Шлях по сайту: Бібліотека Архів бібліотека Нові надходження Нові надходження

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Нові надходження

Друк

Шановні читачі!

Бібліотека університету отримала у подарунок від автора — Петренка Олександра Євграфовича – видання книг. Книги мають дарчий надпис.

Петренко А.Е. Стихотворения (Поэтические опыты или возвращение в поэзию) / А. Е. Петренко . Киев : Профи, 2014 . 82 с.

В сборник включены как стихотворения раннее написанные и опубликованные, так и поэзии последних лет.

Петренко Михайло: життя і творчість: художні тексти, дослідження, документи / упоряд. О. Є. Петренко, О. О. Редчук . Київ : Фенікс , 2013. 218 с.

До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862). Поезію подано правописом оригіналу й адаптовано до сучасних літературних норм. Життя і творчість поета висвітлено у ґрунтовній науковій статті М. Бондаря.

Уперше опубліковано фрагмент раніше невідомої драматичної думи “Найда”. Також подано документально підтверджений архівними матеріалами біографічний нарис родоводу та службової діяльності М. Петренка.

Цікавим є розділ “Реконструкції образу”. Досі не знайдено портрета М. Петренка.

Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862: твори. Критичні та історикоо-літературні матеріали / упоряд. О. Є. Петренко. Київ : Профі, 2015 . 586 с.

До книги увійшли твори М. Петренка: поезії, що друкувалися за життя та сучасні знахідки. Книга містить публікації авторів про творчість поета-романтика, а також біографічну довідку про Петренка та його рід.

  •  
41 Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. для дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 465 с.

В1

З-486 Зеленський, К. Х.

Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. для дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 201 с.

Інформатика

В1

К775 Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування : міжнар. мат. конф., присвячена 60-річчю В. І. Рукасова (1953-2009). - Слов'янськ : Маторін Б.І., 2014. - 93 с.

Біологічні науки

Е

І-457 Ільєнко, М. М.

Анатомія людини : навч. посіб.. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 241 с.

Соціологія. Статистика. Демографія.

С

Г340 Ґендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. - Запоріжжя : Друкарський світ. - 190 с.

С

Л823 Лубкович, І. М.

Соціологія і журналістика : підруч. для журналістів і не тільки. - Л. : ПАІС, 2005. - 173,[2] с.

Історичні науки

Т3

Д629 Дойч, М.

Історія Міни : спогади лікаря про Голокост. - К. : Дух і літера, 2011. - 181,[2] c.

Т3

З-636 Зінченко, О.

Година папуги : українські сторінки Катині. - К. : Дух і літера, 2011. - 398 с.

Т3

І-907 Історія України : навч. посіб. для дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 262 с.

Т3

М138 Мазор, М.

Зникле місто : (свідчення в'язня Варшавського гетто). - К. : Дух і літера, 2010. - 234,[3] с.

Т3

П398 Плохій, С.

Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського. - К. : Критика, 2011. - 599 с.

Т3

П470 Поза межами розуміння : богослови та філософи про Голокост. - К. : Дух і літера, 2009. - 431 с.

Т3

Р822 Рубель, В. А.

Історія Середньовічного Сходу : темат. хрестоматія. - К. : Либідь, 2011. - 790 с.

Т3

Т350 Терещенко, М.

Первый олигарх : Михаил Иванович Терещенко (1886-1956). - К. : Ника-Центр, 2013. - 224 с.

Т3

Ф996 Фюре, Ф.

Минуле однієї ілюзії : нарис про комуністичну ідею у ХХ ст.. - К. : Дух і літера, 2007. - 814 с.

Т3

Я471 Яковенко, Н.

Вступ до історії. - К. : Критика, 2007. - 375 с.

Т4

В496 Винокур, І. С.

Археологія України : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл.. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2005. - 479 с.

Т5

Ю710 Юрій, М. Ф.

Етнологія : навч. посіб.. - К. : Дакор, 2006. - 356 с.

Економічні науки

У

А877 Архіпов, В. В.

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навч. посіб. для вищ. навч. закл.. - К. : ЦУЛ, 2009. - 340 с.

У

З-686 Злупко, С. М.

Економічна історія України : навч. посіб.. - К. : Знання, 2006. - 367 с.

У

Л174 Лазарович, М. В.

Економічна історія : навч. посіб.. - К. : Знання, 2008. - 431 с.

У

С247 Світова економіка : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Либідь, 2007. - 582 с.

У

Ф591 Фінанси : підручник. - К. : Знання, 2008. - 611 с.

Політичні науки

Ф7

Р680 Роль государственных органов, общественных организаций в обеспечении гендерных преобразований и достижении гендерного паритета в обществе : материалы науч.-практ. конф.. - Святогорск, 2013. - 67 c.

Ф7

Ф796 Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навч. посіб.-зб. кращих практик. - Суми : Хорошие люди, 2013. - 210 с.

Юридичні науки

Х

В157 Валлє, В.

Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. - К. : Дух і літера, 2010. - 189,[23] с.

Х

З-476 Зейкан, Я. П.

Адвокат: навички професії : практ. посіб.. - К. : КНТ, 2008. - 786 с.

Х

К800 Кресіна, І. О.

Інститут імпічменту : порівнял. політ.- прав. аналіз. - К. : Юрид. думка, 2004. - 173 с.

Х

К887 Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої права. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 416 с.

Воєнна наука. Військова справа.

Ц

Р881 Русаловський, А. В.

Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 227 с.

Культура. Наука. Освіта.

Ч11

Б811 Бондарева, О. Е.

Культурологія : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. - Теорія культури. - Ч. 1. - 271 с.

Ч11

Ч-592 Чижевський, К.

Чужий - Інша - Свої: розмова над берегом ріки. - Л. : Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2011. - 90,[5] с.

Педагогічні науки

Ч43

А391 Акименко, В. М.

Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 78 с.

Ч43

Б125 Бабина, Г. В.

Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи : логопед. технологии. - М. : ПАРАДИГМА, 2010. - 95 с.

Ч43

К787 Краузе, Е. Н.

Практическая логопедия : конспект занятий по развитию речи у детей дошкол. возраста. - СПб. : КОРОНА-Век, 2008. - 77,[2] с.

Ч43

Л136 Лаврова, Е. В.

Основы фонопедии : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по специальности 050715 (031800) - логопедия. - М. : В.Секачев, 2013. - 182 с.

Ч43

П542 Полякова, М. А.

Самоучитель по логопедии : универс. рук.. - М. : ЛОГО ЭЙДОС, 2012. - 158 с.

Ч43

Ю163 Юдина, Я. Л.

Сборник логопедических упражнений : старшая и подготов. группы. - М. : ВАКО, 2011. - 125 с.

Ч48

К687 Коротяев, Б. И.

Взгляд в будущее высшего педагогического образования с позиций теории педагогической философии : монография. - Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ им. Т. Шевченко", 2013. - 259 с.

Ч48

П246 Пелікан, Я.

Ідея Університету: переосмислення : [пер. з англ.]. - К. : Дух і літера, 2008. - 356 с.

Ч48

П685 Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : [монографія]. - К. : Пріоритети, 2014. - 155 с.

Друк

Ч61

З-466 Здоровега, В. Й.

Теорія і методика журналістської творчості : підручник. - Л. : ПАІС, 2008. - 271 с.

Ч61

П691 Практикум із журналістської етики : навч. посіб. для вищ. навч. закл.. - К. : О. Зень, 2012. - 317 с.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство.

Ч73

А224 Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы. - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - 479 с.

Філологічні науки

Ш4/5

Б402 Безпечний, І. П.

Теорія літератури. - К. : Смолоскип, 2009. - 388 с.

Ш4/6

С405 Семенюк, Г. Ф.

Версифікація: теорія і практика віршування : підруч. для вищ. навч. закл.. - К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 303 с.

Ш5(4РОС)6

С284 Седакова, О.

Найкращий університет : епоха, особа, традиція. - К. : Дух і літера, 2011. - 247 с.

Українська мова та література

Ш141.4

Д314 Демська, О. М.

Вступ до лексикографії : навч. посіб.. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2010. - 266 с.

Ш141.4

С323 Сергійчук, З. О.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 210 с.

Ш141.4

С759 Ставицька, Л.

Українська мова без табу : слов. нецензурної лексики та її відповідників. - К. : Часопис "Критика", 2008. - 454 с.

Ш5(4УКР)6

Д438 Дзюба, І. М.

Є поети для епох. - К. : Либідь, 2011. - 207 с.

Ш5(4УКР)6

Ш952 Шугай, О.

Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. - Кн. 1. - 955 с.

Ш5(4УКР)6

Ш952 Шугай, О.

Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. - Кн. 2. - 1045 с.

 

Ш5(4УКР)1

Я627 Янкова, Н. І.

Історичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія. - К. : Академія, 2013. - 159 с.

Іноземні мови

Ш143.21

Б536 Бессонова, І. В.

Англійська мова : базовий курс. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 317 с.

Ш143.21

Є278 Євчук, О. В.

Jack London. The Call of the Wild : [навч. посіб.]. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 239 с.

Художня література

Ш6(4УКР)6

В493 Виноградов, В.

Серце камеї : вірші. - К. : Смолоскип, 2006. - 93,[2] с.

Ш6(4ІРЛ)

Є447 Єйтс, В. Б.

Вибрані твори : поезії, поеми та драми. - К. : Юніверс, 2004. - 636 с.

Ш6(4УКР)6

Ж446 Жебровська, К. І.

Любов'ю світиться душа : [поезія]. - К. : Логос, 2012. - 152 с.

Ш6(4УКР)6

Ж446 Жебровська, К. І.

Душа у спокої співає : [поезія]. - К. : Гамазин, 2012. - 151 с.

Ш6(4УКР)6

Й750 Йогансен, М.

Вибрані твори. - К. : Смолоскип, 2009. - 766 с.

Ш6(4УКР)6

К720 Костенко, Л. В.

Річка Геракліта. - К. : Либідь, 2011. - 287 с.

Ш6(4УКР)6

К720 Костенко, Л. В.

Мадонна Перехресть : [поезія]. - К. : Либідь, 2011. - 110 с.

Ш6(4УКР)6

К754 Коцарев, О.

Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого : пригодницькі повідомлення. - К. : Смолоскип, 2009. - 259,[2] с.

Ш6(4УКР)1

К754 Коцюбинський, М.

Листи до Олександри Аплаксіної. - К. : Часопис "Критика", 2008. - 639 с.

Ш6(4УКР)6

К921 Купин, Н. И.

Несказанная, неопалимая.... - Х. : Кроссроуд, 2010. - 239 с.

Ш6(4УКР)6

К921 Купин, Н. И.

Мир ничего не значит без любви : лирическое двукнижие. - Х. : Кроссроуд, 2009. - 160 с.

Ш6(4УКР)6

Л636 Листок з вирію : поезія укр. діаспори. - Кн. 1. - 445 с.

Ш6(4УКР)6

М916 Мусаковська, Ю.

Маски : гра на 3 дії. - К. : Смолоскип, 2011. - 113,[5] с.

Ш6(4УКР)6

П459 Поезія із-за ґрат : антологія. - К. : Смолоскип, 2012. - 869 с.

Ш6(4РОС)6

П504 Політковська, А.

Друга чеченська. - К. : Діокор, 2004. - 291 с.

Ш6(4УКР)6

Р895 Русское поле : лит.-худож. альманах. - Х. : Кроссроуд, 2014. - 255 с.

Ш6(4УКР)1

У455 Українська інтимна лірика : так народилась пісня в серці. - Донецьк : БАО, 2007. - 415 с.

Ш6(4УКР)6

Ш952 Шугай, О.

Вибрані твори. - К. : Смолоскип, 2010. - 663 с.

Ораторське мистецтво

Ш7

О-596 Онуфрієнко, Г. С.

Риторика : навч. посіб. для вищ. навч. закл.. - К. : ЦУЛ, 2008. - 587 с.

Релігія

Э

С799 Стешенко, В. В.

Ясновидець (Ясновидець Дід Петро) : кн. № 1 для тих, хто прагне Жити щасливо!. - К. : Унів. вид-во "ПУЛЬСАРИ", 2012. - 511 с.

Філософські науки

Ю0/8

Д850 Дух і літера. - № 24. - 300,[2] с.

Ю0/8

Є744 Єрмоленко, В.

Оповідач і філософ : Вальтер Беньямін та його час. - К. : Критика, 2011. - 279 с.

Ю0/8

Ф352 Федь, А. М.

Зібрання творів : у 7 т. - Два кольори часу (нотатки на полях давно написаної книги) : іст. хроніка. - Т. 5. - 265 с.

Психологія

Ю9

Г676 Горбунова, В.

Записки шкільного психолога. - К. : Нора-Друк, 2009. - 215 с.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Новини бібліотеки

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Абонемент художньої літератури запрошує користувачів переглянути книжково-ілюстративну виставку: “Флобер –...

23 груд. 2016

Що ми знаємо про СНІД?

Що ми знаємо про СНІД?

1 грудня — День порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Проблема ВІЛ/СНІДу є,...

01 груд. 2016

Жіночі особистості на педагогічній ниві

Серед видатних жінок, які залишили слід на ниві педагогічної праці,...

22 лист. 2016

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Україна в 1932-33 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, ...

19 лист. 2016

Бібліофіша

Календар знаменних і пам'ятних дат ГРУДЕНЬ 2016 р.

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається...

01 груд. 2016

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

Саме цього дня Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну...

01 груд. 2016

12 грудня - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

12 грудня  - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

Гюстав Флобер – видатний французький письменник, майстер витонченого психологічного аналізу....

01 груд. 2016

21 листопада — День Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

21 листопада — День   Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

Невід’ємною традицією сучасних свідомих українців є належне вшанування громадянського подвигу,...

19 лист. 2016

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - День української писемності та мови

Єдиний скарб у тебе - рідна мова День української писемності та...

31 жовт. 2016