. 1. – С. 6 – 7.

 

Важов А. Я. Учет реализации продукции, работ и услуг / А. Я. Важов // Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / М. Я. Штейман, В. В. Данилко, А. Я. Важов. – М., 1996. – Разд. 1. – С. 7 – 26.

 

Ключевский В. О. Терминология русской истории : лекции / В. В Ключевский

// Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключевський. – М. , 1989. – Т. 6 , разд. 2. – С. 7 – 20.

 

Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. , 1995. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – С. 2 – 328.

Статті із зібрання творів

 

Франко І. Я. Смерть Каїна : поема / І. Я. Франко // Твори : у 3 т / І. Я. Франко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 598 – 615.

 

Павличко Д. Сонця  і  правди  сурма / Дмитро Павличко // Малишко А. С. Твори : у 10 т. / А. С. Малишко. – К., 2002. – Т. 1. – С. 5 – 82.

 

 

Статті із збірників, матеріалів конференцій, семінарів

(тези доповідей, доповіді)

 

 

Мозгова В. Бібліотека «Волинських Афін» / В. Мозгова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 31– 33.

 

Шавкун И. Г. К истории семантико-синтаксической сочетаемости глагола-сказуемого  в страдательном залоге / И. Г. Шавкун // Сб. науч. тр. Моск. пед. ун-та. – М., 1990. – Вып. 194. – С. 230 – 248.

 

Павліченко Ю. В. Використання патентної інформації при науково-інформаційному супроводі науки / Ю. В. Павліченко // Проблеми сучасного медичного наукознавства : матеріали наук.-практ. конф., 18 – 19 трав. 2006 р. – К., 2006 – С. 80 – 81.

 

Сериков В. В. Проблемы методологии педагогического исследования в трудах В. А. Сухомлинского / В. В. Сериков // Междунар. науч.- практ. конф. «В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог ХХ столетия», 2 – 3 окт., 2003 г. – Уфа, 2003. – С. 163 – 165.

 

 

 

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНГ в конце 70-х – первой половине 80-х годов / Ю. Г. Литвинова // IV Всесоюзн. конф. молодых востоковедов : тез. докл. – М., 1986. – С. 32 – 35.

 

Пушков Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве / Ю. Г. Пушков // Научно- технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : тез. докл. Всесоюзн. научн. конф., 21 – 22 мая 1987 г. – Л., 1987. – С. 282 – 283.

 

 

 

 

Статті з довідкового видання

 

Плющ М. Я. Наголос / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас // Українська мова : довідник.– К., 1990. – С. 10.

 

Отношение // Философская энциклопедия / под ред. О. М. Морозова. – М., 1994. – Т. 4. – С. 182 – 183.

 

Статті із журналу

 

 

Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Наталія Богданова

// Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 83 – 85.

 

 

Концепція географічної освіти в профільній школі / О. П. Топузов, Т. Г.,О. П. Кравчук [та ін.] // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 7/8.– С. 15 – 17.

 

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, М. Д. Малых  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23 – 25.

 

 

Статті із газети

 

Авдєєнко Н. Бібліотеки Донеччини на шляху інноваційних змін / Наталія Авдєєнко // Донеччина. – 2009. – 6 жовтня.

 

Моргун Т. Погана звичка – ворог здорового глузду : [ про соц. процеси, що відбуваються в суп-ві] / Тетяна Моргун // Профспілкові вісті. – 2009. –    21 серпн.(№ 33). – С. 12.

 

Пасічник І. Колиска української духовності : [бесіда з ректором Нац. ун-ту «Острозька академія» Ігорем Пасічником / записала Інна Омелянчук]   // Урядовий кур’єр. – 2009. – 31 жовт. – С. 21.

 

Рецензії

 

Соловей О. Зроблено в Україні / Олег Соловей // Березіль. – 2003. – № 1/2 –     С. 184 – 186. – Рец. на кн. : Кононенко Є. Зрада / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с.

 

або

Зданович А. А. Свои и чужие – интриги разведка / Александр Зданович. – М. : ОЛМА-пресс ; МассИнформМедиа, 2002. – 317с. – Рец. : Мильчин К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта. – С. 6 .

 

 

Дисертації

 

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячої маси : дис. …доктора фіз.-мат. наук : 01. 03. 02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 

Чернякова В. Е. Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13. 00. 09 «Теорія навчання» / Чернякова Вікторія Едуардівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.

Електроний ресурс локального доступу в цілому

 

БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная продукция России» (Росинформресурс). – М., 2001. – Электрон. дан. и прогр. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM.

 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – Сист. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

 

Електронний ресурс віддаленого доступу в цілому

 

Варнене Р. Применение стандартов Международной организации по стандартизации ISO в библиотечном деле [Электронный ресурс] / Р. Варнене,  Л. Буцкене. – Режим доступа : http // www. gpntb. ru // win /inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Dok6/HTML#organizacija. – 10. 12. 2004.

 

нене, Л. Буцкене. – Режим доступа : http // www. gpntb. ru // win /inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Dok6/HTML#organizacija. – 10. 12. 2004. 

Навігація

Контакти

Оголошення


Новини бібліотеки

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Абонемент художньої літератури запрошує користувачів переглянути книжково-ілюстративну виставку: “Флобер –...

23 груд. 2016

Що ми знаємо про СНІД?

Що ми знаємо про СНІД?

1 грудня — День порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Проблема ВІЛ/СНІДу є,...

01 груд. 2016

Жіночі особистості на педагогічній ниві

Серед видатних жінок, які залишили слід на ниві педагогічної праці,...

22 лист. 2016

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Україна в 1932-33 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, ...

19 лист. 2016

Бібліофіша

Календар знаменних і пам'ятних дат ГРУДЕНЬ 2016 р.

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається...

01 груд. 2016

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

Саме цього дня Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну...

01 груд. 2016

12 грудня - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

12 грудня  - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

Гюстав Флобер – видатний французький письменник, майстер витонченого психологічного аналізу....

01 груд. 2016

21 листопада — День Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

21 листопада — День   Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

Невід’ємною традицією сучасних свідомих українців є належне вшанування громадянського подвигу,...

19 лист. 2016

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - День української писемності та мови

Єдиний скарб у тебе - рідна мова День української писемності та...

31 жовт. 2016